Zm.: decyzja w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.11.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2006 r.

DECYZJA Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 maja 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 35) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie protokoły, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz § 43 ust. 7 i 8 rozporządzenia wymienionego w § 3, Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Biura Administracyjno-Budżetowego.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 maja 2006 r.