Zatwierdzenie zmian w regulaminach funduszy powierniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.3.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1999 r.

UCHWAŁA Nr 93
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 29 stycznia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach funduszy powierniczych

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) w związku z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się następujące zmiany w regulaminach: DWS Polska Funduszu Powierniczego Zrównoważonego, DWS Polska Funduszu Powierniczego Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska Funduszu Powierniczego Akcji i DWS Polska Funduszu Powierniczego Prywatyzacji:
1)
W art. 2 definicja dystrybutora otrzymuje brzmienie:

"oznacza podmiot uprawniony na podstawie umowy z Towarzystwem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu; ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu przez Uczestnika Funduszu czynności wobec Dystrybutora, rozumie się przez to również czynności dokonywane bezpośrednio wobec Towarzystwa.",

2)
Art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prawa pochodne. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot prawa majątkowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) wyłącznie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu."

3)
Art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miejsce nabycia i umorzenia. Jednostki Uczestnictwa nabywane są od Towarzystwa i umarzane przez Towarzystwo. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej, Jednostki Uczestnictwa nabywane są za pośrednictwem Dystrybutorów w Punktach Obsługi Klienta lub bezpośrednio przez Towarzystwo."

4)
Dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Blokada Rejestru Uczestnika.

1. Ustanowienie blokady. Na wniosek Uczestnika Funduszu Towarzystwo dokonuje całkowitej lub częściowej blokady Rejestru Uczestnika. Blokada Rejestru Uczestnika oznacza zawieszenie możliwości umarzania Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu lub jego przedstawiciela przez okres i w zakresie wskazanym przez Uczestnika Funduszu. Odwołanie blokady następuje na żądanie Uczestnika Funduszu.

2. Zawiadomienie Agenta Obsługującego. Oświadczenie Uczestnika Funduszu o ustanowieniu i odwołaniu blokady staje się skuteczne po odebraniu pisemnego oświadczenia Uczestnika Funduszu przez Agenta Obsługującego, ale w każdym razie nie później niż w ciągu 5 dni od jego złożenia w Punkcie Obsługi Klienta.

3. Blokada nieodwołalna. Uczestnik Funduszu może żądać od Towarzystwa ustanowienia blokady nieodwołalnej w związku z udzielonym przez niego zabezpieczeniem wykonania zobowiązań umownych, na okres udzielonego zabezpieczenia. W czasie trwania blokady nieodwołalnej, żądanie jej odwołania jest bezskuteczne."

5)
Art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pozostałe papiery wartościowe. Dla papierów wartościowych, innych niż opisane powyżej i które nie mają ustalonej ceny, jak również dla innych aktywów, Towarzystwo ustali cenę na podstawie przeważającej ceny rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości funduszy powierniczych."

6)
W art. 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Transakcje terminowe. Wartość transakcji terminowych ustala się według bieżącej wartości depozytu zabezpieczającego powiększonej lub pomniejszonej odpowiednio o zrealizowane zyski lub straty."

7)
Art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ogłoszenia. Regulamin i jego zmiany będą publikowane w dziennikach "Gazeta Giełdy - Parkiet" i "Rzeczpospolita". Wszelkie pozostałe ogłoszenia i informacje przewidziane w Regulaminie, będą publikowane w dzienniku "Gazeta Giełdy - Parkiet" albo - w razie zaprzestania wydawania dziennika "Gazeta Giełdy - Parkiet" - w dzienniku "Rzeczpospolita"."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.