Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2003.14.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 350
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez służby policyjne zadań w zakresie zbierania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, opracowywania i udostępniania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.
§  2. 1 W Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości "Temida", zwanym dalej "Temidą" oraz w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, gromadzi się, przechowuje, przetwarza i opracowuje dane statystyczne o:
1) postępowaniach:
a) przygotowawczych:
wszczętych pierwszy raz,
podjętych,
wznowionych,
wyłączonych,
zakończonych,
b) w niezbędnym zakresie:
umorzonych bez wydania postanowienia o wszczęciu, w tym umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy i wpisanych do rejestru przestępstw,
przekazanych do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej lub do organów wymiaru sprawiedliwości innych państw,
c) w sprawach nieletnich;
2) przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonych postępowaniach;
3) czynach zabronionych popełnionych przez osoby niepoczytalne oraz nieletnich do lat 13 i sprawcach tych czynów;
4) podejrzanych o popełnienie przestępstw i nieletnich sprawcach czynów karalnych;
5) pokrzywdzonych;
6) zamachach samobójczych;
7) wypadkach tonięcia lub ratowania osoby tonącej - zwane dalej "danymi".
§  3. Policja wykorzystuje dane do:
1) obserwowania i analizowania wielkości i wskaźników przestępczości oraz podmiotowych i przedmiotowych cech poszczególnych rodzajów przestępstw;
2) porównywania wyników pracy, skuteczności i efektywności Policji oraz wielkości i wskaźników obciążenia postępowaniami jednostek organizacyjnych Policji;
3) wykonywania obowiązków w zakresie, formach i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
4) wykonywania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;
5) dostarczania wynikowych informacji statystycznych organom władzy publicznej, niezbędnych w zapobieganiu przestępczości oraz planowaniu i podejmowaniu decyzji;
6) prowadzenia prac i badań naukowych;
7) wykonywania zadań w zakresie ogłaszania, rozpowszechniania i udostępniania wynikowych informacji statystycznych.
§  4. 2
1. Dane są przekazywane na formularzu statystycznym, zwanym dalej "formularzem".
2. W celu przekazania danych konieczne jest:
1) wypełnienie formularza przez prowadzącego postępowanie lub inną upoważnioną osobę w sposób zgodny z przepisami zarządzenia, posługując się:
a) katalogiem symboli cyfrowych do formularzy,
b) katalogiem symboli cyfrowych przestępstw;
2) skontrolowanie wypełnionego formularza przez przełożonego;
3) przekazanie formularza do komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej w sprawach statystyki przestępczości, zwanej dalej "komórką statystyki przestępczości";
4) skontrolowanie formularza w komórce statystyki przestępczości;
5) wprowadzenie danych z formularza do Temidy.
3. Dane przekazuje się na formularzach:
1) Stp-1 - Zgłoszenie o wszczęciu postępowania;
2) Stp-2 - Zgłoszenie o zakończeniu postępowania;
3) Stp-3 - Zgłoszenie o przestępstępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;
4) Stp-5 - Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;
5) Stp-10 - Zgłoszenie zamachu samobójczego;
6) Stp-11 - Zgłoszenie wypadku tonięcia.
4. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591).
5. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Katalogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala w drodze decyzji Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
7. Zmiany w katalogach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadza się, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub jest uzasadniona usprawnieniem przetwarzania danych w Temidzie.
8. Decyzja, o której mowa w ust. 6, podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadzorującego realizację czynności z zakresu zadań Biura Kryminalnego, Biura Wywiadu Kryminalnego i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
§  5. 3  1. Wpisów do pól formularzy dokonuje się na podstawie informacji zawartych w aktach postępowania, urządzeniach ewidencyjnych albo pisemnych informacji przekazanych przez kierownika komórki organizacyjnej Policji, w której uzyskano materiały operacyjne lub inne własne Policji.
2. Formularze wypełnia, poprzez dokonanie w odpowiednich polach wpisów, policjant prowadzący postępowanie, a w uzasadnionych przypadkach inny policjant lub pracownik Policji wskazany przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, zwany dalej "wypełniającym".
3. Wypełniający oraz jego przełożony, a także kierownik, o którym mowa w § 37 ust. 1-5, w przypadkach określonych w tym przepisie, są odpowiedzialni za kompletność, jakość i zgodność wpisów na formularzach z informacjami zawartymi w aktach postępowania, urządzeniach ewidencyjnych lub przekazanymi przez kierownika komórki, w której uzyskano materiały operacyjne lub inne własne Policji.
4. Formularze przekazuje się do komórek statystyki przestępczości bez poprawek, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4.
§  6. Przekazywanie danych do Temidy przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury i sądy rodzinne określają odrębne przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.1)).

