Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 13, poz. 759 z późn. zm.1) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 249 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielanie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 13, poz. 66), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umowa sporządzana jest w 4 egzemplarzach przeznaczonych dla:

1) egzemplarz nr 1 - Kierownika lub jego zastępcy;

2) egzemplarz nr 2 - wykonawcy;

3) egzemplarz nr 3 i 4 - Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.";

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Kierownik lub jego zastępca powiadamia zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej koordynującego wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie logistyki o przyczynach odstąpienia od sposobu organizacji postępowań o udzielenie zamówienia określonego w decyzji oraz przesyła informacje w tym zakresie do wiadomości do dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.";

3) użyte w § 6 ust. 5 i 7 oraz w załączniku nr 2 w różnym przypadku wyrazy "Zespół do Spraw Zamówień Publicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.".
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Dz. U.z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484, Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 769, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, Dz. U. z 2012 r. poz. 1271, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529.