Zm.: decyzja w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.15.191

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 339/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 lipca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 295/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 161) w pkt 2:
1)
ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - 547 stanowisk żołnierzy zawodowych oraz 117 stanowisk pracowników - łącznie 664 stanowiska;";

2)
ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - 118 stanowisk żołnierzy zawodowych oraz 154 stanowiska pracowników - łącznie 272 stanowiska;"

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.