Rozdział  2

Przekazywanie danych o postępowaniach

§  7. 4 Na formularzu Stp-1 przekazuje się dane o:
1) śledztwach i dochodzeniach wszczętych przez Policję pierwszy raz, z wyjątkiem dochodzeń o wykroczenia skarbowe;
2) materiałach wyłączonych z postępowania przygotowawczego do odrębnego prowadzenia o poszczególne czyny albo względem poszczególnych osób;
3) postępowaniach przygotowawczych wszczętych przez prokuratora lub inny organ i powierzonych Policji przez prokuratora do przeprowadzenia w całości lub w określonym zakresie;
4) postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora, w tym również tych, w których powierzył Policji dokonanie poszczególnych czynności;
5) postępowaniach w niezbędnym zakresie umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy i wpisanych do rejestru przestępstw;
6) postępowaniach w niezbędnym zakresie przedstawionych prokuratorowi celem zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
7) postępowaniach o czyn karalny wszczętych przez sędziego rodzinnego.
§  8. 5 Formularz Stp-1 wypełnia się bezpośrednio po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania, postanowienia o wyłączeniu materiałów z postępowania przygotowawczego lub niezwłocznie po otrzymaniu pierwszy raz przez Policję postępowania z prokuratury do dalszego prowadzenia, równocześnie z wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw po przeprowadzeniu postępowania w niezbędnym zakresie lub przekazaniu prokuratorowi celem zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.
§  9. 6  1. Na formularzu Stp-2 przekazuje się dane o:
1) zakończonych przez Policję postępowaniach przygotowawczych wszczętych pierwszy raz, zawieszonych, podjętych, wznowionych lub wyłączonych i przekazanych:
a) prokuratorowi celem zakończenia, albo do przekazania do sądu rodzinnego lub innych organów Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w lit. c-d, albo do organów wymiaru sprawiedliwości innych państw,
b) sędziemu rodzinnemu,
c) finansowym organom postępowania przygotowawczego,
d) prokuratorowi celem przekazania prokuratorowi wojskowemu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu lub Żandarmerii Wojskowej;
2) postępowaniach w niezbędnym zakresie:
a) umorzonych bez wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w tym umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy i wpisanych do rejestru przestępstw,
b) przekazanych do dalszego prowadzenia do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przekazanych prokuratorowi celem zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
3) zakończonych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych po zwrocie sprawy;
4) postępowaniach zakończonych przez prokuratora;
5) materiałach zebranych w trybie art. 37 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.2)), zwanej dalej "u.p.n.", przekazanych sędziemu rodzinnemu z wnioskiem o wszczęcie postępowania;
6) postępowaniach wyjaśniających zakończonych przez sędziego rodzinnego;
7) uzupełnieniu danych dotyczących zakończonego postępowania.
2. W rozumieniu zarządzenia za zakończenie prowadzenia postępowania przez Policję uważa się:
1) przekazanie materiałów postępowania prokuratorowi z wnioskiem o:
a) zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia w dochodzeniu, w tym zatwierdzenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
b) sporządzenie aktu oskarżenia w śledztwie,
c) wystąpienie do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania przygotowawczego,
d) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, w tym zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw,
e) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania bez wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w tym zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw,
f) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub śledztwa,
g) zastosowanie amnestii,
h) wystąpienie z wnioskiem o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw;
2) przekazanie materiałów zebranych w trybie art. 37 u.p.n. bezpośrednio sędziemu rodzinnemu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o czyn karalny;
3) skierowanie do prokuratora wniosku o przekazanie postępowania sędziemu rodzinnemu;
