Zezwolenie dewizowe dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie kredytów obrotowych zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1981.10.26

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 września 1981 r.
w sprawie zezwolenia dewizowego dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie kredytów obrotowych zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie zagranicznym osobom prawnym i fizycznym prowadzonym na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalność gospodarczą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. z 1976 r. Nr 19, poz. 123 i z 1978 r. Nr 31, poz. 135) kredytów obrotowych w złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiła zwłoka w realizacji na rzecz tych osób zobowiązań pieniężnych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
§  2.
Zasady, tryb udzielania i oprocentowania kredytów regulują odrębne przepisy.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.