Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.298

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 485
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 4 września 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie i regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) po rozpoznaniu wniosku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 3 lipca 1997 r. uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na zmiany w statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokonane Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17 czerwca 1997 r.
§  2. Wyraża się zgodę na zmiany w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokonane Uchwałą nr 71/457/97 i Uchwałą nr 85/471/97 Rady Giełdy zatwierdzone Uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17 czerwca 1997 r., z wyjątkiem zmian zawartych w pkt. 4 ust. 2 oraz pkt. 5 ust. 2 Uchwały nr 71/457/97 Rady Giełdy Papierów Wartościowych, stanowiącej załącznik do wniosku o zatwierdzenie zmian do statutu i regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 3 lipca 1997 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.