Zawieszenie uprawnień maklera.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.2.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 37
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie zawieszenia uprawnień maklera

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 3 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zawiesza się uprawnienia Bartosza Janczy jako maklera papierów wartościowych, numer licencji 607, do czasu wydania decyzji w sprawie DDM-P/476/3/II/04, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§  2.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.