Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 16 i 37) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 1. otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
1.900-lecie kroniki Galla Anonima11)czerwiec
2) Lp. 13 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
13.Emisja obiegowa12W miarę potrzeb eksploatacyjnych
3) po Lp. 14 dodaje się Lp. 15-17 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
15.Polskie ptaki11)kwiecień
16.Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej1maj
17.Sztuka ludowa - tradycyjne stroje ludowe1czerwiec
4) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 17 tematów, 44 znaczki pocztowe, w tym: 40 znaczków samodzielnych, 4 znaczki w bloku.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).