Zatwierdzenie zmian w statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2016 r.

DECYZJA Nr 108
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się zmiany w statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwalone uchwałą nr 35/06/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
§  2.
Zmiany statutu, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 35/06/2016

SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Na podstawie art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Konwentu SGSP oraz związków zawodowych działających na terenie SGSP, Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§  1.
W uchwale nr 23/06/2015 Senatu SGSP z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 23:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4 i 5,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie stanowiącej nie mniej niż 50% i nie więcej niż 60% statutowego składu Senatu;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W posiedzeniach Senatu biorą udział z głosem doradczym: kanclerz, kwestor, dyrektor (kierownik) biblioteki, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, po jednym z każdego związku działającego w Uczelni.";

2)
w § 28:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład rady wydziału wchodzi:

1) dziekan jako przewodniczący;

2) przedstawiciel prorektora do spraw naukowo-dydaktycznych i studenckich, jeżeli prorektor ten nie jest członkiem rady wydziału;

3) przedstawiciel prorektora do spraw operacyjnych, w przypadku rady wydziału właściwego dla studiów dla strażaków w służbie kandydackiej i stałej;

4) nauczyciele akademiccy wydziału posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy;

5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wydziału w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5% statutowego składu rady;

6) przedstawiciele pracowników i funkcjonariuszy wydziału niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5% statutowego składu rady;

7) przedstawiciele studentów wydziału w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% statutowego składu rady.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stanowią w składzie rady wydziału nie mniej niż 50% statutowego składu rady.";

3)
w § 43:
a)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Liczbę poszczególnych przedstawicieli w Senacie Uczelni, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 6-8, ustala Senat w uchwale wyborczej.

4. Liczbę poszczególnych przedstawicieli w radzie wydziału, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 5-7, ustala Senat w uchwale wyborczej.",

b)
uchyla się ust. 5.
§  2.
1.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały przeprowadza się wybory:
1)
przedstawicieli w Senacie Uczelni, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 6 i 8 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą;
2)
przedstawicieli w radach wydziałów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 5-7 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
2.
Senat i rady wydziałów funkcjonują do dnia przeprowadzenia wyborów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub 2, w składzie ustalonym na podstawie dotychczasowych postanowień Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
3.
Nauczyciele akademiccy, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stają się członkami danej rady wydziału w kadencji 2016-2020 z dniem dokonania wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
Mandat członków Senatu, wybranych na kadencję 2016 - 2020, przed wejściem w życie niniejszej uchwały, będących przedstawicielami w tym organie, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 6 i 8 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały oraz mandat w Senacie przedstawiciela uczelni akademickiej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 5 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, a także mandat kanclerza wygasa z dniem dokonania wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5.
Mandat członków rad wydziałów, wybranych na kadencję 2016 - 2020, przed wejściem w życie niniejszej uchwały, będących przedstawicielami w tym organie, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 4-7 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, wygasa z dniem dokonania wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji zatwierdzającej zmiany w Statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ustalone uchwałą, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2016 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).