Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1995.2.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1997 r.

INSTRUKCJA NR 1
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 1995 r.
w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz legitymacji ubezpieczeniowych osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób współpracujących.

Na podstawie:
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 133, poz. 686 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

- § 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. z 1993 r. Nr 68, poz. 330, z 1994 r. Nr 25, poz. 86 i Nr 140, poz. 769),

ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Instrukcja określa:
1) tryb zgłaszania i ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego,
2) tryb rozliczania należnych składek oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez zleceniodawców,
3) tryb opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4) tryb wydawania legitymacji ubezpieczeniowych i dokonywania w nich wpisów,
5) tryb wnioskowania o kontynuowanie ubezpieczenia,
6) wzory druków:
a) zgłoszenia do ubezpieczenia,
b) deklaracji rozliczeniowych składek na ubezpieczenie społeczne i świadczeń wypłacanych przez zleceniodawców,
c) wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia.
§ 2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 133, poz. 686 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17),
2) ubezpieczony - osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na rzecz zleceniodawcy oraz osobę z nią współpracującą, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu określonemu ustawą,
3) ubezpieczenie - ubezpieczenie społeczne, którym są objęte osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo osoby współpracujące z osobą wykonującą umowę,
4) zleceniodawca - prywatny zakład pracy (w tym osoba fizyczna) lub zakład pracy sektora publicznego, na rzecz którego wykonywana jest umowa agencyjna lub umowa zlecenia, albo który udzielił zgody na wykonywanie współpracy,
5) umowa - umowa agencyjna lub umowa zlecenia zawarta przez zleceniodawcę z osobą, która tę umowę będzie wykonywała,
6) oddział ZUS - oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze względu na siedzibę zleceniodawcy,
7) składki - składki na ubezpieczenie społeczne,
8) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, ogłaszane dla celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim,
9) najniższe wynagrodzenie - najniższe wynagrodzenie pracowników, ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim,
10) świadczenia -
a) 1 świadczenia wypłacane ubezpieczonym przez: Przedsiębiorstwo Kolportażowo Handlowe "Ruch" SA, Państwowe Przedsiębiorstwo "Totalizator Sportowy", przedsiębiorstwa obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych i Polskiego Związku Motorowego przy obsłudze stacji paliw, a mianowicie:

- zasiłki chorobowe,

- zasiłki porodowe,

- zasiłki macierzyńskie,

- zasiłki pogrzebowe,

- zasiłki rodzinne,

- zasiłki pielęgnacyjne,

- świadczenia rehabilitacyjne,

- zasiłki opiekuńcze,

b) świadczenia wypłacane ubezpieczonym przez pozostałych zleceniodawców, a mianowicie:

- zasiłki chorobowe,

- zasiłki porodowe,

- zasiłki macierzyńskie,

- zasiłki pogrzebowe,

- zasiłki rodzinne,

- zasiłki pielęgnacyjne,

- świadczenia rehabilitacyjne.

§  3. Umowa powinna być zawarta na piśmie i określać:
1) rodzaj umowy, przy czym informacja ta powinna wynikać zarówno z treści jak i z nazwy umowy (umowa agencyjna, umowa zlecenia),
2) czas na jaki została zawarta,
3) datę rozpoczęcia wykonywania pracy,
4) rodzaj wykonywanej działalności,
5) zasady ustalania wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
6) obowiązujący czas pracy, jeżeli z umowy wynika obowiązek pracy w określonym wymiarze czasu pracy.

Rozdział  2

Tryb zgłaszania i ustalania obowiązku ubezpieczenia

A. Zgłaszanie do ubezpieczenia
§  4.
1. Osoba zawierająca umowę na okres co najmniej 15 dni wypełnia i składa zgłoszenie do ubezpieczenia u zleceniodawcy, w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Osoba, która zawarła umowę na okres co najmniej 15 dni z więcej niż jednym zleceniodawcą, u każdego z nich składa zgłoszenie do ubezpieczenia. W zgłoszeniu wymienia się wszystkich zleceniodawców ze wskazaniem tego, który będzie wyłącznie uprawniony do wypłaty świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego.
3. Osoba wykonująca na rzecz jednego zleceniodawcy umowy krótsze niż 15 dni, w razie gdy między ostatnim dniem poprzedniej umowy a pierwszym dniem następnej upłynęło mniej niż 60 dni, składa zgłoszenie do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, w dniu zawarcia tej umowy, z której wynika, że łączny okres wykonywania umów wyniesie co najmniej 15 dni. Zgłoszenia nie należy składać w dniu zawarcia każdej następnej umowy, jeżeli okresy pomiędzy umowami będą krótsze niż 60 dni i nie nastąpią żadne zmiany w stosunku do danych podanych w złożonym już zgłoszeniu, mające wpływ na obowiązek ubezpieczenia.
4. Osoba podlegająca ubezpieczeniu na wniosek składa nowe zgłoszenie do ubezpieczenia w dniu zawarcia kolejnych umów, o których mowa w ust. 3, tylko w przypadku jeżeli zmienia oświadczenie dotyczące chęci podlegania ubezpieczeniu wyrażone w poprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia.
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do odnotowania faktu zawarcia każdej kolejnej umowy, o której mowa w ust. 3, w zgłoszeniu do ubezpieczenia złożonym w dniu zawarcia pierwszej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczenia, tj. umowy z której wynikało, że łączny okres wykonywania umów wyniesie co najmniej 15 dni. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji zleceniodawca przekazuje zgłoszenie do oddziału ZUS celem rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczenia, fakt zawarcia kolejnych umów odnotowuje się na pierwszej umowie rodzącej obowiązek ubezpieczenia. W razie braku miejsca na zgłoszenie lub umowie, fakt zawarcia kolejnych umów należy odnotować na dodatkowym zestawieniu dołączonym do tego zgłoszenia lub umowy.
6. Osoba, która zawarła umowę ze zleceniodawcą, u którego jest jednocześnie pracownikiem, nie jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia do ubezpieczenia.
7. W przypadku, gdy umowa zawarta na okres krótszy niż 15 kolejnych dni zostaje przedłużona na łączny okres wynoszący co najmniej 15 dni, zgłoszenie do ubezpieczenia powinno zostać złożone w dniu przedłużenia umowy.
8. Obowiązek złożenia zgłoszenia do ubezpieczenia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6 mają również osoby:
1) 2 nie podlegające ubezpieczeniu z mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ustawy, a mianowicie:
a) będące równocześnie pracownikami zatrudnionymi co najmniej w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie w innym zakładzie pracy niż zleceniodawca,
b) 3 objęte odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego, a więc osoby, które:

- są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- są objęte zaopatrzeniem emerytalnym twórców, ubezpieczeniem społecznym z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, ubezpieczeniem społecznym duchownych, ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania zawodu adwokata w zespole adwokackim, indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem,

- są objęte zaopatrzeniem emerytalnym żołnierzy zawodowych lub z tytułu służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,

2) 4 podlegające ubezpieczeniu na wniosek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, a mianowicie:
a) posiadające ustalone prawo do emerytury lub renty,
b) będące studentami w wieku do ukończenia 26 roku życia.
9. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym, w razie podjęcia wykonywania umowy, składają zgłoszenie do ubezpieczenia, jeżeli chcą podlegać ubezpieczeniu z tytułu jej wykonywania.
10. 5 Osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, osoba będąca studentem w wieku do ukończenia 26 roku życia oraz osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podaje w zgłoszeniu do ubezpieczenia, czy wnosi o objęcie ubezpieczeniem oraz datę od kiedy chce być objęta ubezpieczeniem.
§  5.
1. Osoba współpracująca, w razie gdy zgoda na współpracę udzielona została na okres co najmniej 30 dni, składa zgłoszenie do ubezpieczenia u zleceniodawcy w dniu udzielenia przez tego zleceniodawcę zgody na współpracę.
2. W przypadku, gdy zgoda na współpracę udzielona na okres krótszy niż 30 dni została następnie przedłużona, zgłoszenie składa się w dniu udzielenia zgody na przedłużenie współpracy na łączny okres co najmniej 30 dni.
§  6. Zgłoszenie do ubezpieczenia osoby wykonującej pracę na podstawie umowy i osoby współpracującej dokonuje się na formularzu ZUS S-54 "Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osoby wykonującej umowę agencyjną lub umowę zlecenia - osoby współpracującej", stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.
§ 7. Zleceniodawca zawierający umowę lub udzielający zgody na współpracę dostarcza zainteresowanemu formularze zgłoszeń do ubezpieczenia, o których mowa w § 6.
§  8. W razie gdy osoba wykonująca umowę lub osoba współpracująca odmawia wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia, zgłoszenie wypełnia z urzędu zleceniodawca.
§ 9.
1. Ubezpieczony zawiadamia zleceniodawcę o wszelkich zmianach jakie nastąpiły w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczenia, w terminie 10 dni od dnia ich nastąpienia.
2. Jeżeli zmiana danych miała wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu, należy złożyć nowe zgłoszenie do ubezpieczenia.

