Zm.: decyzja w sprawie planowania i realizacji zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie planowania i realizacji zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.17.189

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 382/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie planowania i realizacji zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 7 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 339/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie planowania i realizacji zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 208), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 4, w ppkt 1 lit. b wyrazy "1 stycznia" zastępuje się wyrazami "1 lipca";
2)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a. Wnioski, o których mowa:

1) w pkt 5 ppkt 1, sporządza się w ujęciu rzeczowo-wartościowym, z uwzględnieniem transportu, rozładunku i innych kosztów związanych z dostawą do miejsc przeznaczenia wliczonych w cenę paliwa;

2) w pkt 5 ppkt 2, sporządza się w ujęciu wartościowym, ujmując w nich również koszty transportu i rozładunku lokalnego, dla dostaw realizowanych centralnie transportem kolejowym.";

3)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dyrektor BIS przedstawia dyrektorowi Departamentu Infrastruktury projekt PZO do wstępnej akceptacji, a następnie niezwłocznie przesyła:

1) do dysponentów środków budżetowych i organów planujących - wyciągi z projektu PZO, w zakresie ich dotyczącym, celem ujęcia wydatków w sporządzanych przez nich projektach budżetu;

2) do Agencji projekt PZO i zestawienie łącznych potrzeb, o którym mowa w pkt 10, w części określonej w pkt 5 ppkt 1.";

4)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Realizacja zakupów paliw stałych i płynnych do celów grzewczych odbywa się na podstawie zapotrzebowań na dostawy tych paliw, w cyklach dostaw uzgodnionych przez Agencję Mienia Wojskowego z Departamentem Infrastruktury.";

5)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a. Jeżeli uzgodnienie, o którym mowa w pkt 14, nie zostanie dokonane w terminie na co najmniej 180 dni przed rozpoczęciem cyklu dostawy, dla realizacji zaopatrywania stosuje się ostatnio obowiązujący cykl dostaw.";

6)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Wzory zapotrzebowań, o których mowa w pkt 14, określają odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.";

7)
skreśla się pkt 16 - 19;
8)
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Zapotrzebowania na paliwa stałe i płynne do celów grzewczych są sporządzane i przesyłane następująco:

1) przez organy terenowe infrastruktury do zarządów infrastruktury - na 155 dni przed rozpoczęciem cyklu dostawy;

2) przez zarządy infrastruktury do BIS - na 140 dni przed rozpoczęciem cyklu dostawy;

3) przez BIS, po zatwierdzeniu przez dyrektora Departamentu Infrastruktury, do Agencji - na 120 dni przed rozpoczęciem cyklu dostawy.";

9)
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a. Zapotrzebowania na paliwa stałe i płynne powinny zawierać wszelkie istotne informacje dotyczące dostaw dla poszczególnych odbiorców, w szczególności:

1) harmonogram dostaw;

2) wymagania jakościowe przedmiotu dostaw;

3) adresy składów opałowych odbiorców;

4) adresy korespondencyjne odbiorców, nr tel/fax;

5) adres najbliższej stacji kolejowej (bocznicy);

6) wskazanie dróg dowozu i dojazdowych;

7) wielkości jednorazowych dostaw;

8) techniczne możliwości odbioru planowanych dostaw np. dopuszczalny tonaż środków transportu, wymiary itp.;

9) inne warunki i ograniczenia.";

10)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21. Zatwierdzone przez dyrektora Departamentu Infrastruktury zapotrzebowania, o których mowa w pkt 20 ppkt 3, stanowią podstawę rozpoczęcia przez Agencję procedur o udzielenie zamówienia publicznego.";

11)
w pkt 22 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zawiadamia odbiorców wykazanych w zapotrzebowaniach podając termin dostawy, charakterystykę paliw stałych lub płynnych oraz inne istotne dla odbiorcy dodatkowe warunki dostawy ujęte w umowach.";

12)
w pkt 23 w wyrażeniu (Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 2, poz. 10) po wyrazach "poz. 10" dodaje się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 4";
13)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Wnioski o dokonanie korekty danych zawartych w zapotrzebowaniach na dostawy paliw stałych lub płynnych odbiorcy przesyłają do zarządów infrastruktury, które je opiniują i niezwłocznie przesyłają do BIS; wzory korekt zapotrzebowań określają odpowiednio załączniki Nr 5 i 6.";

14)
pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30. Korekty zapotrzebowań na dostawy paliw stałych i płynnych dla celów grzewczych BIS przesyła do Agencji nie później niż na 20 dni przed planowanym terminem otwarcia ofert lub terminem dostawy.";

15)
pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32. W przypadku, gdy wartość dostaw, wynikająca z harmonogramu określonego w zapotrzebowaniach i korektach, spowoduje konieczność dokonania zmian w planach finansowych dysponentów środków budżetowych lub organów planujących, BIS powiadamia tych dysponentów lub te organy o konieczności przeprowadzenia korekty PZO i planów finansowych.";

