Dz.Urz.MIniR.2018.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie

§  1.  Tworzy się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
2) członkowie:
a) Aleksandra Guzowska, pracownik Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
b) Małgorzata Kulasińska, pracownik Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
c) Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka, pracownik Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Instytutem", polegającej na:
1) zmianie zakresu działalności Instytutu;
2) zmianie nazwy i siedziby Instytutu;
3) zmianie ministra nadzorującego.
§  4.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
2.  Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
3.  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
4.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu.
§  7.  Zespół przedstawi Ministrowi Inwestycji i Rozwoju opinię, o której mowa w § 3 w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.
§  8.  Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Inwestycji i Rozwoju opinii, o której mowa w § 3.
§  9.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Programów

Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).