Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 18, 19 i 22 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.1)), art. 16 i 18 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908), § 2-8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482) i § 2-7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 27, poz. 223 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 569) ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) sprzętu, wyposażenia oraz materiałów kartograficzno-poligraficznych, topograficznych i geodezyjnych.",

b) uchyla się pkt 5,
c) w pkt 6:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego, w zakresie:",

lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) trwale lub czasowo zbędnego albo nie nadającego się do remontu lub dalszego bezpiecznego użytkowania mienia ruchomego: etatowego, tabelarycznego, naliczeniowego i należnościowego, wyposażenia i części zamiennych do tego mienia, określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, a także mienia będącego odpadem - niezależnie od ich wartości, będącego w ewidencji ilościowo-wartościowej jednostek organizacyjnych im podległych,";

2) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i szefowie rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) zarządów infrastruktury - zgłaszają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych propozycje do planu w zakresie określonym w § 1 pkt 9 - w terminie do dnia 10 stycznia roku poprzedzającego przekazanie mienia;

2) komórki i jednostki nie sporządzające planów, prowadzące ewidencję ilościowo-wartościową mienia ruchomego trwale lub czasowo zbędnego zgłaszają odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, propozycje do planów w zakresie określonym w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-d oraz pkt 3-6, natomiast szefom rejonowych organów infrastruktury propozycje do planów, w zakresie określonym w § 1 pkt 8;";

3) w § 4:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Organ, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 7, w terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego przekazanie mienia, przesyła plany, o których mowa w § 1 pkt 7, do uzgodnienia:",

b) w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadniają plany w terminie do dnia 15 marca roku poprzedzającego przekazanie mienia.

4. Wersje elektroniczne planów, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-d, pkt 3-6 oraz pkt 8 są przesyłane do wiadomości Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.";

4) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. Organy, o których mowa w § 1, po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu opinii, o których mowa w § 4 i 5, uwzględniając stanowisko Prezesa AMW, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego przekazanie mienia, przedstawiają plany do zatwierdzenia organom wymienionym w § 11, załączając stanowisko Prezesa AMW i pozostałe uzgodnienia (opinie), z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. Dyrektor Departamentu Infrastruktury, po uzyskaniu opinii Prezesa AMW i Prezesa WAM w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego przekazanie mienia, przedstawia plany, o których mowa w § 1 pkt 9, z uwzględnieniem podziału na nieruchomości przekazywane do AMW i WAM, do zatwierdzenia Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury, załączając opinie Prezesa AMW i Prezesa WAM oraz pozostałe uzgodnienia (opinie).";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Do zatwierdzania planów upoważniony jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury - w zakresie planów, o których mowa w § 1 pkt 1-7 a także pkt 9 oraz w § 17, z wyjątkiem pkt 2 lit. d (w zakresie § 3 pkt 2 i pkt 3 lit. c i d) i lit. e, przedstawianych przez organy je opracowujące;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie planów, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. d (w zakresie § 3 pkt 2 i pkt 3 lit. c i d) i lit. e oraz pkt 8.";

6) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"§ 14. 1. Organy, o których mowa w § 11, przesyłają zatwierdzony plan, wraz z wersją elektroniczną, odpowiednio Prezesowi AMW lub Prezesowi WAM.

2. Organ, o którym mowa w § 11 pkt 2, przesyła organom opracowującym plan w wersji elektronicznej.

§ 15. Dyrektor Departamentu Infrastruktury przesyła zatwierdzony plan, wraz z wersją elektroniczną, o którym mowa w § 1 pkt 9, odpowiednio Prezesowi AMW lub Prezesowi WAM oraz Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.";

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do korekt, o których mowa w § 16, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opracowywania planów, z zastrzeżeniem, że zatwierdzone korekty powinny być przesłane Prezesowi AMW lub Prezesowi WAM co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu przekazania mienia.";

8) § 22 i 23 otrzymują brzmienie:

"§ 22. Dotację, o której mowa:

1) w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustala się na potrzeby utrzymania mienia przekazanego AMW do zagospodarowania, w wysokości określonej w decyzji budżetowej na rok, w którym nastąpiło przekazanie mienia, obliczonej na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli mienie będzie przechowywane przez AMW;