4) przekazanie bezpośrednio lub za pośrednictwem prokuratora postępowania organom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-d.
3. Za zakończenie postępowania prowadzonego przez prokuratora uważa się skierowanie aktu oskarżenia lub wniosku do sądu o umorzenie postępowania, wydanie postanowienia o umorzeniu albo zawieszeniu postępowania, albo przekazanie sprawy do prokuratora wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, finansowych organów postępowania przygotowawczego lub organów wymiaru sprawiedliwości innych państw.
4. Za zakończenie postępowania prowadzonego przez sędziego rodzinnego uważa się wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 21 § 2 lub art. 42 u.p.n.
5. Uzupełnieniu podlegają dane o poniesionych w postępowaniu wydatkach i dane o wartości zabezpieczenia majątkowego.
§  10.
1. Dane o zakończonym postępowaniu, bez względu na liczbę objętych nim przestępstw lub czynów karalnych, przekazuje się na jednym formularzu Stp-2.
2. W przypadku, gdy jednym postępowaniem objęto dwa lub więcej przestępstw, to jako kwalifikację prawną postępowania podaje się kwalifikację przestępstwa, za które przewidywana jest kara najsurowsza, a w przypadku takiego samego zagrożenia karą podaje się kwalifikację przestępstwa, które najpełniej charakteryzuje cel albo skutek działania sprawcy lub sprawców.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do czynów karalnych.
§  11. 7 Formularz Stp-2 wypełnia się i przekazuje do komórki statystyki przestępczości niezwłocznie po zakończeniu prowadzenia postępowania przez Policję lub inny uprawniony organ. W przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w postępowaniu przyspieszonym formularz Stp-2 wypełnia się niezwłocznie po zatwierdzeniu przez prokuratora wniosku do sądu o rozpoznanie.
§  12. Danych o postępowaniach zakończonych w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. f, po ich przetworzeniu, nie wlicza się do ogółu postępowań zakończonych.
§  13. 8  1.  9 Na formularzu Stp-5 przekazuje się dane o:
1) postępowaniach przygotowawczych wznowionych lub podjętych z umorzenia, w tym o podjętych na nowo wpisanych do rejestru przestępstw, albo podjętych z zawieszenia;
2) postępowaniach przygotowawczych przekazanych i przejętych do dalszego prowadzenia między komórkami organizacyjnymi lub jednostkami Policji;
3) postępowaniach przygotowawczych zwróconych przez prokuratora do uzupełnienia;
4) postępowaniach karnych zwróconych przez sąd za pośrednictwem prokuratora do uzupełnienia, po wniesieniu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie albo o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
5) postępowaniach przekazanych prokuratorowi do osobistego prowadzenia;
6) postępowaniach przygotowawczych łączonych w ramach jednej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji;
7) konieczności uzupełnienia danych dotyczących zakończonego postępowania.
2. Formularz Stp-5 wypełnia się niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji procesowej, o której mowa w ust. 1.
§  14. 10  1. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji, która postępowanie przygotowawcze otrzymała do prowadzenia po wznowieniu lub podjęciu z umorzenia albo z zawieszenia, albo która podjęła na nowo dochodzenie lub postępowanie wpisane do rejestru przestępstw.
2. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca akta postępowania oraz jednostka lub komórka organizacyjna Policji przejmująca je do dalszego prowadzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4, dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji, do której zwrócono postępowanie do uzupełnienia. Zlecenia przez prokuratora dokonania pojedynczej czynności procesowej po zakończeniu postępowania przez Policję nie uważa się za zwrot sprawy do uzupełnienia.
4. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca postępowanie prokuratorowi.
5. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6, dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której połączono postępowania.
6. W przypadku, gdy prokurator, po zwrocie z sądu, wznowieniu lub podjęciu postępowania z umorzenia albo z zawieszenia, nie przekaże sprawy jednostce lub komórce organizacyjnej Policji do prowadzenia dane, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, przekazuje prokuratura.

