Zm.: decyzja w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lutego 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Zarząd Planowania Logistyki - P4

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2. 1
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pkt II i III załącznika, o którym mowa w pkt 1, brzmienie nadane niniejszą decyzją otrzymują z dniem 30 kwietnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

ZESTAWIENIE GESTORÓW UiSW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH

Lp.NAZWA GRUPY UiSWGESTORCENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY
1SPRZĘT ROZPOZNANIA 1 WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ
1. bojowe wozy rozpoznawcze;
2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;
3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;
4. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;
5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;
6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;
7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;
8. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;
9. transportery - elaboratory rakiet ulotkowych;
10. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
11. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;
12. fotolaboratoria polowe;
13. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i elektronicznego oraz WE:
a) zamontowane na statkach powietrznych, w tym zasobniki,
b) morskie (lotnictwa morskiego, brzegowe),
c) przenośne i montowane na pojazdach;
14. bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze;
15. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
16. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
17. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
18. amunicja i rakiety ulotkowe;Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
19. lotnicze bojowe środki ulotkowe;
20. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2Wojskowe Centrum Geograficzne
21. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt, i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;
22. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, urządzenia wejścia/wyjścia, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;
23. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;
24. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;
25. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;
26. sprzęt i wyposażenie do pomiarów geodezyjnych;
27. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;
28. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora.
IISPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE
1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;
2. systemy informatyczne zabezpieczające pracę resortu obrony narodowej, w tym wspomagania kierowania i zarządzania urzędu MON;
3. urządzenia ochrony kryptograficznej;Departament Informatyki i TelekomunikacjiSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
4. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów informatycznych;
5. sprzęt i wyposażenie informatyki;
6. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do UiSW gestora.
IIISPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI
1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki;Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;
3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne wszystkich RSZ i RW;
4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie, stacjonarne i polowe;
5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
6. systemy identyfikacji bojowej;
7. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);
8. samochody sztabowe;
9. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;
10. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemu łączności;
11. trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności;
12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
13. wojskowe satelitarne odbiorniki GPS;
14. sprzęt i urządzenia wideokonferencji;
15. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do UiSW gestora;
16. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
17. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora.
IVSPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO
1. wyposażenie obiektów kuchennych i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu WsparciaSzefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia
2. produkty żywnościowe oraz ich opakowania;
3. sprzęt polowy służby żywnościowej, w tym opancerzony (samochody do przewozu chleba, chłodnie na samochodzie, ciastownie, cysterny do wody na samochodzie i przyczepie, kasyna i bufety polowe, piece piekarskie), kuchnie polowe, zbiorniki na wodę, polowe magazyny wody, podgrzewacze wody, manierki, menażki, niezbędniki, itp.;
4. kontenery chłodnicze;
5. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek;
6. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
7. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;
8. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
9. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;Szefostwo Służby MPS Inspektoratu WsparciaSzefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia
10. rakietowe materiały napędowe i sprzęt do rmn;
11. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;
12. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;
13. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;
14. okrętowy sprzęt mps;
15. zbiorniki magazynowe i transportowe do mps;
16. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
17. kontenery specjalistyczne służby mps;
18. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;
19. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;
20. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
21. przedmioty zaopatrzenia mundurowego;Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu WsparciaSzefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia
22. materiały i narzędzia do naprawy i konserwacji przedmiotów zaopatrzenia mundurowego;
23. namioty obozowe;
24. sprzęt polowy służby mundurowej, w tym opancerzony (pralnie, łaźnie, urządzenia grzejne oraz do wytwarzania pary);
25. sprzęt stacjonarny służby mundurowej, wyposażenie warsztatów krawieckich, szewskich, pralni i łaźni;
26. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
27. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;
28. namioty techniczne i kontenery warsztatowe służby uzbrojenia i elektroniki;Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
29. warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki;
30. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych służby uzbrojenia i elektroniki;Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
31. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
32. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;
33. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
34. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej;
35. samochody transportowe, w tym opancerzone:
a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,
b) małej ładowności wysokiej mobilności,
c) średniej ładowności wysokiej mobilności,
d) dużej ładowności wysokiej mobilności,
e) ogólnego przeznaczenia:
- osobowe,Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu WsparciaSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia
- autobusy i mikrobusy,
- małej ładowności,
- średniej ładowności,
- dużej ładowności;
36. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;
37. motocykle, motocykle z wózkiem, rowery;