B. Ustalanie obowiązku ubezpieczenia

§  10. Obowiązek ubezpieczenia ustalany jest na podstawie zgłoszenia o ubezpieczeniu wraz z zawartą umową lub zgodą na współpracę, w oparciu o przepis ustawy.
§ 11.
1. Obowiązek ubezpieczenia ustala:
1) 6 zleceniodawca z zastrzeżeniem ust. 3 - w przypadku:
a) zleceniodawców będących państwowymi, spółdzielczymi lub społecznymi zakładami pracy, bez względu na liczbę zatrudnionych osób wykonujących pracę na podstawie umowy i osób współpracujących,
b) pozostałych zleceniodawców, jeżeli zatrudniają ponad 20 osób wykonujących pracę na podstawie umowy i osób współpracujących,
2) oddział ZUS - w przypadku innych zleceniodawców niż wymienieni w pkt 1, zatrudniających do 20 osób wykonujących pracę na podstawie umowy i osób współpracujących, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek, oddział ZUS może wyrazić zgodę na ustalanie obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie przez zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W każdym przypadku, bez względu na to z jakim zleceniodawcą zawarta jest umowa, obowiązek ubezpieczenia rozstrzyga oddział ZUS:
1) 7 w odniesieniu do osób, które są równocześnie objęte odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego (w innym systemie niż pracowniczy). Rozstrzygnięcie braku obowiązku ubezpieczenia następuje w formie decyzji,
2) w przypadku sporządzenia przez zleceniodawcę zgłoszenia z urzędu, o którym mowa w § 8. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia następuje w formie decyzji.
4. Do decyzji, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio § 12 ust. 2.
5. W przypadku, jeżeli dane podane w zgłoszeniu budzą wątpliwości, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
6. Zleceniodawcy uprawnieni do ustalania obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie przechowują zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z zawartymi umowami oraz zgodą na współpracę w aktach osobowych.
7. W przypadkach, gdy do ustalenia obowiązku ubezpieczenia uprawniony jest oddział ZUS zleceniodawca przekazuje zgłoszenia do ubezpieczenia wraz z zawartymi umowami oraz zgodą na współpracę do oddziału ZUS. Po ustaleniu obowiązku ubezpieczenia oddział ZUS zwraca umowy oraz zgodę na współpracę zleceniodawcy.
8. O ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zainteresowanego zawiadamia:
1) zleceniodawca - w przypadku, gdy ustalił obowiązek ubezpieczenia we własnym zakresie, zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji,
2) oddział ZUS - w przypadku, gdy obowiązek ubezpieczenia został ustalony przez oddział, a nie istniał obowiązek wydania decyzji w tej sprawie. Kopię zawiadomienia oddział przekazuje zleceniodawcy.
§  12.
1. W razie gdy zainteresowany kwestionuje rozstrzygnięcie dotyczące obowiązku ubezpieczenia, oddział ZUS wydaje decyzję, na podstawie dokumentacji przekazanej przez zleceniodawcę.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, oddział ZUS wydaje z dwiema kopiami, z których jedną przechowuje w aktach zleceniodawcy, drugą zaś przekazuje temu zleceniodawcy.
§  13. 8
1. Objęcie ubezpieczeniem uzależnione od wniosku osoby wykonującej pracę na podstawie umowy albo osoby współpracującej (tj. osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty, osób będących studentami w wieku do ukończenia 26 roku życia oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym) następuje począwszy od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.
2. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o wystąpienie z ubezpieczenia, ubezpieczenie ustaje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym wniosek został zgłoszony.
§  14.
1. W razie, gdy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy jest równocześnie zatrudniona w dwóch lub więcej zakładach pracy, innych niż zleceniodawca, na podstawie stosunku pracy w niepełnych wymiarach czasu pracy, przy rozstrzyganiu, czy zachodzi warunek zatrudnienia co najmniej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, sumuje się wymiary czasu pracy w poszczególnych zakładach (np. 1/2 + 1/4 + 1/4).
2. Przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczenia z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy w odniesieniu do osoby, która równocześnie w innym zakładzie pracy, którego jest pracownikiem, wykonuje pracę na podstawie umowy, sumuje się wymiar czasu pracy, w jakim wykonywana jest praca na podstawie umowy o pracę i określony w umowie wymiar czasu pracy, w jakim wykonywana jest praca na podstawie umowy u drugiego zleceniodawcy, tj. u zleceniodawcy, którego osoba ta jest jednocześnie pracownikiem.
3. Jeżeli w umowie wymiar czasu pracy nie został określony, przy ustalaniu łącznego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w ust. 2, wymiar czasu pracy w jakim wykonywana jest umowa ustala się w oparciu o dochód z tytułu jej wykonywania przyjmując, że co najmniej najniższe wynagrodzenie odpowiada pełnemu wymiarowi czasu pracy.
§  15. Objęcie ubezpieczeniem osoby wykonującej pracę na podstawie umów krótszych niż 15 dni na rzecz jednego zleceniodawcy, w razie gdy przerwy pomiędzy ostatnim dniem jednej umowy, a pierwszym dniem następnej są krótsze niż 60 dni, następuje od pierwszego dnia tej umowy, z której wynika, że łączny okres wykonywania umów wyniesie co najmniej 15 dni.

Przykład:

Osoba wykonywała kolejne umowy zlecenia zawarte z jednym zleceniodawcą na okresy:

- od 1 marca 1995 r. do 7 marca 1995 r.

- od 10 kwietnia 1995 r. do 14 kwietnia 1995 r.

- od 5 czerwca 1995 r. do 13 czerwca 1995 r.

Ponieważ przerwy pomiędzy umowami są krótsze niż 60 dni, obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia 5 czerwca 1995 r., a więc od pierwszego dnia tej umowy, z której wynika, że łączny okres wykonywania umów wyniesie co najmniej 15 dni.

§ 16. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy, zatrudniona równocześnie w innym zakładzie pracy niż zleceniodawca na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy niższym niż pełny, ale nie niższym niż połowa oraz ponadto prowadząca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy. Osoba ta nie spełnia bowiem warunków do objęcia ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis art. 3 ustawy nie ma więc do niej zastosowania.
§  17.
1. W razie ustania okoliczności powodujących wyłączenie z ubezpieczenia, zleceniodawca lub oddział ZUS ustala obowiązek ubezpieczenia od następnego dnia, po dniu w którym powstały okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem.
2. W razie powstania okoliczności powodujących brak obowiązku ubezpieczenia, stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 3.

Rozdział  3

Rozliczanie należności z tytułu składek, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaconych świadczeń

A. Ogólne zasady rozliczeń
§  18.
1. Zleceniodawcy:
a) będący państwowymi, spółdzielczymi lub społecznymi zakładami pracy, bez względu na liczbę osób wykonujących pracę na podstawie umowy oraz osób współpracujących,
b) pozostali, jeżeli zatrudniają powyżej 20 osób wykonujących pracę na podstawie umowy i osób współpracujących,

są uprawnieni do bezimiennego rozliczania składek, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaconych świadczeń.

