Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie Zespołu do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zwany dalej "Zespołem", jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1) 1
 przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministerstwem", nadzorujący sprawy objęte zakresem działania Departamentu Hodowli Zwierząt w Ministerstwie;
2) 2
 zastępca przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt w Ministerstwie;
3) 3
 sekretarz - przedstawiciel Departamentu Hodowli Zwierząt w Ministerstwie wskazany przez przewodniczącego Zespołu;
4) 4
 dwaj przedstawiciele Departamentu Hodowli Zwierząt w Ministerstwie wyznaczeni przez Dyrektora tego Departamentu;
5)
zaproszeni przez Ministra do udziału w pracach Zespołu:
a)
dwaj przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii wyznaczeni przez Głównego Lekarza Weterynarii,
b)
przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczony przez Prezesa tej Agencji,
c)
po jednym przedstawicielu:
ministra właściwego do spraw klimatu,
Głównego Inspektora Sanitarnego,
Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego,
Animal By Products - Polskiego Związku Przetwórców.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych oraz organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy przedstawianie opinii, ocen i propozycji dotyczących w szczególności:
1)
bezpiecznego usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu sanitarnemu oraz zdrowiu publicznemu;
2)
bieżących problemów dotyczących usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
3)
zmian prawodawstwa krajowego oraz unijnego w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala porządek obrad;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
określa tryb pracy Zespołu;
4)
może powoływać, w zależności od potrzeb, grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań Zespołu;
5)
przedkłada Ministrowi sprawozdania półroczne z realizacji zadań Zespołu, a po zakończeniu pracy Zespołu - przedkłada Ministrowi sprawozdanie końcowe.
2. 
Zespół może prowadzić prace w trybie konsultacyjnym polegającym na występowaniu przez przewodniczącego Zespołu o wydanie opinii przez wskazanych członków Zespołu oraz zwoływaniu przez przewodniczącego Zespołu doraźnych spotkań roboczych ze wskazanymi członkami Zespołu.
3. 
Zespół oraz grupy robocze mogą prowadzić prace i podejmować decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§  5. 
1. 
Z posiedzeń Zespołu sekretarz sporządza protokół.
2. 
Protokół podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu.
§  6.  5
 Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Hodowli Zwierząt w Ministerstwie.
§  7. 
1. 
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. 
Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, niebędącym pracownikami Ministerstwa, przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od jej zakończenia.
4. 
Koszty funkcjonowania Zespołu są pokrywane ze środków budżetowych, z części 32 - Rolnictwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zmienione zarządzeniem nr 8 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2021 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2021 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2021 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2021 r.
5 § 6 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2021 r.