Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 12 ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół realizuje zadania, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
3. 
Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny, kierowanym przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministrem" oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania Ministerstwa.
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa;
3)
członkowie Zespołu:
a)
dyrektor Biura Administracyjnego,
b)
dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
c) 2
 dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich,
d)
dyrektor Biura Ministra,
e)
dyrektor Departamentu Informatyki,
f)
dyrektor Departamentu Prawnego,
g)
dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej:
4)
Sekretarz Zespołu - wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§  3. 
W uzasadnionych przypadkach osoby wchodzące w skład Zespołu mogą wyznaczać do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.
§  4. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, z głosem doradczym inne osoby,

w szczególności dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa niewymienionych w § 2 pkt 3, przedstawicieli jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz ekspertów zewnętrznych.

§  5. 
1. 
Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, w minimum pięcioosobowym składzie, w tym z Przewodniczącym Zespołu lub Zastępcą Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. 
Posiedzenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub, w uzasadnionych przypadkach, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Tryb i zasady przeprowadzania posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość określają odrębne przepisy.
3. 
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia zwyczajne w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. 
Posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje w przypadku:
a)
wprowadzenia trzeciego albo czwartego stopnia alarmowego, określonych na podstawie art. 15 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796),
b)
wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego,
c)
zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra,
d)
zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,
e)
zakłóceń ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2)
może zwołać również w innych sytuacjach, w tym w przypadku:
a)
wprowadzenia pierwszego albo drugiego stopnia alarmowego, określonych w art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
b)
możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra,
c)
możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,
d)
wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z potencjalną sytuacją kryzysową,
e)
zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń.
5. 
Przewodniczący Zespołu na wniosek Ministra w każdym czasie zwołuje posiedzenie Zespołu.
6. 
W posiedzeniach, których przedmiotem są informacje niejawne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
§  7. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
organizowanie pracy Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, lub członków Zespołu;
3)
zaproponowanie porządku obrad posiedzenia;
4)
przedstawianie Zespołowi informacji i dokumentów dotyczących planowanych do rozpatrzenia spraw;
5)
prowadzenie obrad Zespołu;
6)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7)
przedstawianie członkom kierownictwa Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości jego funkcjonowania.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - członek Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.
3. 
Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1)
organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu oraz osób zaproszonych o terminie, miejscu oraz przedmiocie posiedzenia Zespołu;
2)
prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń;
3)
koordynowanie przygotowania informacji i dokumentów niezbędnych na potrzeby posiedzeń Zespołu;
4)
koordynowanie rozpatrywania spraw w trybie obiegowym.
4. 
Do zadań członków Zespołu należy:
1)
uczestniczenie w pracach Zespołu;
2)
współudział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań, opinii, wniosków w ramach realizacji zadań Zespołu;
3)
niezwłoczne powiadomienie Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.
§  8. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. 
Z posiedzenia Sekretarz Zespołu sporządza protokół, zawierający zestawienie podjętych rozstrzygnięć.
3. 
W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu albo dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa niewymienionego w § 2 pkt 3, zdania odrębnego od przyjętego rozstrzygnięcia, jest ono odnotowywane w protokole.
4. 
Przewodniczący Zespołu po posiedzeniu zatwierdza protokół i niezwłocznie przedstawia go Ministrowi.
5. 
Sekretarz Zespołu przekazuje kopię protokołu członkom Zespołu, osobom uczestniczącym w posiedzeniu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, których dotyczą rozstrzygnięcia podjęte na posiedzeniu.
§  9. 
1. 
Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.
2. 
Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag, w terminie wskazanym we wniosku, traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów i propozycji rozstrzygnięć.
3. 
Zgłoszenie przez członka Zespołu zdania odrębnego jest równoznaczne z nieuzgodnieniem dokumentów i propozycji rozstrzygnięć w trybie obiegowym i skutkuje koniecznością rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu.
4. 
Sekretarz Zespołu, niezwłocznie po zakończeniu trybu obiegowego, przedstawia członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 zestawienie przyjętych rozstrzygnięć oraz informację o zgłoszeniu zdania odrębnego, jeżeli miało to miejsce.
§  10. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa współdziałają z Zespołem i na wniosek Przewodniczącego Zespołu udzielają Zespołowi niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia realizacji zadań Zespołu.
§  11. 
1. 
Przewodniczący Zespołu może powoływać wśród członków Zespołu grupy zadaniowe.
2. 
Przewodniczący Zespołu powołując grupę zadaniową, uzgadnia z jej członkami zakres zadań i terminy ich wykonania.
§  12. 
Obsługę Zespołu oraz grup zadaniowych w zakresie organizacyjno-technicznym oraz obiegu dokumentów niejawnych zapewnia komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§  13. 
Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 5).
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).
2 § 2 pkt 3 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 25 listopada 2022 r. (Dz.Urz.MFiPR.2022.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2022 r.