Zespół do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2023.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk", zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".
3. 
Prace Zespołu nadzoruje Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Zadorożna, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
3)
członkowie:
a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
b) 2
 (uchylona),
c)
dr Beata Buraczyńska-Andrzejewska - Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
d) 3
 (uchylona),
e) 4
 (uchylona),
f)
dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pochodzących z innych uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
g)
przedstawiciel Unii Szpitali Klinicznych,
h)
przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
i)
przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland);
4)
Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, są obowiązane do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
identyfikacja barier i czynników zniechęcających młodych ludzi do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelni;
2)
zinwentaryzowanie dotychczasowych działań podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz stosowanych dobrych praktyk;
3)
opracowanie programu rozwoju nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk", w szczególności:
a)
zasad rekrutacji i kształtowania zainteresowań studentów w kierunku podjęcia działalności dydaktycznej,
b)
zasad współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć w trakcie studiów,
c)
standardów przygotowania dydaktycznego osób prowadzących zajęcia dla studentów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia przedmiotu,
d)
systemu motywacji materialnej i pozamaterialnej zachęcającej do podjęcia kariery akademickiej,
e)
systemu zasad awansu zawodowego, w tym kryteriów związanych z zatrudnieniem w ramach stanowisk dydaktycznych,
f)
regulacji umożliwiających łączenie kariery akademickiej z pracą zawodową poza uczelnią,
g)
zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w jednostkach klinicznych prowadzących praktyczne kształcenie studentów,
h)
wykazu kierunków studiów medycznych, dla których realizowany będzie program.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
planowanie i organizowanie prac Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
4)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
7)
określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
8)
informowanie Ministra oraz Podsekretarza Stanu nadzorującego prace Zespołu o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.
3. 
Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4. 
Obowiązki Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
2. 
Posiedzenia mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu, planowanym porządku dziennym posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, nie później niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. 
W przypadku prowadzenia prac w trybie zdalnym, członkowie Zespołu przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza Zespołu, w terminie i formie wskazanej przez Przewodniczącego.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3.
6. 
Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3.
2. 
Głosowania są jawne.
3. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. 
Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5. 
Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.
6. 
Uchwały stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Zespołu.
§  7. 
1. 
Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. 
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302).
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  10. 
1.  5
 Zespół przedkłada Ministrowi za pośrednictwem Podsekretarza Stanu nadzorującego prace Zespołu projekt programu, o którym mowa w § 3 pkt 3, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
2. 
W przypadku konieczności zmian wynikających z uwag Ministra lub Podsekretarza Stanu nadzorującego prace Zespołu, Zespół ponowie przedkłada projekt programu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag.
3. 
Zespół zakończy działalność z dniem uzyskania akceptacji projektu programu, o którym mowa w § 3 pkt 3.
4. 
Zarządzenie traci moc z dniem następującym po dniu uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 3.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2023 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. d uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2023 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2023 r.
5 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2023 r.