2. Zleceniodawcy inni niż wymienieni w ust. 1 są zobowiązani do imiennego rozliczania składek, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaconych świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zleceniodawca, o którym mowa w ust. 2, na wniosek, może zostać uprawniony do bezimiennego rozliczania składek i świadczeń. W takim przypadku powinien zostać uprawniony również do rozstrzygania obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie, w trybie § 11 ust. 2.
§  19. Zleceniodawca obowiązany jest do sporządzenia deklaracji rozliczeniowej z kopią. Kopia deklaracji rozliczeniowej pozostaje w aktach u zleceniodawcy.
§ 20.
1. Zleceniodawca bez uprzedniego wezwania rozlicza i opłaca co miesiąc należne składki, składki na Fundusz Pracy i - jeżeli jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - także te składki.
2. Zleceniodawca uprawniony do wypłaty świadczeń finansowanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub świadczeń finansowanych z budżetu Państwa (od 1 marca 1995 r. zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny) w rozliczeniu uwzględnia wypłacone ubezpieczonym świadczenia.
3. W celu rozliczenia składek i świadczeń:
1) zleceniodawca rozliczający się bezimiennie wypełnia i przekazuje do oddziału ZUS deklarację rozliczeniową sporządzoną na formularzu ZUS S-10, stanowiącym załącznik nr 2 do instrukcji,
2) zleceniodawca rozliczający się imiennie wypełnia i przekazuje do oddziału ZUS deklarację rozliczeniową sporządzoną na formularzu ZUS S-11 i S-11a, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do instrukcji.
§  21.
1. Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej poprzedza ustalenie:
1) należnej kwoty składek obciążającej ubezpieczonych,
2) należnej kwoty składek, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążających zleceniodawcę,
3) kwoty i liczby wypłaconych ubezpieczonym świadczeń z uwzględnieniem ich rodzajów, w odniesieniu do zleceniodawcy uprawnionego do wypłaty świadczeń.
2. W deklaracji rozliczeniowej sporządzonej na formularzu ZUS S-10 wykazuje się:
1) łączne liczby ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy i osób wykonujących współpracę, w ciągu miesiąca, którego deklaracja dotyczy, z podziałem według rodzaju dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek,
2) łączną kwotę składek należnych za dany miesiąc, za ubezpieczonych wykonujących umowy i współpracę, z podziałem według dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek,
3) łączną kwotę składek na Fundusz Pracy oraz odrębnie na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubezpieczonych wykonujących umowy i współpracę, z podziałem, według dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek,
4) łączną kwotę świadczeń wypłaconych po sporządzeniu deklaracji za miesiąc poprzedni do dnia sporządzenia deklaracji za miesiąc bieżący.
3. W deklaracji rozliczeniowej sporządzonej na formularzu ZUS S-11 i S-11a wykazuje się:
1) imiennie ubezpieczonych wykonujących umowy lub współpracę w ciągu miesiąca, którego deklaracja dotyczy,
2) podstawę wymiaru składek odrębnie dla każdego ubezpieczonego,
3) należną za dany miesiąc składkę, składkę na Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za każdego ubezpieczonego,
4) pobraną przez ubezpieczonego kwotę świadczeń po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowej za miesiąc poprzedni do dnia sporządzenia deklaracji za miesiąc bieżący, w odniesieniu do zleceniodawcy uprawnionego do wypłaty świadczeń,
5) wymiar czasu pracy, jeżeli z umowy wynika obowiązek pracy w określonym wymiarze czasu pracy, odrębnie dla każdego ubezpieczonego,
6) określenie rodzaju dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek dla każdego ubezpieczonego.
4. Zleceniodawca wypłacający ubezpieczonym świadczenia również z tytułu wykonywania umów na rzecz innych zleceniodawców, uwzględnia w deklaracji rozliczeniowej pełne kwoty wypłaconych tym ubezpieczonym świadczeń.
5. Sporządzoną deklarację rozliczeniową podpisują osoby odpowiedzialne za prawidłowość rozliczeń należnych składek i wypłaconych świadczeń tj. główny księgowy, kierownik zakładu pracy lub zleceniodawca będący osobą fizyczną. W deklaracji wpisuje się również nazwisko i numer telefonu osoby sporządzającej deklarację.
§  22.
1. Deklarację rozliczeniową zleceniodawca przekazuje oddziałowi ZUS w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły. W tym samym terminie dokonuje wpłaty na konto bankowe wskazane przez oddział ZUS. W treści przelewu lub innego dowodu wpłaty podaje się numer konta płatnika, pod którym zleceniodawca jest zarejestrowany w oddziale ZUS.
2. Wpłatę, o której mowa w ust. 1 stanowi odpowiednio:
1) dla zleceniodawców prowadzących rozliczenia bezimienne - kwota różnicy pomiędzy należnymi składkami, a wypłaconymi świadczeniami,
2) dla zleceniodawców prowadzących rozliczenia imienne - kwota należnych składek lub kwota różnicy pomiędzy należnymi składkami, a wypłaconymi świadczeniami, w odniesieniu do zleceniodawców uprawnionych do wypłacania świadczeń.
3. 9 W razie dokonywania wpłaty po terminie, wysokość wpłacanej kwoty powinna zostać zwiększona o należne odsetki za zwłokę, ustalone zgodnie z przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych 10 groszy zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 5 groszy i więcej podnosi się do pełnych 10 groszy.
4. Jeżeli kwota wypłaconych świadczeń przekracza kwotę należnych składek, deklaracja rozliczeniowa złożona przez zleceniodawcę stanowi podstawę do dokonania przez oddział ZUS zwrotu różnicy na rzecz zleceniodawcy.
5. Zwrotu różnicy, o której mowa w ust. 4, oddział ZUS dokonuje w ciągu 30 dni od otrzymania deklaracji rozliczeniowej.
6. Kwota świadczeń nieprawnie wypłaconych lub wypłaconych w niewłaściwej wysokości obciąża zleceniodawcę i nie podlega zaliczeniu na poczet składek.
§  23.
1. Zleceniodawca, który nie wypłaca ubezpieczonym świadczeń jest zwolniony od obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym skład osobowy ubezpieczonych i podstawa wymiaru składek nie uległy zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego, a należne składki zostały opłacone. Zleceniodawca jest jednak zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej za grudzień każdego roku.
2. Jeżeli zleceniodawca nie nadeśle w obowiązującym terminie deklaracji rozliczeniowej, mimo że nie jest zwolniony z comiesięcznego jej składania, oddział ZUS wymierza z urzędu składkę, składkę na Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej i zawiadamia o tym zleceniodawcę.
3. W odniesieniu do zleceniodawcy uprawnionego do wypłaty świadczeń przy wymierzaniu składek z urzędu nie uwzględnia się świadczeń podlegających zaliczeniu na poczet składek.
4. Jeżeli po wymierzeniu składek z urzędu wpłynie deklaracja rozliczeniowa, oddział ZUS koryguje dokonany wymiar z urzędu do wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

B. Ustalanie podstawy wymiaru składek

§  24.
1. 10 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy, którym w umowie określono wysokość dochodu z jej wykonania kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, stanowi dochód z wykonywania tej umowy, łącznie z kosztami uzyskania i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 25.
2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie pozostałych osób wykonujących pracę na podstawie umowy stanowi dochód bieżąco zadeklarowany przez zleceniodawcę, za zgodą osoby wykonującej umowę, nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia i nie wyższy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiąc więcej niż o 50%, z zastrzeżeniem § 25.
3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie osób współpracujących stanowi dochód bieżąco zadeklarowany przez osobę, która zawarła umowę, nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia i nie wyższy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiąc więcej niż o 50%.
4. 11 Najniższą podstawę wymiaru składek, o której mowa w ust. 2 i 3 zmniejsza się odpowiednio w razie rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania umowy lub współpracy albo powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia w ciągu miesiąca. Zmniejszenia dokonuje się dzieląc najniższą podstawę wymiaru składek przez 30 dni. Tak ustaloną najniższą podstawę wymiaru składki za jeden dzień zaokrągla się do pełnych groszy poprzez podwyższenie w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 groszy lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 groszy. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, w których praca na podstawie umowy lub współpraca nie była wykonywana. Otrzymaną kwotę odejmuje się od najniższej podstawy wymiaru składek.
5. Zasada podana w ust. 4 ma odpowiednie zastosowanie w razie zwolnienia ubezpieczonego z obowiązku opłacania składek przez część miesiąca z powodu pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.
§  25.
1. W razie zawarcia umowy ze zleceniodawcą, u którego osoba wykonująca pracę na podstawie umowy jest równocześnie pracownikiem, dochód z wykonywania tej umowy w zakresie ubezpieczeń społecznych traktuje się jak wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia:
a) na jaki okres umowa została zawarta. Uregulowanie powyższe ma więc zastosowanie także w odniesieniu do umów zawartych na okres krótszy niż 15 dni,
b) wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy,
c) 12 fakt uprawnienia osoby wykonującej umowę do emerytury lub renty bycia studentem w wieku do ukończenia 26 roku życia, a także podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z innego tytułu.

