Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2005.4.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

DECYZJA Nr 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmiany decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r. (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 20, Nr 18, poz. 171, z 2005 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po lp. 26 dodaje się lp. 27 w brzmieniu:
1234
27.60. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonychpaździernik1
2)
informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 27 tematów, 60 znaczków, w tym 58 znaczków samodzielnych, 2 znaczki w bloku".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.