Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.17.218

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2008 r.

DECYZJA Nr 401/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Departament Kadr

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2008 r., ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 44, Nr 10, poz. 122 i Nr 15, poz. 189) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2008 r.
Lp.Nazwa szkoły i kierunek kształceniaSpecjalność wojskowa
Korpus osobowyGrupa osobowaLimit miejsc wg
Kierunek kształcenia i specjalności wojskowejOGÓŁEM W SZKOLE
3 m-ce12 m-cy
12345678
1zarządzanieogólnowojskowyzmechanizowana1/X80567
pancerna30
rozpoznawcza15
Łączności i informatykieksploatacja systemów łączności80
Rakietowy i artyleriinaziemna lufowa50
rakietowa10
przeciwlotniczyartylerii przeciwlotniczej10
Inżynierii wojskowejsaperska50
przeprawowa10
ochrony p-poż.2x
Obrony przed BMRrozpoznania i likwidacji skażeńX30
logistykiogólnologistyczna2/5015
materiałowax10
medyczny3/lekarzy50X
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowychlekarzy dentystów
lekarzy weterynarii
farmaceutów
fizykochemików
średniego i pomocniczego personelu medycznego
wywiadu i kontrwywiadu wojskowegokontrwywiadu wojskowego10
wywiadu wojskowego8
żandarmerii wojskowej4/dochodzeniowo-śledcza8
prewencyjna4
operacyjno-rozpoznawcza8
sprawiedliwości i obsługi prawnejprokuratorska5
obsługi prawnej7
duszpasterskateologiczna13
finansowyekonomiczno-finansowa10
wychowawczyorkiestr i zespołów estradowych2
2Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Powietrznychlotnictwo i kosmonautykalotnictwapilotów samolotów transportowych5/ 6/8109
pilot śmigłowca5/ 6/22
nawigatorów statków powietrznych15
ruchu lotniczego7
radiotechnicznyradiolokacyjna159
przeciwlotnicze zestawy rakietoweX27
techniczna6
OGÓŁEM LIMIT MIEJSC DO STUDIUM OFICERSKIEGO192484676

______

1/ W ramach grupy osobowej zmechanizowanej będą kształceni kandydaci do korpusu osobowego wychowawczego

2/ Kształcenie dla podoficerów zawodowych - posiadających tytuł zawodowy magistra pełniących służbę na stanowiskach w korpusie osobowym logistyki

3/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

4/ Kształcenie dla podoficerów zawodowych - posiadających tytuł zawodowy magistra pełniących służbę na stanowiskach w korpusie osobowym żandarmerii wojskowej

5/ Kształcenie podoficerów zawodowych - pilotów posiadających tytuł zawodowy magistra rozpocznie się w listopadzie 2008 r.

6/ Kształcenie absolwentów cywilnych szkół wyższych rozpocznie się w listopadzie 2008 r. i będzie trwało 20 miesięcy