Rozdział  3

Przekazywanie danych o przestępstwach stwierdzonych, podejrzanych i pokrzywdzonych

§  15.
1. Na formularzu Stp-3 przekazuje się dane o:
1) przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonym postępowaniu;
2) podejrzanych i sprawcach czynów karalnych;
3) liczbie pokrzywdzonych przestępstwami lub czynami karalnymi, z wyszczególnieniem pokrzywdzonych cudzoziemców;
4) czynach zabronionych niebędących wykroczeniami, popełnionych przez nieletnich do lat 13 i ich sprawcach.
2. Przestępstwem lub czynem karalnym stwierdzonym w rozumieniu zarządzenia jest:
1) zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwo skarbowe, objęte postępowaniem przekazanym przez Policję prokuratorowi do zakończenia lub postępowaniem przekazanym finansowemu organowi postępowania przygotowawczego z uwagi na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę albo postępowaniem w sprawie nieletniego;
2) występek ścigany z oskarżenia prywatnego objęty postępowaniem przygotowawczym wszczętym przez prokuratora albo postępowaniem wszczętym przez sędziego rodzinnego.
§  16. 11  1.  12 Na formularzu Stp-3 dane przekazuje się, gdy:
1) prowadzone przez Policję postępowanie o określone przestępstwo zakończyło się:
a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, w tym o zatwierdzenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym,
b) skierowaniem wniosku o zastosowanie amnestii,
c) skierowaniem wniosku do prokuratora o wystąpienie do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania,
d) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu z powodu:
okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4,
cofnięcia przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego po przedstawieniu mu zarzutu,
niecelowości orzekania,
niewykrycia sprawcy, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4,
śmierci podejrzanego lub nieletniego,
niepoczytalności sprawcy,
e) skierowaniem wniosku o przekazanie postępowania prokuratorowi wojskowemu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu lub Żandarmerii Wojskowej,
f) skierowaniem wniosku o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw,
g) przekazaniem sędziemu rodzinnemu,
h) przekazaniem do finansowych organów postępowania przygotowawczego, z uwagi na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę.
2. Przekazanie danych o przestępstwie lub czynie karalnym stwierdzonym w sprawie własnej prokuratora lub w postępowaniu sędziego rodzinnego wobec nieletniego następuje, gdy postępowanie zakończyło się w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4.
3. Formularz Stp-3 wypełnia się równocześnie z odpowiadającym mu formularzem Stp-2, z wyjątkiem sytuacji procesowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
§  17.
1. Policja gromadzi i przetwarza dane o dodatkowo ujawnionych stwierdzonych przestępstwach i czynach karalnych.
2. Przestępstwem lub czynem karalnym stwierdzonym dodatkowo ujawnionym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym lub w sprawie nieletniego jest czyn zabroniony, o którym zebrano informacje uzasadniające dostatecznie podejrzenie jego popełnienia po faktycznym albo formalnym wszczęciu postępowania.
3. 13 W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym po zwrocie sprawy, na formularzu Stp-3 przekazuje się tylko dane o dodatkowo ujawnionym przestępstwie, o którym wcześniej nie przekazano danych do Temidy.
4. W przypadku działania sprawcy w warunkach określonych w art. 12 Kodeksu karnego, zwanego dalej "k.k.", lub w art. 6 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, zwanego dalej "k.k.s.", dane o przestępstwie, przestępstwie skarbowym lub czynie karalnym, z zastrzeżeniem ust. 5, przekazuje się na jednym formularzu Stp-3.
5. 14 (skreślony).
6. W przypadku, jeżeli sprawca jednym czynem (art. 11 § 1 k.k.) narusza jeden przepis karny działając na szkodę dwóch lub więcej pokrzywdzonych dane przekazuje się na jednym formularzu Stp-3.
7. Jeżeli sprawca jednym czynem narusza znamiona więcej niż jednego czynu zabronionego:
1) określonego w k.k. lub w k.k. i innych ustawach karnych, z wyjątkiem k.k.s. (art. 11 § 2 k.k.) - przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3;
2) określonego w k.k.s. (art. 7 § 1 i 2 k.k.s.) - przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3;
3) określonego w k.k.s. i innych ustawach karnych, w tym także w k.k. (art. 8 k.k.s.) -przekazuje się dane o dwóch przestępstwach: powszechnym i skarbowym na osobnych formularzach Stp-3, w sposób określony w pkt 1 i 2;
4) określonego w k.k.s., gdy akta postępowania przekazuje się do finansowych organów postępowania przygotowawczego w związku z wnioskiem sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, dane na formularzach Stp-3 przekazuje się, gdy jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazuje postępowanie przygotowawcze do prokuratury z wnioskiem o zakończenie albo do finansowych organów postępowania przygotowawczego na zasadzie art. 134 § 4 k.k.s., albo gdy prokurator zakończył własne postępowanie lub przekazał je do finansowych organów postępowania przygotowawczego.
§  18.
1. Jeżeli podejrzanemu zarzucono popełnienie dwóch lub więcej przestępstw, jego dane przekazuje się na formularzu Stp-3, który dotyczy przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą, a w przypadku takiego samego zagrożenia karą podaje się kwalifikację prawną przestępstwa, które najpełniej charakteryzuje cel albo skutek działania sprawcy lub sprawców. Na formularzach z danymi o innych popełnionych przez sprawcę przestępstwach wpisuje się tylko imię i nazwisko podejrzanego.
2. Dane podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na pomocnictwie, podżeganiu, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym, przekazuje się na formularzu Stp-3 łącznie z danymi dotyczącymi podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie przestępstwa.
3. Dane podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na przygotowaniu do popełnienia czynu zabronionego, przekazuje się na osobnym formularzu.
4. Nie wpisuje się na formularzu danych podejrzanego, w stosunku do którego postępowanie umorzono wobec okoliczności, że nie popełnił on zarzuconego mu przestępstwa.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do nieletniego.
§  19. Przy przetwarzaniu danych zawartych na formularzu Stp-3 nie wlicza się do przestępstw stwierdzonych:
1) czynów zabronionych popełnionych przez nieletnich do lat 13;
2) czynów zabronionych popełnionych przez osoby niepoczytalne;
3) przestępstw popełnionych za granicą;
4) zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu.

Rozdział  4

Przekazywanie danych o zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

§  20.
1. Na formularzu Stp-10 przekazuje się dane o zamachach samobójczych, oddzielnie dla każdej osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić samobójstwo.
2. Dane przekazuje się po udokumentowaniu zaistniałego zamachu samobójczego, wpisując właściwe informacje lub zakreślając odpowiedni symbol w każdym polu formularza.
§  21.
1. Na formularzu Stp-11 przekazuje się dane o ujawnionych przez Policję wypadkach tonięcia osoby, z wyjątkiem:
1) spowodowanych działaniem przestępczym;
2) wypadków przy pracy, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów bhp;
3) dokonanych lub usiłowanych zamachów samobójczych przez utopienie, w przypadku których stosuje się przepis § 20.
2. Dane o każdym wypadku tonięcia, bez względu na liczbę osób uczestniczących w danym zdarzeniu i skutek, przekazuje się na jednym formularzu Stp-11.