W tym przypadku faktyczny dochód osiągnięty z wykonywania pracy na podstawie umowy należy doliczyć do dochodu z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy i od całości opłacić składkę w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników.

2. Zasada określona w art. 2 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do:
1) funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Żołnierzy Zawodowych,
2) osób, które wykonują pracę na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w którym zakład ten udzielił im urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego tych osób rozstrzygany jest na zasadach ogólnych.

§  26.
1. W przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w § 24 ust. 2 nie osiągnął w danym miesiącu dochodu z wykonywania umowy, a podlega ubezpieczeniu, opłaca się za ten miesiąc składkę na jego ubezpieczenie od zadeklarowanego dochodu, nie niższego od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia i nie wyższego od kwoty odpowiadającej zwiększonemu o 50% dochodowi zadeklarowanemu za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.
2. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 1 składka powinna być opłacona w każdym miesiącu, w którym zgodnie z umową powinien być wypłacony dochód.
3. W przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje na rzecz jednego zleceniodawcy więcej niż jedną umowę równocześnie podstawę wymiaru składek za dany miesiąc ustala się łącznie przyjmując:
1) zadeklarowany dochód nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia, z tytułu wykonywania każdej z umów na warunkach określonych w § 24 ust. 2,
2) dochód osiągnięty z tytułu wykonywania każdej z umów na warunkach, o których mowa w § 24 ust. 1.
4. W przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje umowy na rzecz dwóch lub więcej zleceniodawców, każdy zleceniodawca we własnym zakresie ustala podstawę wymiaru składek.

C. Obliczanie należności z tytułu składek

§  27. Składka na ubezpieczenie wynosi:
1) 40% podstawy wymiaru - dla osób wykonujących umowy i osób współpracujących, przy czym składka w połowie obciąża zleceniodawcę, a w pozostałej części osobę wykonującą umowę, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
2) 40% podstawy wymiaru - dla wozaków oraz osób z nimi współpracujących, wykonujących usługi transportowe na rzecz Lasów Państwowych i parków narodowych, przy czym składkę w całości pokrywa zleceniodawca.
3) 45% podstawy wymiaru - dla osób wykonujących umowy i osób z nimi współpracujących na rzecz:
a) Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego "Ruch" SA,
b) Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy",
c) przedsiębiorstw obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych,
d) Polskiego Związku Motorowego przy obsłudze stacji paliw,

przy czym całość składki pokrywa zleceniodawca.

D. Obliczanie składek na Fundusz Pracy

§ 28.
1. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 3% podstawy wymiaru obciąża zleceniodawcę.
2. Składka na Fundusz Pracy jest rozliczana przez zleceniodawcę w bieżąco składanych deklaracjach rozliczeniowych.
§  29.
1. Do składek na Fundusz Pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rozliczania składek.
2. Zleceniodawca prowadzący rozliczenia bezimienne, ustala łączną kwotę składki na Fundusz Pracy, przyjmując jako podstawę jej wymiaru łączną kwotę podstawy wymiaru składek za dany miesiąc rozliczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Zleceniodawca prowadzący rozliczenia imienne ustala kwotę składki na Fundusz Pracy odrębnie dla każdego ubezpieczonego przyjmując jako jej podstawę wymiaru za dany miesiąc rozliczeniowy kwotę podstawy wymiaru składki na jego ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. 13 W przypadku, gdy kwota stanowiąca podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wynosi mniej niż najniższe wynagrodzenie, zleceniodawca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.
5. 14 W przypadku, gdy w odniesieniu do osoby wykonującej umowę kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pochodzą z różnych źródeł (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy niższym niż pełny lub wykonywanie innej umowy zlecenia lub umowy agencyjnej) obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej najniższe wynagrodzenie.
6. Osoba, w odniesieniu do której za dany miesiąc brak jest obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy z powodu wskazanego w ust. 5, składa zleceniodawcy stosowne oświadczenie.

E. Obliczenie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

§  30.
1. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciąża zleceniodawcę.
2. Do opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zobowiązany jest zleceniodawca będący pracodawcą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1).
3. Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca się za osoby wykonujące umowę, zatrudnione w związku z prowadzoną przez zleceniodawcę działalnością gospodarczą i podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu z tego tytułu.
4. W zakresie poboru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stosuje się zasady dotyczące składek na ubezpieczenie.
5. Zleceniodawca prowadzący rozliczenia bezimienne ustala łączną kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyjmując jako podstawę jej wymiaru łączną kwotę podstawy wymiaru składek za dany miesiąc rozliczeniowy.
6. Zleceniodawca prowadzący rozliczenia imienne ustala kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odrębnie dla każdego ubezpieczonego przyjmując jako jej podstawę wymiaru za dany miesiąc rozliczeniowy kwotę podstawy wymiaru składki na jego ubezpieczenie.

F. Ustalenie kwot wypłaconych świadczeń

§  31.
1. Przed ustaleniem kwot wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w deklaracji za dany miesiąc, kompletuje się listy wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń, wypłaconych ubezpieczonym w okresie po sporządzeniu deklaracji za miesiąc poprzedni do dnia sporządzenia deklaracji za miesiąc bieżący.
2. 15 Na podstawie list wypłat poszczególnych świadczeń ustala się dane liczbowe oraz kwotowe odrębnie dla:

- zasiłków chorobowych,

- zasiłków macierzyńskich,

- zasiłków porodowych,

- zasiłków pogrzebowych,

- zasiłków rodzinnych,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków opiekuńczych,

- świadczeń rehabilitacyjnych,

w zależności od tego, do jakiego rodzaju świadczeń są uprawnieni ubezpieczeni z tytułu wykonywania umowy lub współpracy.

§  32. Zleceniodawca, uprawniony do wypłaty świadczeń ustala dane liczbowe dotyczące wypłaconych świadczeń, a mianowicie:
1) liczbę dni, za które wypłacono zasiłki, odrębnie dla zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich - przez podsumowanie liczby dni z odpowiednich rubryk list wypłat wynagrodzeń lub list płatniczych tych zasiłków,
2) 16 liczbę wypłaconych zasiłków porodowych, pielęgnacyjnych, pogrzebowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych - poprzez podliczenie odrębnie liczby tych zasiłków z odpowiednich rubryk list wypłat wynagrodzeń lub list płatniczych tych zasiłków,
3) liczbę rodzin (ubezpieczonych) którym wypłacono zasiłki rodzinne, a także liczbę osób, na które wypłacono zasiłki rodzinne (tj. liczbę zasiłków rodzinnych) - poprzez podliczenie pozycji wypłat tych zasiłków z odpowiednich rubryk list wypłat wynagrodzeń lub list płatniczych tych zasiłków oraz innej dokumentacji posiadanej przez zleceniodawcę.
§ 33. Dane kwotowe dotyczące wypłaconych świadczeń ustala się poprzez podsumowanie kwot wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń wynikających ze wszystkich list płatniczych.

G. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej

§  34. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustaleń i obliczeń, a przed sporządzeniem deklaracji rozliczeniowej, zleceniodawca uprawniony do rozliczeń bezimiennych dodatkowo sporządza zestawienie pomocnicze, do którego wpisuje się:
1) liczbę osób wykonujących umowy oraz liczbę osób współpracujących, objętych ubezpieczeniem w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, z podziałem według dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek,
2) łączne kwoty podstawy wymiaru składek odrębnie dla osób wykonujących umowy i dla osób współpracujących, z podziałem według dochodu przyjmowanego do podstawy wymiaru składek,
3) kwoty składek, z podziałem jak w pkt 2,
4) kwotę składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc rozliczeniowy,
5) kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za dany miesiąc rozliczeniowy,
6) dane liczbowe dotyczące wypłaconych świadczeń, uzyskane zgodnie z § 32,
7) dane kwotowe dotyczące wypłaconych świadczeń, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, uzyskane zgodnie z § 33.
§ 35. Zleceniodawca uprawniony do wypłaty ubezpieczonym świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypełnia deklarację rozliczeniową z uwzględnieniem danych dotyczących kwoty należnych składek oraz łączonych danych liczbowych wypłaconych świadczeń danego rodzaju.

a. Rozliczenia bezimienne

§  36.
1. Część I deklaracji rozliczeniowej "Zestawienie należności z tytułu składek" (formularz ZUS S-10) wypełnia się stosownie do dyspozycji poszczególnych rubryk na podstawie zestawienia pomocniczego, o którym mowa w § 34.
2. Jeżeli zleceniodawca stwierdzi we własnym zakresie wykazanie niewłaściwej kwoty składek w poprzednio złożonych deklaracjach, uwzględnia korektę w deklaracji sporządzonej za miesiąc bieżący, a na zestawieniu pomocniczym wpisuje kwotę korekty, tj. zwiększenie lub zmniejszenie wraz z krótkim uzasadnieniem.
3. Zleceniodawca nie dokonuje korekty, jeżeli nieprawidłowe obliczenie składek zostanie stwierdzone podczas kontroli oddziału ZUS. W takim przypadku:
1) w razie stwierdzenia różnicy na dobro ZUS, oddział ZUS dokonuje pobrania należności na podstawie prawomocnej decyzji, chyba że zleceniodawca po otrzymaniu decyzji sam dokona wpłaty różnicy,
2) w razie stwierdzenia różnicy na dobro zleceniodawcy, oddział ZUS dokonuje zwrotu tej różnicy bez wydawania decyzji, chyba że zleceniodawca kwestionuje wysokość zwróconej różnicy.
4. W wierszu 4 "Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne", w wierszu 5 "Łączna kwota składek na Fundusz Pracy" oraz w wierszu 6 "Łączna kwota składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" podaje się odpowiednio łączną kwotę każdej ze składek za osoby wykonujące umowy oraz za osoby współpracujące.
5. 17 Sumy poszczególnych rodzajów składek zaokrągla się do 10 groszy w górę, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 5 groszy lub w dół, gdy końcówka jest niższa od 5 groszy.
§  37.
1. Część II deklaracji rozliczeniowej "Rozliczenie należności" wypełnia się wpisując:
1) w wierszu 1 "Składki ogółem - cz. I" - kwotę składek, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazaną w wierszu "Ogółem składki do opłacenia" część I deklaracji rozliczeniowej,
2) w wierszu 2 "Wypłacone Świadczenia" kwotę wypłaconych świadczeń z rubryki 6 wiersz 12 części III deklaracji rozliczeniowej.
2. Po wpisaniu kwot składek i świadczeń ustala się saldo należności:
1) na dobro ZUS - jeżeli kwota składek jest wyższa od kwoty wypłaconych świadczeń,
2) na dobro zleceniodawcy - jeżeli kwota wypłaconych świadczeń jest wyższa od kwoty składek.

Ustalone saldo wpisuje się w wierszu 3 "Różnica na dobro", z uwzględnieniem odpowiednich skreśleń w dyspozycjach.

§  38.
1. Część III deklaracji rozliczeniowej "Zestawienie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego podlegających pokryciu ze środków ZUS" wypełnia się po dokonaniu ustaleń, o których mowa w § 31-33, wpisując dla poszczególnych rodzajów świadczeń łączne kwoty wypłat oraz dane liczbowe.

W odniesieniu do zasiłków rodzinnych należy wpisywać:

1) liczbę rodzin (ubezpieczonych), którym wypłacono zasiłki rodzinne - w wierszu 7 rubryki 4,
2) liczbę osób, na które wypłacono zasiłki rodzinne (tj. liczbę zasiłków rodzinnych) - w wierszu 7 rubryki 5.
2. W odpowiednich rubrykach wiersza "Razem" części III deklaracji rozliczeniowej wpisuje się łączną liczbę świadczeń - jako liczbę kontrolną, liczbę poszczególnych rodzajów świadczeń lub liczbę dni, za które zostały pobrane zasiłki.
3. Jeżeli zleceniodawca stwierdzi, że świadczenia wykazane w jednej z poprzednich deklaracji rozliczeniowych zostały wypłacone w nieprawidłowej wysokości, o kwotę stwierdzonej nieprawidłowości zwiększa lub zmniejsza kwotę tego samego rodzaju świadczeń, rozliczaną w deklaracji sporządzonej za miesiąc bieżący oraz liczbę świadczeń. W sprawie dokonanych zwiększeń lub zmniejszeń sporządza się notatkę, którą dołącza się do kopii deklaracji pozostających w zakładzie pracy.
4. Zleceniodawca nie dokonuje zmniejszeń ani zwiększeń wypłaconych świadczeń w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości nastąpiło podczas kontroli ZUS. Przy rozliczaniu różnicy świadczeń stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 ust. 3.

b. Rozliczenia imienne

§  39.
1. Część Ia deklaracji rozliczeniowej "Obliczanie składek oraz wypłaconych świadczeń (formularz ZUS S-11) wypełnia się stosownie do dyspozycji poszczególnych rubryk, a w szczególności:
1) w rubryce 3 "Określić: - wykonujący umowę - osoba współpracująca" - podaje się w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czy jest on osobą wykonującą umowę czy też osobą współpracującą,
2) w rubryce 4 "Wymiar czasu pracy" - podaje się wymiar czasu pracy w jakim umowa jest wykonywana (np. 3/4, 1/2, 1/4), jeżeli z umowy wynika obowiązek pracy w określonym wymiarze czasu pracy,
3) w rubryce 5 "Określić: dochód zadeklarowany - dochód wg umowy" - podaje się w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czy podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenie stanowi dochód zadeklarowany, o którym mowa w § 24 ust. 2, czy też dochód osiągnięty według wykonywanej umowy, o którym mowa w § 24 ust. 1,
4) w rubryce 6 "Podstawa wymiaru kwota w zł" - należy podać kwotę zadeklarowanego za dany miesiąc dochodu, w przypadku osób wykonujących umowy oraz osób współpracujących, dla których podstawę wymiaru składek ustala się zgodnie z § 24 ust. 2 lub kwotę uzyskanego z wykonywania umowy dochodu, w przypadku osób wykonujących umowy, dla których podstawę wymiaru składek ustala się zgodnie z § 24 ust. 1,
5) w rubryce 8 "Kwota składek" - podaje się kwotę składki na ubezpieczenie danego ubezpieczonego,
6) w rubryce 10 "Kwota składek" - podaje się kwotę składki należnej na Fundusz Pracy za danego ubezpieczonego,
7) w rubryce 12 "Kwota składek" podaje się kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla każdego ubezpieczonego,
8) w rubryce 13 "Kwota wypłaconych świadczeń (ogółem)" - podaje się łączną kwotę pobranych przez danego ubezpieczonego świadczeń,
9) w rubryce 14 "Potwierdzam wysokość podstawy wymiaru i odbiór świadczeń (data i podpis ubezpieczonego)" - powinien się znajdować własnoręczny podpis każdego ubezpieczonego potwierdzający, że zapoznał się z wysokością wykazanego jako podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenie dochodu oraz pobrał należne mu świadczenia,
10) w wierszu - "Ogółem składki do opłacenia" - podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenie (rubryka 8), składek na Fundusz Pracy (rubryka 10) oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (rubryka 12).
2. Przy rozliczaniu należnych składek zleceniodawca zobowiązany do rozliczeń imiennych stosuje odpowiednio postanowienia, o których mowa w § 36 ust. 3.
3. 18 Należną za każdego ubezpieczonego składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę na Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy zaokrąglać do pełnego grosza, zgodnie z zasadą matematyczną (część Ia deklaracji rozliczeniowej).