16)
pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Uzgodnione przez dysponentów środków budżetowych projekty korekt PZO, powodujące zmiany w układzie wykonawczym lub podziale układu wykonawczego budżetu, podlegają uzgodnieniu z Departamentem Budżetowym i zaopiniowaniu przez Agencję.";

17)
w pkt 39, w ppkt 1 wyrazy "15 dnia" zastępuje się wyrazami wyrazami "ostatniego dnia";
18)
pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40. Odbiorcy paliw stałych i płynnych do celów grzewczych zobowiązani są, w terminie 7 dni od otrzymania dostawy, potwierdzić jej przyjęcie poprzez przesłanie zamawiającemu i dostawcy komisyjnie sporządzonego i zatwierdzonego przez dowódcę (szefa, kierownika, dyrektora, komendanta) protokółu przyjęcia, dokumentów przewozowych i dokumentu Pz.";

19)
pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45. Dowódcy (szefowie, kierownicy, dyrektorzy, komendanci) jednostek budżetowych, do dnia 30 czerwca 2005 r., dokonują zaopatrzenia w paliwa płynne do celów grzewczych w systemie decentralnym.";

20)
po pkt 45 dodaje się pkt 45a i 45b o treści:

"45a. Dowódcy (szefowie, kierownicy, dyrektorzy, komendanci) jednostek budżetowych w przypadku, gdy okres obowiązywania umów na dostawy paliw płynnych do celów grzewczych:

1) upływa przed dniem 30 czerwca 2005 r. - zawrą umowy na dostawy tych paliw na okres do dnia 30 czerwca 2005 r.;

2) upływa po dniu 30 czerwca 2005 r. - wypowiedzą te umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2005 r.

45b. BIS zaplanuje środki finansowe na decentralną i centralną realizację umów, zaś Agencja zawrze umowy na dostawy paliw płynnych do celów grzewczych od dnia 1 lipca 2005 r., w zakresie wynikającym ze złożonych przez BIS zapotrzebowań.";

21)
załączniki Nr 1-8 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1-8 do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Instytucja opracowująca
Wniosek do planu zakupu opału w 20 ....... roku
Lp.KlasyfikacjaDysponentWyszczególnienieWartośćInneJ.m.Ogółem ilośćWartość [zł]Dostawy w miesiącach (ilości)
RozdziałParagrafPozycjaopałowa, zawartośćparametryCenaUwagi
popiołu i siarki (klasa)(np. spiekalność)jednostk. [zł]styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńInformacje o transporcie
12345678910111213141516171819202122232425
421003Węgiel kamienny podawać w rozbiciu na sortymenty, typy i gatunki
np. orzech, typ 31.2 do 33, gat. I28-07-06od 5 do 55Mg11030033.000505050505050Transport samochodowy dostawcy do składu opałowego odbiorcy, adres lub transport kolejowy do stacji {tory ogólne, bocznica, rampa)
421003Koks opałowy podawać w rozbiciu na sortymenty i gatunki
421003Paliwa płynne planować w rozbiciu na rodzaje i gatunki
421003Drewno opałowe i paliwa zastępcze

(planowanie tylko wartościowo, realizacja decentralna)

421009Transport i rozładunek paliw stałych (lokalny)

Uwagi:

1. Pozycje "Drewno opałowe i paliwa zastępcze" oraz "Transport i rozładunek paliw stałych (lokalny)" planuje się tylko do realizacji decentralnej

2. Wnioski do planu zakupu opału w powyższym zakresie rodzajowym pozycji planu należy sporządzać w układzie poszczególnych paragrafów i dysponentów

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Plan (projekt planu) zakupu paliw płynnych dla resortu ON w 20..... roku

Pozycja planuNumer "Celu SZ"KlasyfikacjaWyszczególnienieIlość (Mg)Wartość (tys. zł)Uwagi
RozdziałParagrafPozycjaDysponentOgółemw tymw tymOgółemw tymw tym
Nazwa produktu, (przedmiotu)Jm.Cena jedn. brutto

[zł]

realizowane centralnierealizowane

decentralnie

realizowane centralnierealizowane decentralnie
12345678910131619222528
Ogółem resort ON
w tym:
421003Paliwa stałe (węgiel i koks)
421003z tego: węgiel
421003z tego: koks
421003Paliwa płynne do celów grzewczych
421003Inne koszty, w tym: badania, ekspertyzy, reklamacje, itp.
421003Drewno opałowe i paliwa zastępcze
421009Transport i rozładunek paliw stałych (lokalny)
z tego:
Wojska Lądowe
Siły Powietrzne
Marynarka Wojenna RP
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Wojskowe Służby Informacyjne
Żandarmeria Wojskowa
Jednostka Wojskowa 2305
Uwaga: pozycje "Drewno opałowe i paliwa zastępcze" oraz "Transport i rozładunek paliw stałych (lokalny)" planuje się wyłącznie do realizacji decentralnej

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Instytucja opracowująca
Zapotrzebowanie nr ......... na dostawy węgla/koksu *) w okresie .........