Rozdział  5

Sposób wypełniania formularzy

§  22. Wpisów do formularzy dokonuje się w sposób staranny, czytelny i trwały, czarnym lub niebieskim kolorem. Pisownia poszczególnych wyrazów, cyfr lub liczb nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną.
§  23. 15  1. Na formularzach Stp-1, Stp-2 i Stp-3 w polu oznaczonym numerem I wpisuje się symbol statystyczny jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub sądu rodzinnego, która wszczęła, przekazała lub zakończyła postępowanie.
2. 16 (uchylony).
3. 17 (uchylony).
4. Na formularzu Stp-3 w polu oznaczonym numerem Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji najniższego szczebla, na terenie działania której przestępstwo popełniono.
5. W formularzu Stp-3 dotyczącym przestępstwa wykrytego w postępowaniu przygotowawczym, które zakończono po podjęciu z umorzenia lub wznowieniu, w polu oznaczonym numerem la wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która zebrała informacje uzasadniające dostatecznie wydanie postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania z zastrzeżeniem, że jeżeli postępowanie po podjęciu było prowadzone przez:
1) jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji tego samego województwa nadrzędną nad jednostką, o której mowa w ust. 4, to w pole Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki, o której mowa w ust. 4;
2) inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji tego samego województwa, w stosunku do której nie są przetwarzane dane o przestępstwach stwierdzonych, to w pole 1a wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji najniższego szczebla, na terenie działania której jednostka lub komórka prowadząca postępowanie po podjęciu lub wznowieniu ma swoją siedzibę;
3) jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji innego województwa, to w pole 1a wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji najniższego szczebla, na terenie działania której komórka organizacyjna lub jednostka Policji prowadząca postępowanie po podjęciu lub wznowieniu ma swoją siedzibę;
4) prokuraturę lub sąd rodzinny, to w pole 1a wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 4.
6. W formularzu Stp-3 w sytuacjach procesowych określonych w § 16 ust. 1 pkt 3, w polu oznaczonym numerem Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która odzyskała mienie.
7. Na formularzach Stp-3 dotyczących postępowań połączonych wpisuje się numer RSD postępowania, do którego włączono postępowanie.
8. Na formularzu Stp-5 w przypadku przekazywania przez jednostkę organizacyjną Policji danych o postępowaniach przygotowawczych zwróconych do uzupełnienia, wznowionych lub podjętych z umorzenia, w tym o podjętych na nowo wpisanych do rejestru przestępstw, albo podjętych z zawieszenia, wpisuje się ten sam numer RSD nadany postępowaniu w czasie wpisywania do RSD.
§  24. 18  1. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o przestępstwie stwierdzonym w postępowaniu przygotowawczym podjętym lub wznowionym z umorzenia, o którym przekazano dane jako o niewykrytym w bieżącym roku kalendarzowym lub wcześniej, o rodzaju symbolu wpisywanym w polu oznaczonym numerem III "Podstawa rejestracji" decyduje data wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania.
2. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o przestępstwie objętym postępowaniem przygotowawczym podjętym z umorzenia, po ustaleniu, że sprawcą jest osoba niepoczytalna lub nieletni do lat 13, w polu oznaczonym numerem III "Podstawa rejestracji" wpisuje się symbol "5" lub "7" (podjęcie lub wznowienie postępowania po umorzeniu) zamiast symbolu "8" albo "9" (popełnienie czynu przez nieletniego do lat 13 albo umorzenie z uwagi na niepoczytalność).
3. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, które zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia względem innego dorosłego współsprawcy (bez względu na formę zjawiskową), dane tej osoby wpisuje się w polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "02".
4. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o czynie karalnym stwierdzonym w zakończonym postępowaniu, które zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia względem nieletniego, który popełnił przestępstwo wspólnie z dorosłym, dane o tym nieletnim wpisuje się w polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "02", chyba że dorosły jest nieustalony i postępowanie pierwotne umorzone jest wobec niewykrycia sprawcy, wówczas dane nieletniego wpisuje się w polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "01", a dorosłego po wykryciu w podjętym z umorzenia postępowaniu pierwotnym w pozycji "02".
5. Dane o przestępstwie stwierdzonym, wcześniej przekazane do Temidy w związku z postępowaniem przygotowawczym umorzonym wobec niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy nie wydano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania, albo gdy postępowanie po podjęciu lub wznowieniu umarza się z tych samych powodów, przekazywane są na formularzu Stp-3 tylko w zakresie dotyczącym wartości odzyskanego mienia.
6. W przypadku przekazywania danych o przestępstwach stwierdzonych w postępowaniu przygotowawczym podjętym lub wznowionym z umorzenia, gdy postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa, a następnie podjęto lub wznowiono i połączono do wspólnego prowadzenia przeciwko ustalonemu sprawcy, dane przekazuje się na tylu formularzach Stp-3, ile zgłoszono wcześniej przestępstw niewykrytych - nawet wówczas, gdy sprawcy zarzucono działanie w warunkach określonych w art. 12 k.k.
§  25.
1. Dane podejrzanego na formularz Stp-3 wpisuje się według stanu z czasu popełnienia przestępstwa.
2. Jako pierwsze wpisuje się imię i nazwisko podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą.
3. W przypadku przekazywania danych podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym, gdy nie ustalono sprawcy czynu głównego, sporządza się dwa formularze Stp-3:
1) jeden dotyczący czynu głównego, wpisując w polu oznaczonym numerem XXI "Wynik postępowania" symbol "8" - umorzenie z powodu niewykrycia sprawcy;
2) drugi wpisując w pozycję "02" dane podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym,

