Zawieszenie praw do wykonywania czynności biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.5.15

Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 1973 r.

KOMUNIKAT Nr 5/73
w sprawie zawieszenia praw do wykonywania czynności biegłego księgowego.

Na podstawie § 53 ust. 2 uchwały Nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278 z późniejszymi zmianami) i § 18 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 39 i z 1964 r. Nr 1, poz. 2) zawiadamia się, że decyzją Nr 3/73 Ministra Finansów z dnia 24 marca 1973 r. August Czworonóg, zam. w Szczecinie, ul. Armii Czerwonej 34 m. 4 został zawieszony w czynnościach biegłego księgowego do dnia 24 marca 1974 r.