Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.8

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 oraz Nr 18, poz. 97) zarządzam, co następuje:
§  1.
Zatwierdzam zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ustalone decyzją nr 53/2009/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Opolskiego w dniu 28 maja 2009 r.
§  2.
Zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ustalone decyzją nr 53/2009WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.