Zlecenie Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizacji usługi badawczej pn.: "Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR)".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.12.180

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

DECYZJA Nr 196
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizacji usługi badawczej pn.: "Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR)"

EO.5001.15.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 4  i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych 5  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1. 
Realizację usługi badawczej pn.: "Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR)" należy zlecić Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a)
okres realizacji badań - około 36 miesięcy,
b)
koszty planowane ogółem - 3 907 562 zł brutto, w tym na 2019 r. - 1 246 039 zł brutto.
2. 
Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3 z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.