38. podwozia pojazdów specjalnych, podwozia bazowe (w tym opancerzone) pod urządzenia specjalistyczne na samochodach i przyczepach;
39. pojazdy do prac pomocniczych:
a) traktory kołowe,
b) gąsienicowe;
40. sprzęt ewakuacyjny techniki lądowej;
41. warsztaty obsługowo-remontowe służby czołgowo-samochodowej;
42. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych służby czołgowo-samochodowej;
43. przyczepy transportowe;
44. naczepy;
45. urządzenia dźwigowe na samochodach;
46. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;
47. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
48. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
49. urządzenia dźwigowo-transportowe (przeładunkowe):
a) sprzęt do podnoszenia i przemieszczania ładunków:
- podnośnik widłowy spalinowy,
- podnośnik widłowy akumulatorowy,
- podnośnik widłowy spalinowy terenowy,
- podnośnik widłowy spalinowy do przeładunku kontenerów,
b) sprzęt do transportu wewnętrznego:
- wózek transportowy spalinowy,
- wózek transportowy akumulatorowy,Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu WojskSzefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
- przyczepa do wózka transportowego,
- wózek paletowy,
c) sprzęt magazynowy:
- paleta ładunkowa typu EUR,
- paleta płaska,
- pojemnik siatkowy,
- pojemnik metalowy,
d) kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia serii 1;
50. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;
51. urządzenia dźwigowo-transportowe (przeładunkowe) do zabezpieczenia transportu lotniczego;
52. wojskowy tabor kolejowy;
53. sprzęt i urządzenia regulacji ruchu:
a) zestaw posterunku regulacji ruchu PRR,
b) zestaw indywidualny regulującego,
c) zestaw znaków i wskaźników drogowych,
d) zestaw regulacji ruchu na samochodzie;
54. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej(garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
55. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
56. warsztaty obsługowo-remontowe do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej;
57. wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu WsparciaSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
58. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
59. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
60. chemiczne źródła światła.Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu WsparciaSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
VSPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA
1. zestawy medyczne i sprzęt tabelaryczny;
2. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;
3. wyposażenie medyczne wozów ewakuacji medycznej (transporterów opancerzonych kołowych i gąsienicowych);
4. medyczny sprzęt ratowniczo-ewakuacyjny;
5. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych Służby Zdrowia;Inspektorat Wojskowej Służby ZdrowiaInspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
6. sprzęt medyczny do badań lotniczo-lekarskich;
7. sprzęt medyczny diagnostyczno-laboratoryjny;
8. sprzęt i aparatura medyczna naukowo-badawcza;
9. produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze i kosmetyki;
10. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;
11. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;
12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
13. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne);Inspektorat Wojskowej Służby ZdrowiaInspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
14. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
15. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym;
16. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok.
VISPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
1. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
2. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;
3. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;
4. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;
5. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR);Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia
6. sprzęt do zadymiania;
7. miotacze ognia;
8. sprzęt do kontroli napromieniowania;
9. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby OPBMR;
10. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby OPBMR;
11. sprzęt do pozoracji skażeń;
12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
13. namioty i kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
14. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
15. warsztaty obsługowo-remontowe do UiSW gestora;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu WsparciaSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia
16. środki bojowe OPBMR.Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego RażeniaSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
VIIUZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
1. przenośne przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe;
2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe;Szefostwo Obrony PrzeciwlotniczejSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie;
4. sprzęt radiolokacyjny OPL;
5. wozy dowodzenia i kierowania środkami OPL;
6. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych;Szefostwo Obrony PrzeciwlotniczejSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
7. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
8. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;
9. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
10. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
11. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
12. amunicja i rakiety przeciwlotnicze.Szefostwo Obrony PrzeciwlotniczejSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
VIIIUZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY
1. czołgi;
2. bojowe wozy opancerzone;Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia
3. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;
4. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
5. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
6. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
7. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektorat Wsparcia
8. amunicja do uzbrojenia lądowego z wyłączeniem amunicji, dla której gestorem jest Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
9. granaty i środki pozoracji pola walki;Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
10. amunicja sportowa;
11. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
12. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
13. szable wojskowe, bagnety, noże specjalne;Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
14. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;
15. indywidualne wyposażenie żołnierza z wyjątkiem wyposażenia specjalistycznego;
16. kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne oraz ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną (modułowe systemy indywidualnej walki, kombinezony dla strzelca broni pokładowej);
17. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy;
18. broń strzelecka indywidualna, zespołowa pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;
19. sprzęt warsztatowo-magazynowy do sprzętu przynależnego gestorowi;
20. broń sportowa;
21. hełmy wojskowe;
22. opancerzenie pojazdów;
23. akustyczne systemy wykrywania strzału;
24. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
25. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
26. śmigłowce bojowe i inne wojsk lądowych;
27. uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie do śmigłowców bojowych oraz innych śmigłowców wojsk lądowych;
28. zestawy do lokalizacji i wykrywania celów;Szefostwo Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
29. sprzęt spadochronowo-desantowy, ubiory specjalne załóg śmigłowców wojsk lądowych;
30. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
31. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
32. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
33. środki bojowe do śmigłowców wojsk lądowych;Szefostwo Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
34. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych
35. zestawy rakietowe przeciwpancernych pocisków kierowanych;
36. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);
37. moździerze powyżej 60 mm;
38. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;
39. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
40. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;
41. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
42. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
43. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
44. rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa (dotyczy środków będących na wyposażeniu wojsk rakietowych i artylerii);Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk LądowychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
45. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;Szefostwo Inżynierii Wojskowej
46. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów wiaduktów oraz mostów (nisko i wysokowodnych:
a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych
(nisko i wysokowodnych),
b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia
c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,
d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,
e) urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;
47. sprzęt do prac minersko-zaporowych;
48. sprzęt i środki do maskowania;
49. sprzęt przeprawowy;
50. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego;
51. maszyny i sprzęt do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;
52. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;
53. elektrownie oświetleniowe oraz zestawy oświetleniowe;
54. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;
55. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
56. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
57. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;
58. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
59. warsztaty obsługowo-remontowe sprzętu inżynieryjnego;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu WsparciaSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia
60. środki minersko-zaporowe.Szefostwo Inżynierii WojskowejSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
IXUZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY
1. samoloty bojowe;Szefostwo Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych
2. samoloty szkolno-bojowe i szkolno-treningowe;
3. samoloty transportowe i łącznikowe;
4. śmigłowce transportowe i inne nie wymienione u innych gestorów;
5. inne statki powietrzne, w tym bezzałogowe statki powietrzne nie wymienione u innych gestorów;Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
6. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
7. urządzenia do analizy informacji rejestratorów pokładowych;
8. urządzenia i sprzęt awaryjny;
9. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;
10. kontenery specjalistyczne do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;
11. chemiczne źródła zasilania do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;
12. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;Zarząd Rozpoznania i WE Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
13. elektroenergetyczne systemy zasilania lotnisk;
14. awaryjne systemy hamowania samolotów;Zarząd Planowania A-5 Dowództwa Sił Powietrznych
15. zespoły spalinowo - elektryczne do awaryjnego zasilania:Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
a) systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej,
b) stacji radiolokacyjnych;Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił Powietrznych
16. stacje radiolokacyjne dwuwspółrzędne - odległościomierze i wysokościomierze;Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
17. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne;
18. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Sił Powietrznych;Szefostwo Szkolenia Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
19. zautomatyzowane systemy naprowadzania samolotów;
20. sprzęt ubezpieczenia lotów;Zarząd Dowodzenia i Łączności Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
21. sprzęt nawigacji lotniczej;
22. sprzęt radiowej łączności lotniczej;
23. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne dla sprzętu lotniczego za wyjątkiem środków typowych dla sprzętu lotniczego przynależnego innym gestorom;Szefostwo Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
24. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;
25. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu WsparciaSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
26. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych - przewoźne;
27. lotnicze warsztaty obsługowo-remontowych oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-remontowych stacjonarnych i polowych;
28. specjalistyczny sprzęt do budowy i remontu sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk.Zarząd Planowania A-5 Dowództwa Sił PowietrznychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
XUZBROJENIE I SPRZĘT MORSKI
1. okręty bojowe;
2. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;
3. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;
4. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;Zarząd Operacji Morskich N-3 Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
5. kontenery specjalistyczne do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej;
6. chemiczne źródła zasilania do UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;
7. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
8. okręty szkolne;Szefostwo Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
9. jachty morskie, łodzie okrętowe (motorowe), wiosłowe, transportowe, pontony i robocze;
10. morskie urządzenia treningowe i trenażery symulacji bojowej;
11. morski sprzęt minerski;Szefostwo Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia
12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW, którego gestorem są komórki wewnętrzne Dowództwa Marynarki Wojennej;Oddział Szkolenia Specjalistycznego Dowództwa Marynarki Wojennej
13. okręty i kutry ratownicze;
14. łodzie ratownicze, ratunkowe, zabezpieczenia prac nurkowych i szalupy ratunkowe;Szefostwo Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej
15. morski oraz lotnictwa morskiego sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy;
16. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
17. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;
18. morskie urządzenia radiowe, radiolokacyjne, hydroakustyczne, hydrolokacyjne i magnetyczne;
19. urządzenia do łączności podwodnej;Zarząd Dowodzenia i Łączności N-6 Dowództwa Marynarki Wojennej
20. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;
21. okrętowe systemy walki i dowodzenia;
22. morskie zautomatyzowane systemy dowodzenia;
23. okręty rozpoznawcze;
24. morskie rozpoznawcze systemy bezzałogowe;Zarząd Rozpoznania i WE N-2 Dowództwa Marynarki Wojennej
25. okrętowe systemy rozpoznania i walki elektronicznej;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
26. okrętowe zestawy zakłóceń pasywnych (OZZP);Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
27. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;Biuro Hydrograficzne Marynarki WojennejSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
28. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany
do zabezpieczenia sił Marynarki Wojennej;
29. morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;
30. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);
31. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił morskich;
32. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;
33. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej;
34. zespoły sprężarkowe i prądotwórcze do inżynierii morskiej;Zarząd Planowania Obronnego i Rozwoju N-5 Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
35. zespoły spalinowo - elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury portowej;
36. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;
37. okręty pomocnicze i bazowe jednostki pływające;Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia
38. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;
39. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;
40. kontenery morskie i palety okrętowe;Zarząd Planowania Logistycznego N-4 Dowództwa Marynarki Wojennej
41. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;
42. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia
43. torpedowozy;
44. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty - ruchomy (dźwigi i żurawie);
45. śmigłowce i samoloty morskie;
46. lotnicze systemy i urządzenia morskie;Oddział Lotnictwa Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
47. lotnicze urządzenia szkolno-treningowe (symulatory) dla UiSW gestora;
48. mobilne lądowe zestawy rakietowe MW;Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej Dowództwa Marynarki WojennejSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
49. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;
50. środki bojowe dla mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW.Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
XISPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE K-O
1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;Departament Wychowania i Promocji Obronności
2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;
3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;
4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;
5. sprzęt i gry klubowe;
6. instrumenty muzyczne;
7. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe (elektroakustyczne), kluby polowe, muzea, polowe zestawy estradowe, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;Dom Żołnierza Polskiego
8. sprzęt elektroakustyczny;
9. sprzęt i urządzenia poligraficzne;
10. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
11. utwory plastyczne;
12. prasa i dzienniki urzędowe;
13. odznaki tytułów honorowych i broń biała;Departament Wychowania i Promocji ObronnościDom Żołnierza Polskiego
14. repliki historycznej broni strzeleckiej;
15. repliki umundurowania historycznego;
16. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
17. utwory filmowe i fotograficzne;
18. aparaty do badań psychologicznych.
XIIURZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ
1. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
2. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;
3. pojazdy gospodarki komunalnej;
4. paliwa stale, ciekłe i gazowe do celów grzewczych budynków i budowli;Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
5. maszyny i urządzenia budowlane;
6. studnie stacjonarne;
7. warsztaty infrastruktury wojskowej;
8. obrabiarki i sprzęt do obróbki drewna;
9. żurawie samojezdne;
10. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;
11. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;
12. sprzęt kwaterunkowy (polowy, koszarowy, szkolny, biurowy, szpitalny, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, gabinetowy);
13. materiały budowlane;
14. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;
15. kontenery mieszkalne;
16. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);
17. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
18. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora;
19. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości będących w trwałym zarządzie ministerstwa obrony narodowej;
20. systemy oraz urządzenia zabezpieczające przechowywanie UiSW metodami dynamicznego osuszania powietrza.
XIIISPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. pojazdy specjalne pożarnicze;
2. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla UiSW gestora;
3. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW gestora;
4. sprzęt i środki gaśnicze;Inspektorat Wojskowej Ochrony PrzeciwpożarowejSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
5. sprzęt i armatura wodna;
6. sprzęt ratowniczy;
7. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;
8. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;
9. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;
10. wyposażenie w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej strażaka;
11. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla UiSW gestora.
XIVSPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1. samochody interwencyjne;Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia
2. samochody więźniarki;
3. motocykle ŻW;Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
4. broń gładkolufowa;Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia
5. amunicja do broni gladkolufowej;Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia
6. sprzęt i wyposażenie kryminalistyczne;Inspektorat Wsparcia
7. sprzęt i wyposażenie policyjne;
8. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla UiSW gestora.
XVSYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓWDepartament Ochrony Informacji NiejawnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
XVISPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;Departament Ochrony Informacji NiejawnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia
2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;
3. mobilne kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych (w tym opancerzone);Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia
4. oprogramowanie do deklasyfikacji elektronicznych nośników informacji zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową;
5. dokumator - kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;
6. czytnik do mikrofilmów;
7. kopiarka do mikrofilmów;
8. komora do dezynsekcji zasobu archiwalnego.
XVIIWZORCE JEDNOSTEK MIAR RESORTU OBRONY NARODOWEJ, PRZYRZĄDY POMIAROWE KONTROLNE WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCH I RUCHOME LABORATORIA METROLOGICZNEWojskowe Centrum MetrologiiWojskowe Centrum Metrologii
XVIIISPRZĘT SPORTOWY
1. urządzenia, sprzęt i ubiory na wyposażenie hal, sal i innych obiektów sportowych;Zarząd Szkolenia - P7Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia
2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny na potrzeby dyscyplin sportowych użytecznych dla wojska.
1 Pkt 2 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 125/MON z dnia 19 marca 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.5.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 marca 2008 r.