Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.22.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 515/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz. 138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244, Nr 21, poz. 275 i Nr 22, poz. 283), w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki realizowane
OGÓŁEM CZĘŚĆ 290,00
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna0,00
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji1.000.000,00
430Zakup usług pozostałych1.000.000,00
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne-1.000.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-1.000.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa0,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe33.292.349,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń1.131.237,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy27.684.630,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-6.985.651,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-1.454.344,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne13.024.903,00
412Składki na fundusz pracy9,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-17.294,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-13.100,00
430Zakup usług pozostałych-623.584,00
441Podróże służbowe krajowe537.000,00
444Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-657,00
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji7.200,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-10.114.354,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-700.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-4.452.620,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-895.902,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-601.850,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-200.000,00
427Zakup usług remontowych-700.000,00
430Zakup usług pozostałych-2.543.982,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-1.000,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-19.000,00
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna2.661.646,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2.686.538,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-30.343,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy5.451,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie21.911.128,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-107.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.001.861,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy33.250,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-7.013,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-1.773.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia38.314.744,00
426Zakup energii-6.950.000,00
427Zakup usług remontowych-1.975.700,00
430Zakup usług pozostałych-3.333.292,00
439Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-900.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-385.000,00
443Różne opłaty i składki-4.000,00
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO-12.759.500,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-7.300.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.386.300,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-759.200,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-99.000,00
414Wpłaty na PFRON-15.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-100.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-2.400.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-700.000,00
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa-8.070.773,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-5.127.008,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.670.092,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-1.273.673,00
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego-2.484.080,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.983.346,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-316.561,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-184.173,00
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego54.142,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy32.459,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy20.493,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych1.190,00
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe6.009,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy8.043,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-2.035,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych1,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-14.322.226,00
302Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-17.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-1.323.291,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników2.464.702,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.711.996,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.181.435,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-483.753,00
409Honoraria-19.700,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-264.125,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-3.073.729,00
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy-548.357,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-303.376,00
422Zakup środków żywności-249.357,00
424Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-2.632,00
427Zakup usług remontowych-82.569,00
428Zakup usług zdrowotnych-12.000,00
430Zakup usług pozostałych-695.353,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-47.047,00
436Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-100.000,00
437Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-335.000,00
438Zakup usług obejmujących tłumaczenia-15.000,00
439Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-15.000,00
441Podróże służbowe krajowe-81.935,00
442Podróże służbowe zagraniczne-900.000,00
443Różne opłaty i składki-5.200,00
450Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-81.508,00
454Składki do organizacji międzynarodowych-1.060.584,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-102.217,00
474Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-40.334,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-34.430,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-4.288.825,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-59.110,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników170.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.450.165,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-322.263,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-76.147,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-325.305,00
412Składki na fundusz pracy-88.764,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-21.035,00
427Zakup usług remontowych-69.749,00
430Zakup usług pozostałych-2.285.598,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-7.600,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-287.760,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-344.615,00
441Podróże służbowe krajowe110.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-11.000,00
443Różne opłaty i składki-1.994.000,00
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-4.766,00
459Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-92.511,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-12.200,00
474Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-16.567,00
ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzym. mocy rezerw. ze względu na potrzeby SZ RP-4.467.160,00
258Dotacja podmiot. z budż. dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.-4.467.160,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe3.396.763,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń1.568.000,00
430Zakup usług pozostałych1.868.763,00
442Podróże służbowe zagraniczne-20.000,00
443Różne opłaty i składki-20.000,00
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego7.977.296,00
302Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-4.295,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-2.460.727,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.500.000,00
404Dodatkowe wynagrodzenie roczne-34.702,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.850.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-131.669,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-172.938,00
412Składki na fundusz pracy-50.615,00
414Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-17.128,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-30.000,00
420Fundusz operacyjny16.600.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-30.650,00
430Zakup usług pozostałych-143.217,00
441Podróże służbowe krajowe-137.100,00
442Podróże służbowe zagraniczne-8.400,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-51.263,00
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego-3.125.200,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-900.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.100.000,00
405Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy1.040.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-720.000,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych2.500,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-300.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-233.700,00
430Zakup usług pozostałych-2.000,00
441Podróże służbowe krajowe-470.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-442.000,00
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne-9.667.215,00
304Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-10.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-209.846,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-6.697.893,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.716.000,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-520.000,00
412Składki na fundusz pracy-3.150,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-2.000,00
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy-91.326,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-75.000,00
422Zakup środków żywności-44.000,00
424Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-2.000,00
427Zakup usług remontowych-17.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-14.000,00
430Zakup usług pozostałych-75.000,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-2.000,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-31.500,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-67.500,00
441Podróże służbowe krajowe-42.000,00
444Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-16.000,00
450Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-4.000,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-5.000,00
474Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-2.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-20.000,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia0,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla286.342,00
osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne286.342,00
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne-41.213,00
432Staże i specjalizacje medyczne-8.000,00
441Podróże służbowe krajowe-33.213,00
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność-245.129,00
428Zakup usług zdrowotnych-245.129,00

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki realizowane
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2921.327.058,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa22.045.843,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe40.810.271,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń1.131.237,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy27.677.630,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-120.640,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-1.454.344,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne13.026.388,00
441Podróże służbowe krajowe550.000,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-9.737.093,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-700.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-4.452.620,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-694.902,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-601.850,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-200.000,00
427Zakup usług remontowych-700.000,00
430Zakup usług pozostałych-2.387.721,00
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna2.807.646,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2.686.538,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy115.657,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy5.451,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-12.896.916.00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.001.861,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy33.250,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-7.013,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-1.773.000,00
426Zakup energii-6.950.000,00
430Zakup usług pozostałych-3.198.292,00
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego47.874,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy28.750,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy17.934,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy1.190,00
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe-13.389,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-12.209,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.181,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy1,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-2.202.141,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników253.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.028.049,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-44.422,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-15.295,00
430Zakup usług pozostałych-306.791,00
454Składki do organizacji międzynarodowych-1.060.584,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP1.360.828,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy849.648,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-139.172,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-49.648,00
441Podróże służbowe krajowe110.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne590.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe1.868.763,00
430Zakup usług pozostałych1.868.763,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia718.785,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla-446.443,00
osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne-446.443,00
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne-27.213,00
441Podróże służbowe krajowe-27.213,00
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność-245.129,00
428Zakup usług zdrowotnych-245.129,00
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-14.967.725,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-14.967.725,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-54.894,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-17.294,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-1.600,00
430Zakup usług pozostałych-36.000,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-176.261,00
430Zakup usług pozostałych-156.261,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-1.000,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-19.000,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-1.975.700,00
427Zakup usług remontowych-1.975.700,00
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego-2.484.080,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.983.346,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-316.561,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-184.173,00
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego6.268,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.709,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2.559,00
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe19.398,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy20.252,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-854,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-10.238.354,00
302Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-17.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-597.940,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-145.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-2.757.097,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-2.356.689,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-444.612,00
409Honoraria-19.700,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-264.125,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-109.299,00
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy-548.357,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-303.376,00
422Zakup środków żywności-249.357,00
424Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-2.632,00
427Zakup usług remontowych-82.569,00
428Zakup usług zdrowotnych-12.000,00
430Zakup usług pozostałych-570.930,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-47.047,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-100.000,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-335.000,00
438Zakup usług obejmujących tłumaczenia-15.000,00
439Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-15.000,00
441Podróże służbowe krajowe-81.935,00
442Podróże służbowe zagraniczne-900.000,00
443Różne opłaty i składki-5.200,00
450Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-81.508,00
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej102.217,00
474Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-40.334,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-34.430,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-13.102,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-59.110,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników270.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.016.670,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-120.833,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-5.717,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-2.635,00
427Zakup usług remontowych-69.749,00
430Zakup usług pozostałych-168.220,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-7.600,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-287.760,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-344.615,00
442Podróże służbowe zagraniczne-200.000,00
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-4.766,00
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-12.200,00
474Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-16.567,00
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego-2.000,00
430Zakup usług pozostałych-2.000,00
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne-49.000,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-1.500,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-47.500,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia14.000,00
ROZDZIAŁ 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego14.000,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne14.000,00
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne-14.000,00
432Staże i specjalizacje medyczne-8.000,00
441Podróże służbowe krajowe-6.000,00
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-1.509.206,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-1.508.000,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-1.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-8.000,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-922.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-830.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-77.000,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-15.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe1.665.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń1.665.000,00
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne-2.250.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-150.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.580.000,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-520.000,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia-1.206,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-1.206,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne-1.206,00
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-4.962.158,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-4.962.158,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-4.962.158,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-309.105,00
412Składki na Fundusz Pracy-48.164,00
430Zakup usług pozostałych-2.117.378,00
442Podróże służbowe zagraniczne-401.000,00
443Różne opłaty i składki-1.994.000,00
459Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-92.511,00
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29271.262,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa284.285,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-38.522,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników100.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy73.150,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-187.826,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-23.846,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP322.807,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-100.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy413.847,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy14.742,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych-5.782,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia-13.023,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-13.023,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne-13.023,00
