Zespół do spraw odwadniania podziemnych zakładów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2023.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie Zespołu do spraw odwadniania podziemnych zakładów górniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw odwadniania podziemnych zakładów górniczych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
monitorowanie funkcjonowania spółek Skarbu Państwa z sektora górnictwa podziemnego w kontekście odwadniania zakładów górniczych i odprowadzania wód dołowych;
2)
monitorowanie ilości i jakości wód odprowadzanych do cieków powierzchniowych przez spółki Skarbu Państwa z sektora górnictwa podziemnego;
3)
określenie możliwości ograniczenia oddziaływania spółek Skarbu Państwa z sektora górnictwa podziemnego na cieki powierzchniowe;
4)
opracowanie propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej związanej ze stanem wód w ciekach powierzchniowych, do których są odprowadzane zasolone wody dołowe pochodzące z odwadniania zakładów górniczych.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych nadzorujący zadania w zakresie spraw prowadzonych przez Departament Górnictwa i Hutnictwa;
2)
zastępca przewodniczącego - zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
b)
zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
2. 
Funkcję sekretarza pełni wyznaczony przez zastępcę dyrektora Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych pracownik tego departamentu.
3. 
W pracach Zespołu, na prawach członków Zespołu, mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych niewymienieni w ust. 1 pkt 3.
4. 
W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji zadań Zespołu.
5. 
Osoby, o których mowa w ust. 4, nie biorą udziału w czynnościach wymienionych w § 4 ust. 4 i 5.
§  4. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, a w miarę potrzeby, w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego. Przewodniczący może zezwolić członkom Zespołu na uczestnictwo w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub zarządzić posiedzenie w tym trybie.
2. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zawiadamiając, za pośrednictwem sekretarza, wszystkich członków Zespołu o terminie, miejscu, trybie posiedzenia oraz o sprawach, które mają być przedmiotem obrad.
3. 
Posiedzenie odbywa się jeżeli na posiedzeniu Zespołu jest obecna co najmniej połowa członków Zespołu, w tym przewodniczący albo zastępca przewodniczącego.
4. 
Zespół podejmuje decyzje kolegialnie w drodze uzgodnienia stanowisk.
5. 
W przypadku braku jednomyślności przewodniczący zarządza głosowanie, w którym decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępcy przewodniczącego.
6. 
Z przebiegu posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący.
7. 
Podpisany przez przewodniczącego protokół sekretarz przedstawia do zapoznania się pozostałym członkom Zespołu.
§  5. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. 
Przewodniczący jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach organizacyjnych, proceduralnych i porządkowych dotyczących prac Zespołu, nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz i raportów.
§  6. 
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.
§  7. 
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
§  8. 
1. 
Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu sytuacji kryzysowej związanej ze stanem wód w ciekach powierzchniowych oraz po opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu.
2. 
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawia Ministrowi.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 1263).