z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku przekazywania danych podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, gdy osoba podżegana lub której pomoc była udzielana, nie popełniła czynu zabronionego, wypełnia się jeden formularz Stp-3 zawierający dane podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, wpisując w polu oznaczonym numerem XXI "Wynik postępowania" odpowiedni symbol w pozycji "01".
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do nieletniego.
§  26. Na formularzu Stp-10 w polach oznaczonych numerami 13-14 i 23-25 zakreśla się tyle odpowiedzi, ilu ustaleń dokonano w toku wyjaśniania okoliczności zamachu samobójczego.

Rozdział  6

Postępowanie z formularzami w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

§  27.
1. Wypełnione i podpisane przez wypełniającego formularze przełożony wypełniającego kontroluje pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym. Skontrolowanie formularzy przełożony, o którym mowa w zdaniu pierwszym, potwierdza podpisem i imienną pieczęcią. Przepis § 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 19 Wypełniony odcinek kontrolny formularza Stp-2 włącza się do akt kontrolnych postępowania lub dołącza do kopii wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo pisma przekazującego postępowanie lub sprawę sędziemu rodzinnemu lub innemu organowi.
3. Jednostki lub komórki organizacyjne Policji przekazują wypełnione formularze:
1) Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 - do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, z uwzględnieniem ust. 4;
2) Stp-10 i Stp-11 - do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
4. W przypadku przekazywania postępowania, o którym mowa w § 13 pkt 2, jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca postępowanie do jednostki albo komórki organizacyjnej Policji posiadającej wyodrębniony numer statystyczny znajdującej się w:
1) tej samej jednostce Policji lub tym samym powiecie - dołącza do akt sprawy wypełniony formularz Stp-5, który po uzupełnieniu w jednostce lub komórce przejmującej postępowanie przekazywany jest przez nią do komórki statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
2) innym powiecie - wypełnia formularz Stp-5 w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, która skreśla sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwianiu, a drugi dołącza do przekazywanych akt, a po uzupełnieniu przez jednostkę lub komórkę przejmującą postępowanie przekazywany jest przez nią do komórki statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, której podlega.
5. W przypadku przekazywania postępowania, o którym mowa w § 13 pkt 5, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, przekazując postępowanie przygotowawcze prokuratorowi wypełnia i przekazuje formularz Stp-5 do komórki statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która skreśla sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwieniu.
6. W przypadku łączenia postępowań, o których mowa w § 13 pkt 6, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której postępowanie połączono do wspólnego prowadzenia wypełnia i przekazuje formularz Stp-5 do komórki statystki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która skreśla sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwieniu.
7. Przekazanie formularzy odnotowuje się w RSD, wpisując rodzaj i liczbę przekazanych formularzy oraz datę ich przekazania.
§  28.
1. Wypełnione i skontrolowane formularze przekazuje się w sposób określony w § 27 ust. 3 pkt 1, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Ostatnia wysyłka formularzy powinna wpłynąć najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może z inicjatywy własnej lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, w której usytuowana jest komórka statystyki przestępczości, określić wcześniejszy, niż określony w ust. 1, termin zakończenia gromadzenia danych, lecz nie wcześniejszy niż trzeci dzień roboczy przed końcem miesiąca, którego dotyczą informacje.
3. Formularze Stp-10 i Stp-11 przekazuje się w terminie umożliwiającym przetworzenie kwartalnych danych przez komórkę statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie później niż do końca kwartału, którego dane dotyczą.
4. Komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji formularze Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 przekazują bezpośrednio do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Rozdział  7

