Zm.: decyzja w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 83
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 249 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 13, poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 21) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzja określa sposób organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zwanych dalej "zamówieniami", do których zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.