Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2013 r.

DECYZJA Nr 243/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 września 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 541/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 23, poz. 238 i Nr 24, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 w ppkt 2:
a) po lit. p dodaje się lit. q w brzmieniu:

"q) Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej,",

b) uchyla się lit. r;
2) w pkt 9 w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) z przedmiotowo właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej) - zgodnie z przepisami § 5 ust. 6 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 16, poz. 189, z późn. zm.);".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.