Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.25

Akt indywidualny
Wersja od: 13 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 504/2004
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie zawieszenia uprawnień maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 3 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871 i Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zawiesza się uprawnienia Pawła Śliza do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, nr licencji 1391, do czasu wydania decyzji w sprawie oznaczonej sygn. DDM-P/476/7/XI/03, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§  2.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.