Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, 91 i 102) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Dysponenci budżetu drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, realizujący zadania wynikające z programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", którego źródłem finansowania są wydatki ujęte w rezerwie celowej, określone w załącznikach Nr 2 i Nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2014:

1) na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o uzyskanie od Ministra Finansów zapewnienia finansowania w roku 2014, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, termin wszczęcia postępowania, kwotę, której zapewnienie dotyczy i okres na jaki zapewnienie ma być udzielone oraz szczegółowe uzasadnienie;

2) na co najmniej 40 dni przed terminem płatności wynikającym z zobowiązań zaciągniętych przed dniem wejścia w życie decyzji budżetowej na 2014 r. lub na podstawie otrzymanego zapewnienia finansowania, występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, wartość umowy ogółem na dany rok, kwotę planowanej płatności, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz klasyfikację budżetową wydatków.";

2)
w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok"- ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowaneOgółem
DziaRozdział§Funkcja Zadanie/ PodzadanieDBDGDGWDO RSZIWsp.SZJW Nr 2305WBE Szczecin
752-9.912.737200.0003.979.037200.000-2.518.3008.058.000-6.0000
752018.500.0008.500.000
476011.1.4.8.500.0008.500.000
75202-2.000.000-2.000.000
476011.1.4.-2.000.000-2.000.000
75204-9.912.737-9.912.737
304011.1.1.-1.516.000-1.516.000
401011.1.1.-135.000-135.000
411011.1.1.-22.000-22.000
411013.2.5.-178.737-178.737
412011.1.1.-3.000-3.000
454011.3.2.-8.058.000-8.058.000
75208178.737178.737
411016.3.2.164.695164.695
412016.3.2.14.04214.042
752131.998.3002.000.0003.998.300
401011.1.1.135.000135.000
411011.1.1.22.00022.000
412011.1.1.3.0003.000
421011.1.1.122.000122.000
430011.1.1.2.402.3002.402.300
442011.1.1.-686.000-686.000
476011.1.4.2.000.0002.000.000
75216-50.000200.000150.000
304011.3.1.200.000200.000
307011.1.1.-50.000-50.000
752204.040.000-11.018.3008.058.0001.079.700
325011.1.3.100.000100.000
418011.1.1.740.000740.000
421011.1.1.3.300.0003.300.000
421011.1.3.7.075.0007.075.000
421011.1.4.-122.000-122.000
421014.1.3.3.0003.000
427011.1.3.375.000375.000
430011.1.3.508.000508.000
430011.1.4.-2.402.300-2.402.300
430014.1.3.3.0003.000
476011.1.4.-8.500.000-8.500.000
75295200.000-2.188.000-6.000-1.994.000
304022.1.1.200.0001.116.0001.316.000
40609.2.1.-200.000-200.000
406011.1.1.-400.000-400.000
406011.1.4.-250.000-250.000
421014.1.3.-3.000-3.000
430011.1.1.-130.000-130.000
430011.1.8.-1.624.000-1.624.000
430014.1.3.-3.000-3.000
442011.1.1.-700.000-700.000
Grupa 3000-1.516.000200.0001.066.000200.0000100.000050.000
Grupa 4000-8.396.73702.913.0370-2.518.3007.958.000-6.000-50.000
OGÓŁEM-9.912.737200.0003.979.037200.000-2.518.3008.058.000-6.0000