Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2009.2.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2009 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 marca 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w Lp. 6 w kolumnie "Kolejność wprowadzania do obiegu" wyraz "marzec" zastępuje się wyrazem "kwiecień";
2)
po Lp. 27 dodaje się Lp. 28 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
28.200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego1sierpień
3)
informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 28 tematów, 56 znaczków pocztowych, w tym: 50 znaczków samodzielnych, 4 znaczki w bloku, 2 znaczki z przywieszką".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).