Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
2. Zarządzenie określa organizację, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
4) Sekretarz Zespołu - Dyrektor Biura Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
5) Członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Biura Ministra,
b) Dyrektor Biura Kadr i Logistyki,
c) Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji,
d) Dyrektor Departamentu Prawa Karnego,
e) Dyrektor Departamentu Prawa Cywilnego,
f) Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,
g) Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji,
h) Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej,
i) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka,
j) Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności,
k) Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,
l) Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
m) Dyrektor Biura Organizacji, Finansów i Kontrolingu,
n) Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
o) Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu w charakterze uczestników lub ekspertów.
§  3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności I Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje II Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) powoływanie grup roboczych;
7) informowanie Ministra Sprawiedliwości o bieżącej działalności Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może powołać ze składu Zespołu grupy robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4. Zespół działa na podstawie planu pracy, który zatwierdza Minister Sprawiedliwości.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w czasie jego nieobecności upoważniony Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, wskazuje uczestników posiedzenia, jego miejsce i termin.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.
§  6. Miejscem pracy Zespołu jest sala nr 206 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. F. Chopina 1 lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  7. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  8. Obsługę prac Zespołu zapewniają w szczególności, pod względem:
1) merytorycznym oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych i obsługi kancelaryjnej - Biuro Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) organizacyjnym, logistycznym i finansowym - Biuro Kadr i Logistyki we współpracy z Biurem Organizacji, Finansów i Kontrolingu;
3) obsługi teleinformatycznej - Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
4) prawnym - Departament Prawa Karnego.
§  9. Traci moc zarządzenie Nr 148/10/BINiSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 7, poz. 101).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.