Sumy składek poszczególnych stóp procentowych (wiersz 04 "razem" część II deklaracji rozliczeniowej) zaokrągla się do 10 groszy w górę, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 5 groszy lub w dół, gdy końcówka jest niższa od 5 groszy.

§  40.
1. Część Ib deklaracji rozliczeniowej "Informacje o ubezpieczonych rozpoczynających wykonywanie umowy lub współpracy, lub z którymi umowa lub współpraca została rozwiązana" - wypełnia zleceniodawca na rzecz którego umowa lub współpraca została podjęta po raz pierwszy.
2. 19 Zleceniodawca, na rzecz którego umowa lub współpraca są już wykonywane, wypełnia część Ib deklaracji rozliczeniowej w przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu wykazanego w poprzednio złożonej deklaracji, np. zmiana nazwiska, zmiana miejsca zamieszkania ubezpieczonego, rozwiązanie umowy, okres i przyczyna niewykonywania umowy.
3. Wpisu w części Ib deklaracji rozliczeniowej dokonuje się w wierszu oznaczonym tą samą lp., pod którą dany ubezpieczony został wpisany do części I deklaracji.
4. 20 (skreślony).
§  41. 21

Część II deklaracji rozliczeniowej "Zestawienie składek wg poszczególnych stóp procentowych" wypełnia się wpisując:

1) w wierszu 1 "łączna liczba ubezpieczonych", podaje się łączną liczbę ubezpieczonych w ciągu miesiąca, za których jest opłacana składka według poszczególnych stóp procentowych (część Ia deklaracji rozliczeniowej S-11 i S-11a),
2) w wierszu 2 "kwota zł/gr" - łączną kwotę składek, obliczoną według poszczególnych stóp procentowych za ubezpieczonych, w złotych i groszach (część Ia deklaracji rozliczeniowej S-11),
3) w wierszu 3 "kwota zł/gr" - łączną kwotę składek obliczoną według poszczególnych stóp procentowych za ubezpieczonych, w złotych i groszach (cz. Ia dekl. rozlicz. S-11a),
4) w wierszu 4 "razem" - łączną kwotę składek według poszczególnych stóp procentowych, zaokrągloną do 10 groszy w górę, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 5 groszy lub w dół, gdy końcówka jest niższa od 5 groszy",
5) w wierszu "składki ogółem" (wiersz 04 rubryka 2+3+4+5+6+7) - sumę należnych składek z wiersza 04.
§  42. 22

Część III deklaracji rozliczeniowej "Zestawienie wypłaconych zasiłków podlegających potrąceniu ze składek na ubezpieczenie społeczne" wypełniają zleceniodawcy upoważnieni do wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

1) w wierszu 1 "liczba wypłat" podaje się:
2) w rubryce 3 - liczbę wypłaconych zasiłków rodzinnych,
3) w wierszu 2 "liczba zasiłków" - w rubryce 3 podaje się liczbę osób, na które wypłacono zasiłki rodzinne (tj. liczbę zasiłków rodzinnych),
4) w rubryce 4 - liczbę wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych,
5) w wierszu 3 "kwota zł/gr" - kwoty wypłaconych świadczeń danego rodzaju,

w rubryce 5 sumę wypłaconych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

§  42a. 23

Część IV deklaracji rozliczeniowej "Rozliczenie należności" wypełnia się wpisując:

1) w wierszu 1 "składki ogółem" w rubryce 3 - łączną kwotę należnych składek z części II deklaracji rozliczeniowej (z wiersza "składki ogółem"),
2) w wierszu 2 "wypłacone świadczenia" w rubryce 3 - łączną kwotę wypłaconych świadczeń z części III deklaracji rozliczeniowej (wiersz 3, rubryka 5),
3) w wierszu 3 "różnica" w rubryce 3 - różnicę powstałą po rozliczeniu składek:
a) na dobro ZUS, jeżeli kwota składek przekracza kwotę wypłaconych świadczeń lub
b) na dobro zleceniodawcy jeżeli z rozliczenia wynika, że wypłata świadczeń przewyższyła kwotę należnych składek,
4) w rubryce "wpłaty" - datę dokonania wpłaty oraz kwotę wpłaty.

