Zm.: decyzja w sprawie określenia zasad sporządzania, trybu składania i przekazywania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosków w sprawach personalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.2.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

DECYZJA Nr 120/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia zasad sporządzania, trybu składania i przekazywania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosków w sprawach personalnych

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 47, poz. 688), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 62/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad sporządzania, trybu składania i przekazywania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosków w sprawach personalnych (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor Departamentu Finansów CBA po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przekazuje wniosek mieszkaniowy do dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia CBA.";

2)
dodaje się § 17a w brzmieniu:

"1. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia CBA przekazuje wniosek mieszkaniowy do zaopiniowania komisji, o której mowa w decyzji nr 119/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. Wniosek mieszkaniowy zaopiniowany przez komisję, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolenia CBA, który przedstawia go Szefowi CBA;

3)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Po spełnieniu wymagań formalnych przyznaję dodatek mieszkaniowy w wysokości brutto: ....

.......................................................................................................................................................

(kwota dodatku mieszkaniowego oraz podpis Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej)

___________________________________________________________________________

............................................................... Dnia ..................................

(imię i nazwisko)

..............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

..............................................................

(adres zamieszkania telefon kontaktowy)

SZEF CENTRALNEGO

BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

WNIOSEK

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego ..... pokojowego w miejscowości ............., w którym mieszkam sam/z rodziną/innymi osobami*.......................... .

Oświadczam, że ani ja, ani współmałżonek, ani osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie, nie posiadamy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której dojeżdżam oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.

Ponadto oświadczam, że ani ja, ani współmałżonek aktualnie nie osiągamy dochodu/osiągamy dochód w wysokości: .................... zł miesięcznie z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz informuję, że w sytuacji uzyskania dochodu z tytułu wynajmu mieszkania lub zmiany jego wysokości w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia CBA.

.....................................

(podpis)

Uzasadnienie wniosku

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...........................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

Opinia przełożonego wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..........................................................

(data i podpis przełożonego)

Informacje kadrowe

1. Przyjęcie do służby: ........... 2. Miejsce pełnienia służby: .................... 3. Otrzymywał/nie otrzymywał* dodatek mieszkaniowy od ....... do ....... w wysokości ............. 4. Informuję, że przeciętny koszt wynajmu lokalu ..... pokojowego w miejscowości ............... wynosi .................

........................................................................................

(podpis dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia CBA)

Departament Finansów CBA

....................................................................

zabezpieczono środki w planie budżetowym

.................................................................................

(podpis dyrektora Departamentu Finansów CBA)

Opinia Komisji

Komisja po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ....................... Proponuje przyznanie dodatku mieszkaniowego w kwocie brutto ............................. Uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...........................................................

(podpis przewodniczącego komisji

lub osoby przez niego upoważnionej)

*) niewłaściwe skreślić