Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2019.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 1
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
informujący o zawarciu porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) ogłasza się, co następuje:
W dniu 21 sierpnia 2019 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. Treść porozumienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod adresem: www.bip.abw.gov.pl.