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 297.786.326,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa7.786.326,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-190.970,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-34.088,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-156.800,00
430Zakup usług pozostałych-82,00
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego7.977.296,00
302Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-4.295,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-2.460.727,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.500.000,00
404Dodatkowe wynagrodzenie roczne-34.702,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.850.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-131.669,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-172.938,00
412Składki na Fundusz Pracy-50.615,00
414Wpłaty na PFRON-17.128,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-30.000,00
420Fundusz operacyjny16.600.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-30.650,00
430Zakup usług pozostałych-143.217,00
441Podróże służbowe krajowe-137.100,00
442Podróże służbowe zagraniczne-8.400,00
470Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej-51.263,00
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-3.294.200,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-3.294.200,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-171.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-171.000,00
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego-3.123.200,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-900.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.100.000,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.040.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-720.000,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych2.500,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-300.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-233.700,00
441Podróże służbowe krajowe-470.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-442.000,00
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowe]
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-10.707.403,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-10.707.403,00
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa-8.070.773,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-5.127.008,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.670.092,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-1.273.673,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-2.636.630,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-2.636.630,00
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-6.737.163,00
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna0,00
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej1.000.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia1.000.000,00
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne-1.000.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-1.000.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-6.737.163,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-631.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-107.000,00
430Zakup usług pozostałych-135.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-385.000,00
443Różne opłaty i składki-4.000,00
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO-4.759.500,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.386.300,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-759.200,00
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy-99.000,00
414Wpłaty na PFRON-15.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-100.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-2.400.000,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe1.191.263,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-691.263,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-500.000,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-18.400,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-18.400,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe-137.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-97.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-20.000,00
443Różne opłaty i składki-20.000,00
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego "Zakład Inwestycji Traktatu
Północnoatlantyckiego" (NSIP)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29150.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa150.000,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe150.000,00
430Zakup usług pozostałych150.000,00
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-158.600,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-158.600,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-158.600,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-600,00
430Zakup usług pozostałych-150.000,00
441Podróże służbowe krajowe-8.000,00
DYSPONENT: WBE Gdańsk
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-65.107,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-65.107,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-65.107,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-885,00
412Składki na Fundusz Pracy-143,00
421Zakup materiałów i wyposażenia3.000,00
430Zakup usług pozostałych-70.000,00
441Podróże służbowe krajowe-2.000,00
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-279,00
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji3.200,00
DYSPONENT: WBE Kraków
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-76.732,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-76.732.00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-76.732,00
412Składki na Fundusz Pracy152,00
430Zakup usług pozostałych-77.884,00
441Podróże służbowe krajowe-3.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji4.000,00
DYSPONENT: WBE Lublin
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-36.900,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-36.900,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-36.900,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-14.500,00
430Zakup usług pozostałych-22.400,00
DYSPONENT: WBE Olsztyn
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-55.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-55.000,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-55.000,00
430Zakup usług pozostałych-55.000,00
DYSPONENT: WBE Szczecin
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-72.678,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-72.678,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-72.678.00
430Zakup usług pozostałych-72.300,00
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-378,00
DYSPONENT: WBE Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2932.450,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa32.450,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe32.450,00
430Zakup usług pozostałych32.450,00
DYSPONENT: WBE Wrocław
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-140.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-140.000,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe-140.000,00
430Zakup usług pozostałych-140.000,00
DYSPONENT: Dysponent główny
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2913.215.776,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa12.482.762,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-6.857.011,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-6.857.011,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-201.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-201.000,00
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna-146.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-146.000,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie37.414.744,00
421Zakup materiałów i wyposażenia38.314.744,00
439Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-900.000,00
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO-8.000.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-7.300.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne-700.000,00
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe2.164.204,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników2.256.702,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-92.498,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-56.800,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-16.200,00
412Składki na Fundusz Pracy-40.600,00
ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzym. mocy rezerw. ze względu na potrzeby SZ RP-4.467.160,00
258Dotacja podmiot. z budż. dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.-4.467.160,00
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne-7.368.215,00
304Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-10.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń-209.846,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-6.547.893,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-136.000,00
412Składki na Fundusz Pracy-3.150,00
417Wynagrodzenia bezosobowe-2.000,00
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy-91.326,00
421Zakup materiałów i wyposażenia-75.000,00
422Zakup środków żywności-44.000,00
424Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-2.000,00
427Zakup usług remontowych-17.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-14.000,00
430Zakup usług pozostałych-75.000,00
435Zakup usług dostępu do sieci Internet-2.000,00
436Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-30.000,00
437Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-20.000,00
441Podróże służbowe krajowe-42.000,00
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-16.000,00
450Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-4.000,00
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-5.000,00
474Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-2.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-20.000,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia733.014,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego733.014,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne733.014,00