Zm.: decyzja w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.10.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2006 r.

Decyzja Nr 210/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 maja 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800) oraz "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych)", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. (M.P. Nr 35, poz. 382), ustala się, co następuje:

1.
W "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do decyzji Nr 83/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 57), w części I "Jednostki organizacyjne podległe", dodaje się Lp. 62a i 77a w brzmieniu:
62aBiuro Ataszatów WojskowychPodsekretarz Stanu

Pan Stanisław Koziej

77aStanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej - etat nr KS/C02/0Podsekretarz Stanu

Pan Stanisław Koziej

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.