Zm.: decyzja w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2011 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 16 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.2)), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z późn. zm.3)), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn. zm.4)) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797), zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 53) załącznik nr 1 do załącznika do decyzji, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832, z 2008 r. Nr 139, poz. 881 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1006.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających

Nazwa programuNazwa priorytetuNazwa departamentu/instytucji zarządzającej
Wydarzenia artystyczne1. MuzykaDepartament Mecenatu Państwa
2. Teatr i taniec
3. Sztuki wizualneZachęta Narodowa Galeria Sztuki
4. LiteraturaInstytut Książki
5. Czasopisma
6. FilmDepartament Własności Intelektualnej i Mediów
7. Narodowe kolekcje sztuki współczesnejZachęta Narodowa Galeria Sztuki
Rozwój szkolnictwa artystycznego1. Edukacja artystycznaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
2. Instrumenty dla szkolnictwa artystycznegoDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Edukacja kulturalnaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Dziedzictwo kulturowe1. Ochrona zabytkówDepartament Ochrony Zabytków
2. Wspieranie działań muzealnychDepartament Dziedzictwa Kulturowego
3. Kultura ludowaDepartament Narodowych Instytucji Kultury
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicąDepartament Dziedzictwa Kulturowego
5. Ochrona zabytków archeologicznychNarodowy Instytut Dziedzictwa
Infrastruktura kulturyDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDepartament Funduszy Europejskich