Postępowanie z formularzami w komórce statystyki przestępczości

§  29. Do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji są również przekazywane z prokuratur i sądów rodzinnych wypełnione formularze Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 zawierające dane z postępowań prowadzonych osobiście przez prokuratora lub sędziego rodzinnego.
§  30.
1. W komórce statystyki przestępczości formularze kontroluje się pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym celem ustalenia czy:
1) wpisów dokonano zgodnie z przepisami zarządzenia;
2) dokonano wpisów do wszystkich wymaganych pól;
3) wpisy w poszczególnych polach nie są sprzeczne;
4) zostały złożone podpisy przez wypełniającego i jego przełożonego.
2. W przypadku ujawnienia na formularzach błędów lub oczywistych omyłek pisarskich w odpowiednim polu formularza dokonuje się poprawek w sposób umożliwiający odczytanie prawidłowego wpisu. Przed dokonaniem poprawki w razie potrzeby należy nawiązać bezpośredni lub telefoniczny kontakt z jednostką lub komórką organizacyjną Policji, albo prokuraturą lub sądem rodzinnym, w których wypełniono lub zatwierdzono formularze, uzgadniając bądź informując o zakresie poprawki.
3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego wpisu. O dokonanych poprawkach osoba, która ich dokonała, sporządza na formularzu adnotację i opatruje ją podpisem lub zawiera w odrębnym dokumencie informację o treści poprawek, w razie potrzeby ze wskazaniem miejsca dokonania poprawek. Dokument, o którym mowa w zdaniu drugim, może zawierać informacje dotyczące poprawek dokonanych w jednym lub większej liczbie formularzy.
4. Jeżeli rodzaj lub liczba ujawnionych błędnych wpisów uniemożliwia ich poprawkę w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której sporządzono formularze, dokonuje poprawek, uzupełnień lub wypełnia nowe formularze.
5. Jeżeli formularze zwrócono z poleceniem dokonania poprawek, uzupełnień lub wypełnienia nowych formularzy, przed odesłaniem do komórki statystyki przestępczości poprawionych, uzupełnionych lub sporządzonych nowych formularzy, kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji wyjaśnia przyczyny powstania nieprawidłowości oraz ustala osoby za nie odpowiedzialne, a następnie pisemnie informuje komórkę, która zwróciła formularze o rodzaju podjętych decyzji wobec osób odpowiedzialnych, a także działaniach eliminujących powstawanie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
6. Jeżeli rodzaj lub liczba ujawnionych błędnych wpisów na formularzach przekazanych przez prokuraturę lub sąd rodzinny uniemożliwia ich poprawienie w sposób, o którym mowa w ust. 2, formularze odsyła się do komórki organizacyjnej prokuratury lub sądu rodzinnego, z której je przesłano lub w której sporządzono celem dokonania poprawek, uzupełnień bądź sporządzenia nowych formularzy.
7. W przypadku, gdy formularz Stp-3 zawiera dane o przestępstwie lub czynie karalnym popełnionym poza obszarem właściwości terytorialnej komórki statystyki przestępczości, formularz przekazuje się do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej według miejsca popełnienia przestępstwa lub czynu karalnego.
8. Po skontrolowaniu prawidłowo wypełnione formularze numeruje się i po wprowadzeniu danych w nich zawartych do Temidy układa w paczki po 100 sztuk - oddzielnie każdego rodzaju.
§  31.
1. Wprowadzanie do Temidy źródłowych danych zawartych w formularzach następuje w komórce statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, albo w utworzonym przez komendanta wojewódzkiego Policji dla sąsiednich powiatów centrum regionalnym, z którego informacje przekazuje się do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
2. W komendzie powiatowej (miejskiej) Policji wprowadzanie danych zawartych w formularzach odbywać się może z terminala do wojewódzkiej bazy danych lub do komputera.
3. Jeżeli w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji dane są wprowadzane do komputera, aktualizacji danych w bazie wojewódzkiej dokonuje się raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z komórką statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. W przypadku, gdy komputer nie pracuje w sieci policyjnej, dane przekazuje się na elektronicznych nośnikach informacji.
§  32. 20  1. Komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła wprowadzone przez siebie lub przez podległe jednostki Policji miesięczne dane z formularzy do Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji przez Policyjną Sieć Transmisji Danych najpóźniej do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.
2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust. 1 niezwłocznie informuje się Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
§  33. 21 Po zakończeniu kwartału komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji dokonuje przetworzenia danych zawartych w formularzach Stp-10 i Stp-11 przy wykorzystaniu oprogramowania wykonanego w Wydziale Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji i przesyła zebrane dane do Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji przez Policyjną Sieć Transmisji Danych najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą.
§  34.
1. Komórka statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji sporządza, dla każdej jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej postępowania przygotowawcze lub postępowania w sprawach nieletnich, elektroniczny rejestr wpływu wypełnionych formularzy i spraw pozostających w załatwianiu.
2. Wydruk z rejestru, o którym mowa w ust. 1, za dany miesiąc sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a drugi pozostawia w komórce statystyki przestępczości dla celów kontrolno-ewidencyjnych.
3. Komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji na podstawie rejestru, o którym mowa w ust. 1, może sporządzać wykaz spraw prowadzonych ponad 6 miesięcy.
§  35.
1. Formularze, po przetworzeniu danych w nich zawartych, przechowuje komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczą.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, do przechowywanych formularzy stosuje się przepisy o postępowaniu z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra, a także przepisy jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Rozdział  8

