Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16 i 37 oraz z 2013 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 17 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
17.Sztuka ludowa - tradycyjne stroje ludowe11)czerwiec
2) po Lp. 17 dodaje się Lp. 18-24 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
18.70. rocznica powstania w getcie warszawskim1kwiecień
19.Wiesław Chrzanowski Marszałek Sejmu RP I kadencji1kwiecień
20.Magiczny świat Disneya11)czerwiec
21.Polskie produkty regionalne1lipiec
22.Festiwal Przystanek Woodstock1sierpień
23.70. rocznica urodzin Lecha Wałęsy1wrzesień
24.80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego1listopad
3) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 24 tematy, 51 znaczków pocztowych, w tym: 45 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).