Rozdział  4

Tryb wydawania legitymacji ubezpieczeniowych i dokonywania w nich wpisów

§  43.
1. Ubezpieczonym i członkom ich rodzin legitymacje ubezpieczeniowe wydaje:
1) zleceniodawca, jeżeli umowa lub współpraca jest wykonywana na rzecz zleceniodawcy uprawnionego w myśl instrukcji do ustalania obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie,
2) oddział ZUS, jeżeli umowa lub współpraca jest wykonywana na rzecz zleceniodawcy nie uprawnionego do rozstrzygania obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie.
2. Nie wydaje się nowych legitymacji ubezpieczeniowych osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli posiadają już legitymacje ubezpieczeniowe z tytułu wcześniejszego ubezpieczenia.
3. Ubezpieczonym wystawia się legitymacje ubezpieczeniowe na formularzu ZUS E-1a, a członkom rodzin na formularzu ZUS E-2.
4. Legitymację ubezpieczeniową wydaje się bezpłatnie.
5. W przypadku utraty legitymacji ubezpieczeniowej wydaje się duplikat na wniosek zainteresowanego.
§  44.
1. Przed wydaniem legitymacji członkom rodziny ubezpieczonego ustala się ich uprawnienia do świadczeń leczniczych.
2. Do świadczeń leczniczych uprawnieni są członkowie rodziny ubezpieczonego, którzy spełniają następujące warunki:
1) żona ubezpieczonego, jeśli:
a) zamieszkuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu,
c) pozostaje na jego całkowitym i wyłącznym utrzymaniu,
2) mąż ubezpieczonej, o ile
a) zamieszkuje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu,
c) pozostaje na jej całkowitym i wyłącznym utrzymaniu,
d) jest niezdolny do zarobkowania,
3) dzieci ubezpieczonego, tj. dzieci własne, dzieci przysposobione, a także dzieci obce, wychowywane i utrzymywane przez ubezpieczonego, a przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli:
a) zamieszkują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie są uprawnione do świadczeń z tytułu własnej pracy,
c) pozostają na całkowitym i wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego,
d) nie pozostają w związku małżeńskim,
4) inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie) lub osoby obce - w łącznej liczbie dwóch osób, jeśli spełniają warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a-c, pod warunkiem, że ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o uprawnienie tych osób do świadczeń nie później niż na 13 tygodni (91 dni) - w przypadku członków rodziny albo nie później niż sześć miesięcy (180 dni) przed udzieleniem tych świadczeń.
3. Uprawnienia do świadczeń leczniczych przysługują dziecku do ukończenia przez nie 16 roku życia, a jeśli uczy się w szkole - do ukończenia 24 lat życia. Bez względu na wiek świadczenia lecznicze przysługują dziecku, które jest trwale niezdolne do pracy, a niezdolność ta powstała w okresie do lat 16 albo w okresie do lat 24 w przypadku nauki w szkole.
§  45.
1. Ustalenie uprawnień ubezpieczonego do świadczeń leczniczych oraz wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej członków rodziny uprawnionych do świadczeń, dokonuje odpowiednio zleceniodawca lub oddział ZUS, w zależności od tego, kto rozstrzyga obowiązek ubezpieczenia.
2. W razie wątpliwości odpowiednio zleceniodawca albo oddział ZUS dokonuje wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej osób uprawnionych do świadczeń leczniczych, na podstawie decyzji oddziału ZUS ustalającej uprawnienia do tych świadczeń.
3. W przypadku ustania prawa do świadczeń leczniczych osoby wpisanej do legitymacji ubezpieczeniowej, ubezpieczony przedkłada u zleceniodawcy albo w oddziale ZUS legitymację ubezpieczeniową w celu dokonania odpowiednich zmian, w zależności od tego, kto rozstrzyga obowiązek ubezpieczenia.
§  46.
1. Legitymację ubezpieczeniową wysyła się ubezpieczonemu listem poleconym.
2. Ubezpieczony może osobiście lub przez osobę upoważnioną odebrać legitymację ubezpieczeniową, za potwierdzeniem odbioru.
§  47.
1. W legitymacji ubezpieczeniowej dokonuje się wpisów dotyczących:
1) danych osobowych ubezpieczonego,
2) danych osobowych członków rodziny uprawnionych do świadczeń leczniczych,
3) miejsca zamieszkania,
4) poświadczenia uprawnień do świadczeń leczniczych,
5) poświadczenia okresów ubezpieczenia,
6) corocznego, a jeżeli umowa lub współpraca były wykonywane krócej niż rok, po jej zakończeniu (a w razie potrzeby za okresy wsteczne), poświadczenia wysokości dochodu, od którego były opłacane składki,
7) badań pomocniczych i szczepień ochronnych,
8) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej zamkniętej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
9) środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.
2. Do dokonywania wpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 są zobowiązani:
1) zleceniodawcy, jeżeli umowa lub współpraca jest wykonywana na rzecz zleceniodawcy, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 1,
2) oddział ZUS, jeżeli umowa lub współpraca jest wykonywana na rzecz zleceniodawcy, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 2.
3. Wpisów dotyczących okresów kontynuowania ubezpieczenia dokonuje tylko oddział ZUS.
4. Wpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 7-9 dokonują publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
5. Innych wpisów niż wymienione w ust. 1 może dokonywać wyłącznie oddział ZUS lub publiczne zakłady opieki zdrowotnej na stronie legitymacji ubezpieczeniowej przeznaczonej na notatki.
6. Zmian wpisów oraz poprawek mogą dokonywać tylko uprawnieni do dokonywania wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej.
§  48. Wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej dokonuje się na podstawie odpowiednich dokumentów.
§ 49.
1. Wpisów okresów ubezpieczenia dokonuje się po upływie roku, a jeżeli umowa była wykonywana krócej niż przez rok, po zakończeniu wykonywania umowy. Wpisów okresów kontynuowania ubezpieczenia dokonuje się po ustaniu tego okresu.
2. Podstawę dokonywania wpisów, o których mowa w ust. 1, stanowią dokumenty znajdujące się u zleceniodawcy lub oddziale ZUS.
§  50.
1. Poświadczeń uprawniających do świadczeń leczniczych dokonują odpowiednio:
1) zleceniodawca, na podstawie ewidencji osobowej,
2) oddział ZUS, na podstawie dokumentacji potwierdzającej podleganie ubezpieczeniu (tj. zgłoszenia do ubezpieczenia, deklaracji rozliczeniowej składek), niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez ubezpieczonego.
2. Wpis poświadczający uprawnienie do świadczeń leczniczych powinien być potwierdzony pieczątką zawierającą nazwę i adres zakładu pracy oraz - w odniesieniu do płatników składek mających nadany numer identyfikacyjny w systemie REGON - powinien zawierać wpisany podstawowy rodzaj działalności według EKD. Kod EKD drukowany jest na zaświadczeniach wydawanych zakładom pracy rejestrującym się w systemie REGON i może przybrać postać czteroznakową (klasa EKD) lub sześcioznakową (podklasa EKD). W drugim przypadku pierwsze cztery znaki określają klasę EKD.
3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do świadczeń leczniczych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
4. W okresie kontynuowania ubezpieczenia upoważnia do świadczeń leczniczych legitymacja ubezpieczeniowa wraz z dowodem bieżącego opłacania składek.
§  51.
1. Zleceniodawca uprawniony do wydawania legitymacji ubezpieczeniowych, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 1 prowadzi ewidencję:
1) pobranych druków legitymacji ubezpieczeniowych w księdze druków ścisłego zarachowania - druk PWHDA K-210, do której wpisuje się serię i numery pobranych legitymacji,
2) wydanych legitymacji ubezpieczeniowych - na druku ZUS E-25, osobno dla ubezpieczonych oraz osobno dla członków ich rodzin.
2. Przy wydawaniu legitymacji ubezpieczeniowych powinna być zachowana ciągłość numerów w obrębie każdej serii, poczynając od numeru najmniejszego i w takiej samej kolejności. Wydane legitymacje powinny być wpisywane do ewidencji.
3. Przy ewidencjonowaniu wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w przypadku:
1) wydania duplikatu legitymacji ubezpieczeniowej należy zaznaczyć, że legitymacja ubezpieczeniowa została wydana powtórnie,
2) wysłania legitymacji ubezpieczeniowej listem poleconym należy odnotować datę i numer nadania przesyłki pocztowej.
4. Ewidencje legitymacji ubezpieczeniowych wydawanych osobom wykonującym umowy lub współpracę na rzecz zleceniodawców nie uprawnionych do wydawania legitymacji prowadzi oddział ZUS.
5. Zleceniodawca ulegający likwidacji obowiązany jest do zwrotu pobranych, a niewykorzystanych druków legitymacji ubezpieczeniowych.

Rozdział  5

Kontynuowanie ubezpieczenia

§  52.
1. Ubezpieczony składa wniosek o kontynuowanie ubezpieczenia na formularzu ZUS S-54a "Wniosek o kontynuowanie ubezpieczenia społecznego", stanowiącym załącznik nr 5 do instrukcji, w ciągu 30 dni po ustaniu obowiązku ubezpieczenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oddział ZUS może przywrócić termin do zgłoszenia wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia.
§  53.
1. W przypadku ubezpieczonego, który wykonywał umowę lub współpracę na rzecz zleceniodawcy uprawnionego do rozliczeń bezimiennych, datę ustania obowiązku ubezpieczenia oraz podstawę wymiaru składek z ostatniego miesiąca ubezpieczenia potwierdza we wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia zleceniodawca.
2. Potwierdzony wniosek zleceniodawca przesyła do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
§  54.
1. W przypadku ubezpieczonego, który wykonywał umowę lub współpracę na rzecz zleceniodawcy zobowiązanego do rozliczeń imiennych, datę ustania obowiązku ubezpieczenia oraz podstawę wymiaru składek z ostatniego miesiąca ubezpieczenia potwierdza we wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia oddział ZUS, w którym były rozliczane składki.
2. Potwierdzony wniosek pozostaje w oddziale ZUS, bądź jest przekazywany do innego oddziału ZUS, odpowiednio do postanowienia § 53 ust. 2.
§  55. Oddział ZUS po otrzymaniu wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia, przesyła zainteresowanemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni od jego otrzymania, zawiadomienie o przyjęciu wniosku oraz blankiety wpłat składek.
§ 56. Prawo do złożenia wniosku o kontynuowanie ubezpieczenia nie przysługuje osobie, która wykonywała umowę zawartą ze zleceniodawcą, u którego była równocześnie pracownikiem.
§  57.
1. W okresie kontynuowania ubezpieczenia składkę w całości pokrywa ubezpieczony.
2. Podstawę wymiaru składki w okresie kontynuowania ubezpieczenia stanowi podstawa wymiaru składki z ostatniego miesiąca kalendarzowego, w którym istniał obowiązek ubezpieczenia, nie niższa od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia.
3. W przypadku ubezpieczonego, który wykonywał dwie lub więcej umów na rzecz jednego lub kilku zleceniodawców, podstawę wymiaru składki w okresie kontynuowania ubezpieczenia może stanowić podstawa wymiaru składek z ostatniego miesiąca ubezpieczenia wynikająca łącznie ze wszystkich umów, bądź z umowy wybranej, nie niższa od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia.
§  58.
1. Kontynuujący ubezpieczenie opłaca składki w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, z uwzględnieniem zasady zaokrąglania kwoty składek, o której mowa w § 36 ust. 5.
2. 24 W szczególnie uzasadnionych przypadkach oddział ZUS może przywrócić termin na opłacenie składek, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem opłacenia odsetek za zwłokę.
3. W razie opłacenia składki w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ubezpieczenie ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego, za który opłacono składkę.