Nadzór nad przekazywaniem i przetwarzaniem danych

§  36. 22 Za realizację zarządzenia są odpowiedzialni: komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego oraz Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, każdy w swoim zakresie.
§  37.
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji sprawuje kierownik komórki dochodzeniowo-śledczej lub komórki nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
2. W przypadku, gdy w strukturze komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie powołano samodzielnej komórki, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny za nadzór w tym zakresie jest kierownik komórki służby kryminalnej, w której usytuowana jest komórka statystyki przestępczości lub wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji kierownik innej komórki służby kryminalnej.
3. W Centralnym Biurze Śledczym i Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji nadzór sprawuje kierownik terenowej komórki organizacyjnej, współdziałając w tym zakresie z kierownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Osoby sprawujące nadzór, o których mowa w ust. 1-2, obowiązane są w szczególności do zatwierdzania na formularzu Stp-2 wpisów w polu oznaczonym numerem XII "Liczba czynów w sprawie" w sprawach obejmujących 30 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych stwierdzonych. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może określić mniejszą liczbę przestępstw lub czynów karalnych w sprawach podlegających zatwierdzaniu przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.
5. W komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji obowiązek, o którym mowa w ust. 4, spoczywa na kierowniku komórki dochodzeniowo-śledczej i dotyczy postępowań, w których stwierdzono 5 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych. Obowiązek ten rozciąga się także na postępowania zakończone przez podległe komisariaty i posterunki Policji.
6. W przypadku, gdy w strukturze jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 5, nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji spośród kierowników komórek służby kryminalnej wyznacza odpowiedzialnego za nadzór w tym zakresie.
7. Nadzór nad zapewnieniem warunków prawidłowej eksploatacji systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach informatyki Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
§  38. 23  1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów zarządzenia, które spowodowało istotne zniekształcenie wojewódzkich wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach pracy, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji występuje do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji z zawierającym uzasadnienie wnioskiem o zmianę danych w Temidzie przez usunięcie formularzy z błędnymi danymi ze zbiorów źródłowych wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz - gdy jest to konieczne -zastąpienie ich formularzami prawidłowymi.
2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, poprzedza się przeprowadzeniem czynności wyjaśniających, w toku których ustala się przyczyny powstania nieprawidłowości.
3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji w przypadkach szczególnych może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o zmianie danych w zbiorach źródłowych informując o tym pisemnie właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
4. Zmiany danych, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłącznie Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
§  39. Stosowanie innych, niż określone w zarządzeniu, metod, form lub zakresu gromadzenia danych wymaga zgody Komendanta Głównego Policji, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

Rozdział  9

Przepisy końcowe

§  40. Druki formularzy według dotychczasowych wzorów mogą być używane do czasu wyczerpania zapasów tych druków, z uwzględnieniem zmian dotyczących wpisów wynikających z zarządzenia.
§  41. Traci moc zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 16, Nr 3, poz. 27, Nr 4, poz. 41, Nr 8, poz. 92 i Nr 10, poz. 105, z 2002 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 22 i Nr 11, poz. 72 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 5).
§  42. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
________

1) Zmiany do ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1413.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI Nr  1-6 24

(uchylone).

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  25 Stp - 10

Zgłoszenie zamachu samobójczego

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  26 Stp -11

Zgłoszenie wypadku tonięcia

1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1369 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGP.09.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
5 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 554 z dnia 22 października 2003 r. (Dz.Urz.KGP.03.20.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.

6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
8 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 554 z dnia 22 października 2003 r. (Dz.Urz.KGP.03.20.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2003 r.
9 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
10 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
11 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1428 z dnia 31 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.KGP.05.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
12 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
13 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
14 § 17 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 402 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.KGP.04.8.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
15 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
16 § 23 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
17 § 23 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
18 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
19 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 242 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGP.07.5.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2007 r.
20 § 32:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 687 z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.Urz.KGP.04.12.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 677 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2005 r.

21 § 33:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 687 z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.Urz.KGP.04.12.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 677 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2005 r.

22 § 36:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 687 z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.Urz.KGP.04.12.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 677 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2005 r.

23 § 38:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 687 z dnia 1 lipca 2004 r. (Dz.Urz.KGP.04.12.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 677 z dnia 10 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2005 r.

24 Załączniki Nr 1-6 uchylone przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
25 Załącznik Nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
26 Załącznik Nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 128 z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.