Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.22.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2007 r.

DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz. 153, Nr 18, poz. 189 i Nr 19, poz. 199), w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2007 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW