Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2012.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 22
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 18 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1) po Lp. 13 dodaje się Lp. 14 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
14.21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy1styczeń
2) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 14 tematów, 33 znaczki pocztowe, w tym: 30 znaczków samodzielnych, 3 znaczki w bloku.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.