Zlecenie Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą "Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.7.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 309
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą "Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych"

OR.5001.26.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 oraz art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3 i Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych - postanawia się, co następuje:

§  1.
1.
Realizację usługi badawczej pod nazwą "Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych" należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a)
okres realizacji badań: 48 miesięcy,
b)
koszty planowane ogółem - 2 505 156 zł brutto, w tym na 2016 r. - 347 268 zł brutto.
2.
Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.