Rozdział  6

Postanowienia przejściowe

§  59.
1. Z dniem 22 lutego 1995 r. tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 133, poz. 686) następuje ponowne rozstrzygnięcie obowiązku ubezpieczenia odnośnie umów zawartych przed tym dniem.

Tym samym:

1) osoby, które zawarły umowy przed dniem 22 lutego 1995 r.:
a) na okres krótszy niż 30 dni, a po wymienionej dacie okres wykonywania umowy wynosi jeszcze co najmniej 15 dni, z podaną datą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania tej części umowy, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczenia,
b) będące równocześnie pracownikami, które przed dniem 22 lutego 1995 r. nie podlegały ubezpieczeniu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy z uwagi na zatrudnienie w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego w danym zawodzie, po tej dacie nie będą nadal podlegały ubezpieczeniu wyłącznie wtedy, jeśli są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w co najmniej pełnym wymiarze czasu pracy w innym zakładzie pracy niż zleceniodawca,
c) spełniające równocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą powinny być z dniem 22 lutego 1995 r. wyłączone z ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania umowy,
2) w odniesieniu do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz zleceniodawcy, u którego są jednocześnie pracownikami, z dniem 22 lutego 1995 r. dochód z tytułu wykonywania umowy traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych jak wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, na zasadach, o których mowa w § 25,
3) zasadę zliczania okresów wykonywania umów zawieranych kolejno z jednym zleceniodawcą, o której mowa w art. 1 ust. 1a i 1b ustawy, stosuje się od umowy wykonywanej w dniu 22 lutego 1995 r., uwzględniając dni jej wykonywania od tej daty.
2. W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zleceniodawca uprawniony do rozstrzygania obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie lub oddział ZUS, w przypadku pozostałych zleceniodawców, obowiązani są zweryfikować podleganie ubezpieczeniu społecznemu na podstawie zgłoszeń do ubezpieczenia oraz umów, o których mowa w ust. 1.
§  60. W związku z uchyleniem art. 27 ustawy, ostatniego sprawdzenia, czy podstawa wymiaru składek nie była niższa od kwoty odpowiadającej wysokości sześciokrotnego najniższego wynagrodzenia dokonuje się w odniesieniu do dochodu z wykonywania umowy w 1994 r.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§  61. Traci moc instrukcja nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, rozliczania i opłacania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, legitymacji ubezpieczeniowych oraz składek na Fundusz Pracy osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. Urz. ZUS Nr 5, poz. 9).
§ 62. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 lutego 1995 r.

ZAŁĄCZNIKi

ZAŁĄCZNIK nr 1 25

ZGŁOSZENIE

......................... do ubezpieczenia społecznego osoby

Nazwa (lub imię i wykonującej umowę agencyjną lub

nazwisko) zlecenio- umowy zlecenia*) - osoby współpra-

dawcy cującej*)

Pieczęć

1. Nazwisko i imię

.........................................

(osoby wykonującej umowę - osoby współpracującej)

3. Miejsce zamieszkania (adres)
2. Miejsce i data urodzenia4. PESEL
5. Adres zleceniodawcy
6. Oświadczam, że oprócz umowy zawartej z Wami wykonuję umowę agencyjną - zlecenia na rzecz:

......................................................................

......................................................................

((wymienić zleceniodawców)

7. Oświadczam, że następujący członkowie rodziny pozostają na moim utrzymaniu i proszę o uprawnienie ich do świadczeń leczniczych:
Nazwisko i imięStopień pokrewieństwaData urodzeniaStan cywilnyAdres zamieszkania
8. Stwierdzam, że: posiadam legitymację ubezpieczeniową*), nie miałem (am) dotychczas wydanej legitymacji ubezpieczeniowej*), wydaną legitymację zgubiłem (am)*), proszę o wydanie legitymacji - załączam zdjęcie*).

ZUS S-54

9. Informuję, że:

a) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze

...................................... czasu pracy w

...............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

b) jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie

zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego, tj.**)

...............................................................

c) jestem uprawniony(a) do emerytury*), renty*) ustalonej

decyzją oddziału ZUS z dnia .............. znak: ..............

i wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym od dnia .........

....*) nie wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym*)

d) jestem studentem w wieku do ukończenia 26 roku życia ......

...............................................................

(nazwa i adres uczelni)

i wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym od dnia ........*)

nie wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym*)

Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem(am) zgodnie

z prawdą i że świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej

z art. 247 § 1 kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy.

............................ ........................

data (podpis osoby

składającej zgłoszenie)

*) niepotrzebne skreślić

**) nie wypełniają osoby objęte ubezpieczeniem społecznym

rolników

Notatki zleceniodawcy lub oddziału ZUS

- Umowa zawarta d nia ..............

na okres od ........... do .......

- Przedłużona dnia ............. od dnia ............. do dnia .......

- Podlega obowiązkowi ubezpieczenia od dnia .........................

................ ..............

(data) (podpis osoby

upoważnionej)

- Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia od dnia ..........

- Decyzja oddziału ZUS z dnia ....

znak: ..........

- Wydano legitymację uprawniającą do świadczeń leczniczych nr ........

dnia ............

- Na badanie przez KIZ skierowano Pana(ią) .........................

dnia .....................

............... ..............

(data) (podpis osoby

upoważnionej)

ZUS S-54

ZAŁĄCZNIK nr 2 26

Uwaga! Wypełniać zgodnie z instrukcją nr 1 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 1995 r. (Dz. Urz. ZUS nr 2, poz. 7 ze zm.)

DEKLARACJA ROZLICZENIOWA za m-c ............................. 199...r. (WZÓR)

ZAŁĄCZNIK nr 3 27

Uwaga! Wypełniać zgodnie z instrukcją nr 1 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 1995 r. (Dz. Urz. ZUS nr 2, poz. 7 ze zm.)

DEKLARACJA ROZLICZENIOWA za m-c ............................. 199...r. (WZÓR)

ZAŁĄCZNIK nr 4

ciąg dalszy części Ia deklaracji S-11

ZAŁĄCZNIK nr 5

WNIOSEK

o kontynuowanie ubezpieczenia społecznego
1 § 2 pkt 10 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
2 § 4 ust. 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.
3 § 4 ust. 8 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
4 § 4 ust. 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.
5 § 4 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.
6 § 11 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) instrukcji nr 5 z dnia 23 czerwca 1995 r. (Dz.Urz.ZUS.95.5.20) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 23 czerwca 1995 r.
7 § 11 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) instrukcji nr 5 z dnia 23 czerwca 1995 r. (Dz.Urz.ZUS.95.5.20) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 23 czerwca 1995 r.
8 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1997 r.

9 § 22 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 instrukcji nr 5 z dnia 23 czerwca 1995 r. (Dz.Urz.ZUS.95.5.20) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 23 czerwca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.

10 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1997 r.
11 § 24 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
12 § 25 ust. 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 4 instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.
13 § 29 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 stycznia 1997 r.
14 § 29 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 stycznia 1997 r.
15 § 31 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
16 § 32 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
17 § 36 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 12 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 1 lipca 1997 r.
18 § 39 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
19 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
20 § 40 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 15 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
21 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 16 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
22 § 42 zmieniony przez § 1 pkt 17 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
23 § 42a dodany przez § 1 pkt 18 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
24 § 58 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.
25 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 instrukcji nr 1 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.ZUS.96.2.3) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 listopada 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.

26 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.
27 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 instrukcji nr 4 z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz.Urz.ZUS.97.4.6) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 28 lipca 1997 r.