Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.364

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2012 r.

DECYZJA Nr 288/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 110, z późn. zm.2)), w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie wydatki:
1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286, poz. 312 i poz. 345.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
Wydatki realizowane
DADBDGWDOZ?WDWSIWsp.SSSKWWBE KRAKÓWWBE OLSZTYWBE SZCZECIWBE WA-WAWBE ZIELON GÓROgółe
17.50017.500
55
-42.50025-35.000
22
22
55
22
-30.00030.0000
-20.000.000-20.000.000
32-210
-1.818.778-1.818.778
-242.021-242.021
-4.000.000
-270.717-270.717
-6.460.4008.315.6691.855.269
900.000900.000
649.720649.720
-1.073.473-1.073.473
-9.757.991-9.757.991
10.735.024-539.48210.195.542
4.000.000
-437.551-437.551
11.000.00011.000.000
-43.524200.000156.476
-300.000675.3571.100.0001.475.357
300.000300.000
1.743.5241.743.524
-6.137-6
-44.000-44.000
44.00044.000
66
17.000-17.0000
-9.782-9
99
-1.872.000-1.872.000
1.196.6431.196.643
-420.00070.000200.000150.0000
6.000.0006.000.000
-42.500-30.00032.500-20.000.0002232.50023200-21-20.000.000
03.650.794-12.261.8271.244.000-17.000026.964.033070.000200.000150.0000020.000.000
-42.5003.620.794-12.229.327-18.756.000-14.500226.996.533270.320200.000150.000-210

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
Dział / Rozdział§Funkcja / Zadanie / PodzadanieDADBDGWDOozżwDWSIW_SZOgółem
752Obrona narodowa-42.5003.603.794-12.229.327-18.756.0002.5002.50026.996.533-422.500
75201Wojska Lądowe9.198.7229.198.722
30411.1.117.50017.500
40111.1.1-1.818.778-1.818.778
41111.1.111.000.00011.000.000
75202Siły Powietrzne2.414.1632.414.163
30411.1.25.0005.000
40111.1.2649.720649.720
41111.1.21.743.5241.743.524
41211.1.26.1376.137
41411.1.29.7829.782
75203Marynarka Wojenna-4.237.021-4.237.021
30411.1.35.0005.000
40111.1.3-242.021-242.021
40611.1.3-4.000.000-4.000.000
75204Centralne wsparcie5.097.2673575.097.624
30711.1.7-30.000-30.000
40111.1.7-6.460.400-6.460.400
40511.1.710.735.02410.735.024
41111.1.7-300.000357-299.643
41211.1.7-44.000-44.000
43011.1.71.196.6431.196.643
75207Żandarmeria Wojskowa2.5002.500
30411.1.52.5002.500
75213Dowodzenie i kierowanie SZ RP-10.525.702200.000-10.325.702
40111.1.6-270.717-270.717
40511.1.6-9.757.991-9.757.991
40711.1.6-437.551-437.551
41111.1.6-43.524200.000156.476
41211.1.6-6.137-6.137
41411.1.6-9.782-9.782
75216Wojskowe Misje Pokojowe-1.872.000-18.756.000-20.628.000
30711.4.2-20.000.000-20.000.000
40111.4.2900.000900.000
41111.4.2300.000300.000
41211.4.244.00044.000
42811.4.1-1.872.000-1.872.000
75219Wojska Specjalne2.5002.500
30411.1.42.5002.500
75220Zabezpieczenie wojsk-1.073.4736.00018.256.79617.189.323
30411.1.75.0005.000
30711.1.76.0006.000
40111.1.78.351.7968.351.796
40211.1.7-1.073.473-1.073.473
40611.1.73.000.0003.000.000
41111.1.7900.000900.000
45911.1.76.000.0006.000.000
75295Pozostała działalność-42.500-420.000162.0181.163.873863.391
30411.1.7-42.5002.500-40.000
30711.1.724.00024.000
40111.1.7-36.127-36.127
40511.1.7-539.482-539.482
40611.1.71.000.0001.000.000
41111.1.7675.000200.000875.000
43014.1.1-420.000-420.000
851Ochrona zdrowia17.000-17.0000
85156Składki na ubezpieczenia zdrowotne17.000-17.0000
41311.1.817.000-17.0000
grupa 3.000-42.500-30.00032.500-20.000.0002.5002.50032.500-20.002.500
grupa 4.00003.650.794-12.261.8271.244.000-17.000026.964.03319.580.000
RAZEM-42.5003.620.794-12.229.327-18.756.000-14.5002.50026.996.533-422.500
Dział / Rozdział§Funkcja / Zadanie / PodzadanieSSKWWBE KRAKÓWWBE OLSZTYNWBE SZCZECINWBE WA-WAWBE ZIELONA GÓRAOgółem
752Obrona narodowa2.50070.000200.000150.00000422.500
75218Służba Kontrwywiadu Wojskowego2.5002.500
30411.3.22.5002.500
75295Pozostała działalność70.000200.000150.000420.000
30411.1.7
30711.1.7
40111.1.7
40511.1.7
41111.1.7
43014.1.170.000200.000150.000420.000
753Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne320-2.0181.6980
75301Świadczenia pieniężne z zaop. emerytalnego320-2.0181.6980
31113.1.1320-2.0181.6980
grupa 30002.50032000-2.0181.6982.500
grupa 4000070.000200.000150.00000420.000
RAZEM2.50070.320200.000150.000-2.0181.698422.500