Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 września 2013 r. do Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 5a, zwanego dalej Zespołem", włącza się Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 5a, zwaną dalej "Szkołą".
2. Zespół używa nazwy "Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej".
§  2.
1. Majątek ruchomy Szkoły staje się majątkiem Zespołu.
2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.
§  3.
1. Rada Pedagogiczna Zespołu dokona zmian Statutu Zespołu, uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.
2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte w statucie włączonej Szkoły.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.