Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 15
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 26 marca 2008 r.
zmieniająca decyzję Nr 38 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 38 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego w Casablance wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakończenie likwidacji Konsulatu nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2008 r."

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"Na likwidatora Konsulatu wyznacza się Pana Edwarda Wyrozumskiego - I Sekretarza Ambasady RP w Rabacie, zwanego dalej "likwidatorem".

3)
w § 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

"5) sporządzenie do dnia 31 marca 2008 r. inwentaryzacji mienia Konsulatu oraz przedstawienie propozycji jego zagospodarowania,"

4)
w § 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

"9) przygotowanie i przedłożenie do dnia 31 października 2008 r. Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej sprawozdania końcowego z likwidacji."

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560.