Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 215/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, 55, 83, 120, 143, 149 i 161) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok", ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. - resort obrony narodowej" w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie stany limitów średniorocznych o liczby określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§Funkcja/ Zadanie / PodzadanieWydatki realizowaneOgółem
IWsp.SZDGWOZ ŻWNCKDADB
401011.1.1.-45.600-45.600
401011.1.2.45.60045.600
401011.1.4.90.58190.581
404011.1.4.-90.581-90.581
40502.3.1.-890.000-890.000
405011.1.1.-1.710.000-5.000.00027.887.44421.177.444
405011.1.4.-2.220.0001.930.000-290.000
405011.1.5.-194.580-10.438.000-10.632.580
405011.1.8.-420.000-420.000
405011.3.2.-6.812.000-6.812.000
405016.3.2.-500.000-500.000
405022.1.1.-3.300.0003.300.0000
40602.3.1.820.000820.000
406011.1.4.850.000850.000
40702.3.1.70.00070.000
40709.2.1.-28.593-28.593
407011.1.1.-339.187-339.187
407011.1.3.-340-340
407011.1.4.-868.000-868.000
407011.1.5.-241.134-386.000-627.134
407011.1.7.-9.447-9.447
407011.1.8.-30.110-30.110
407011.3.2.-600.000-600.000
407016.3.2.-20.053-20.053
411011.1.1.-24.300-24.300
426011.1.4.1.250.0001.250.000
428011.3.1.-1.700.000-1.700.000
430011.1.1.3.450.0003.450.000
430011.1.4.760.000760.000
430011.3.1.-3.650.000-3.650.000
430022.1.1.-760.000-760.000
437011.3.1.-200.000-200.000
444022.1.1.24.30024.300
Grupa 4000136.181-6.672.025-10.824.00024.300-15.712.00033.047.5440
Razem136.181-6.672.025-10.824.00024.300-15.712.00033.047.5440

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
Dział / RozdziałWyszczególnienieWydatki realizowaneOgółem
§Funkcja / Zadanie / PodzadanieIWsp.SZDGWOZ ŻWNCKDADB
750-8.300.0008.300.0000
75001-8.300.0008.300.0000
405011.1.1.-5.000.0005.000.0000
405022.1.1.-3.300.0003.300.0000
75245.600-4.651.444-10.824.00024.300-7.412.00022.817.5440
188.00022.817.54423.005.544
401011.1.1.-45.600-45.600
75204405011.1.1.22.887.44422.887.444
405011.3.2.188.000188.000
411011.1.1.-24.300-24.300
-10.824.000-10.824.000
75207405011.1.5.-10.438.000-10.438.000
407011.1.5.-386.000-386.000
75209-403.056-403.056
405016.3.2.-400.000-400.000
407016.3.2.-3.056-3.056
-116.997-116.997
75210405016.3.2.-100.000-100.000
407016.3.2.-16.997-16.997
752131.573.7261.573.726
405011.1.1.-1.710.000-1.710.000
405011.1.4.-420.000-420.000
405011.1.5.-194.580-194.580
405011.1.8.-420.000-420.000
407011.1.1.-339.187-339.187
407011.1.3.-340-340
407011.1.4.-738.000-738.000
407011.1.5.-34.057-34.057
407011.1.8.-30.110-30.110
426011.1.4.1.250.0001.250.000
430011.1.1.3.450.0003.450.000
430011.1.4.760.000760.000
75216-5.550.000-5.550.000
428011.3.1.-1.700.000-1.700.000
430011.3.1.-3.650.000-3.650.000
437011.3.1.-200.000-200.000
7529545.600-155.11724.300-7.600.000-7.685.217
401011.1.2.45.60045.600
405011.3.2.-7.000.000-7.000.000
406011.1.4.850.000850.000
40709.2.1.-28.593-28.593
407011.1.5.-207.077-207.077
407011.1.7.-9.447-9.447
407011.3.2.-600.000-600.000
430022.1.1.-760.000-760.000
444022.1.1.24.30024.300
75500
7550640502.3.1.-890.000-890.000
40602.3.1.820.000820.000
40702.3.1.70.00070.000
85190.581-2.020.5811.930.0000
8519590.581-2.020.5811.930.0000
401011.1.4.90.58190.581
404011.1.4.-90.581-90.581
405011.1.4.-1.800.0001.930.000130.000
407011.1.4.-130.000-130.000
Grupa 4000136.181-6.672.025-10.824.00024.300-15.712.00033.047.5440
RAZEM136.181-6.672.025-10.824.00024.300-15.712.00033.047.5440

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2013 r.

Lp.DysponentSłużba przygotowawcza
Cz.29Ogółem0
Cz. 29Jednostki budżetowe0
752Obrona Narodowa0
Żandarmeria Wojskowa35
75207Żandarmeria wojskowa35
Szef Inspektoratu Wsparcia SZ-5
75201Wojska Lądowe-5
Departament Budżetowy-30
75204Centralne wsparcie-30