2) w art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na sfinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych zadań, w wysokości określonej w decyzji budżetowej na rok, w którym nastąpiło przekazanie mienia, obliczonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 23. Komórki i jednostki, a także likwidatorzy mienia osób prawnych, o których mowa w § 20, kwalifikując i przygotowując mienie ruchome do zagospodarowania opisują je, zgodnie z rzeczywistym stanem technicznym i ukompletowaniem, nie pozbawiając go cech używalności. W odniesieniu do sprzętu określonego w wytycznych, o których mowa w § 30 pkt 2, komórki i jednostki te sporządzają protokoły stanu technicznego, według wzoru ustalonego w tych wytycznych.";

9) w § 29:
a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Dyrektor Departamentu Infrastruktury w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca przedkłada Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury zbiorcze miesięczne sprawozdania z realizacji planów przekazywania nieruchomości zbędnych oraz czasowo niewykorzystywanych;",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w zakresie mienia ruchomego:

a) Prezes AMW do dnia 31 marca za rok poprzedni, sporządza i przesyła Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia kopię sprawozdania opracowanego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego,

b) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca przedkłada Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury oraz do wiadomości Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, raport o stanie realizacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej planów przekazywania AMW zbędnego sprzętu medycznego,

c) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca przedkłada Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury oraz do wiadomości Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, raport o stanie realizacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej planów przekazywania AMW zbędnego mienia ruchomego (z wyłączeniem sprzętu medycznego).";

10) w § 30:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydaje wytyczne, w których określa szczegółowe zasady planowania i przekazywania AMW i WAM niektórych składników mienia Skarbu Państwa oraz nieruchomości zbędnych.";

11) w § 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku, o którym mowa w § 41 pkt 4, zawarcie umowy może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie podmiotu prowadzącego punkt handlowo-gastronomiczny (kantynę) zorganizowanego przez administratora, o którym mowa w § 2 pkt 15 zarządzenia nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17, poz. 236), za zgodą zarządcy.";

12) w § 36 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pomieszczenia ambulatoriów i ambulatoriów z izbą chorych jednostek (instytucji) wojskowych, oraz przychodni nie będących samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub podmiotami leczniczymi wraz z wyposażeniem, w tym również medycznym, do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub prowadzenia prywatnych praktyk lekarskich;";

13) § 41 i 42 otrzymują brzmienie:

"§ 41. Oddanie w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości, na podstawie zgody Dyrektora Departamentu Infrastruktury, możliwe jest:

1) w przypadku wystąpienia ograniczeń uniemożliwiających zagospodarowanie nieruchomości lub odmowy przyjęcia nieruchomości przez AMW lub WAM;

2) w przypadku braku możliwości zagospodarowania nieruchomości przez AMW lub WAM;

3) w celu udzielenia wsparcia inicjatywy partnera społecznego nieobjętej planami współpracy, o których mowa w § 31 pkt 2;

4) w uzasadnionych przypadkach, w celu zabezpieczenia potrzeb uczelni wojskowych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy szkół albo uczestniczących w innych formach szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie mogą być zabezpieczone w oparciu o własną infrastrukturę;

5) w uzasadnionych przypadkach, w celu zabezpieczenia potrzeb wojskowych centrów szkolenia i ośrodków szkolenia poligonowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, związanych ze świadczeniem usług w zakresie usługowo-handlowym i gastronomicznym;

6) w uzasadnionych przypadkach, w celu zabezpieczenia potrzeb wynikających ze współpracy z resortami spraw wewnętrznych, finansów oraz sprawiedliwości;

7) w uzasadnionych przypadkach w zakresie realizacji celów statutowych, które nie mogą być zabezpieczone w oparciu o własną infrastrukturę:

a) instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

b) spółek Skarbu Państwa, wobec których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa.

§ 42. Zgoda, o której mowa w § 31 pkt 3 i § 41, może zostać wydana wyłącznie na wniosek dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz rektora uczelni wojskowej, dyrektora instytutu badawczego lub zarządu spółki Skarbu Państwa, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego lub Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, stosownie do właściwości.";

14) uchyla się § 48.
§  2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury wyda wytyczne, o których mowa w § 30 pkt 2 decyzji, o której mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
§  3. Wytyczne wydane na podstawie decyzji nr 43/PUM Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 10 lipca 2009 r., zachowują moc do dnia wejścia w życie wytycznych wydanych na podstawie § 30 pkt 2 decyzji, o której mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2012 r. poz. 707.