*) zakreślić właściwy rodzaj paliwa

Lp.PozycjaRozdziałDysponentDane dotyczące odbiorcySortymentz tego dostawy w krótszych okresach

(np. miesiącach, kwartałach) [Mg]

WielkośćDodatkowe informacje
planuklasyfikacjiNazwa odbiorcy,AdresREGON(granulacja) paliwaKlasa (wart. opal.,Inne parametry (np.Ogółem ilośćjednorazowych dostaw
(PZO)budżetowejadres do korespondencjimiejsca dostawytyppopiół, siarka)spiekalność)[Mg](min., max)
12345678910111213141516171819202122232425

Uwagi:

1. Dla węgla kamiennego należy podawać: sortyment, typ, spiekalność i klasę, zawierającą oznaczenie wymaganej wartości opałowej, maksymalnej zawartości popiołu i siarki

2. Dla koksu przemysłowo-opałowego należy podawać: sortyment, gatunek i parametry (wymagana wartość opałowa, maksymalna zawartość popiołu, siarki całkowitej, wilgoci całkowitej, zawartość podziarna)

3. Parametry paliw należy określać stosując odpowiednie normy

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Instytucja opracowująca
Zapotrzebowanie nr ......... na dostawy oleju opałowego w okresie
Lp.PozycjaRozdziałDysponentDane dotyczące odbiorcyWartośćInnez tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach, kwartałach) [I]WielkośćDodatkowe informacje
planuklasyfikacjiNazwa odbiorcy,AdresREGONRodzaj i gatunekopałowa, zaw. siarkiparametryOgółem ilośćjednorazowych dostaw
(PZO)budżetowejadres do korespondencjimiejsca dostawypaliwalub nr odpowiedniej normy[I](min., max)
12345678910111213141516171819202122232425

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Instytucja opracowująca
Korekta zapotrzebowania nr ......... na dostawy węgla/koksu *) w okresie .........

*) zakreślić właściwy rodzaj paliwa

Lp.Nr pozycji zapotrzeb.WyszczególnieniePozycjaRozdziałDysponentDane dotyczące odbiorcySortymentKlasa (wart. opal., popiół, siarka)InneOgółem

ilość [Mg]

z tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach, kwartałach) (dekadach, miesiąca)[Mg]WielkośćDodatkowe informacje
planu (PZO)klasyfikacjiNazwa odbiorcy, adres do Adres miejscaREGON(granulacja) paliwa, typparametry (np. spiekalność)jednorazowych
budżetowejkorespondencjidostawydostaw (min., max)
123456789101112131415161718192021222324252627
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po

korekcie

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Instytucja opracowująca

Korekta zapotrzebowania nr ......... na dostaw oleju opałowego w okresie .........

Lp.Nr pozycji zapotrzeb.WyszczególnieniePozycjaRozdziałDysponentDane dotyczące odbiorcyWartośćInneOgółem ilość [I]z tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach, kwartałach) [I]Wielkość jednorazowych dostaw (min., max)Dodatkowe informacje
planu (PZO)klasyfikacjiNazwa odbiorcy,AdresREGONRodzaj

i gatunek

opałowa, zaw. siarkiparametry
budżetowejadres do korespondencjimiejsca dostawypaliwalub nr odpowiedniej normy
123456789101112131415161718192021222324252627
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Instytucja opracowująca
Korekta nr .........

Planu zakupu opału w 20 ......... roku

Lp.Nr pozycji planuWyszczególnienieKlasyfikacjaNazwa pozycji planuJm.IlośćWartośćSzczegółowe parametry pozycji planuOdbiorcaTermin dostawyInneWartość i miejsce przeniesienia środków finansowych
RozdziałParagrafPozycja
123456789101112131415
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Razem zaPrzed korektą
rozdziałPo korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Przed korektą
Po korekcie
Razem zaPrzed korektą
rozdziałPo korekcie
Ogółem korektaPrzed korektą
planuPo korekcie

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Instytucja opracowująca
Informacja o realizacji planu zakupu paliw stałych/paliw płynnych (*) za ......... kwartał/rok (*)
L.p.PozycjaRozdział klasyfikacjiDysponentNr zapotrzebowaniaWyszczególnienie (rodzaj paliwa,DostawcaOdbiorcaRegonUmowaCena zakupu jedn. bruttoRealizacja kwartału/rokuPlan kwartału/roku% realiz.% realiz.
planu (PZO)budżetowejsortyment, klasa, inne parametry)odbiorcy(nr, data}[zł/Mg] lub[zł/I](*)Ilość [Mg] lub [I](*)Wartość [zł]Ilość [Mg] lub [I] (*)Wartość [zł]ilościowejwartościowej
1234567891011121314151617

(*) niepotrzebne skreślić

Do informacji należy załączyć część opisową zawierającą:

- ocenę realizacji dostaw w stosunku do harmonogramu,

- problemy i zagrożenia, które wystąpiły w realizacji dostaw.