Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 14
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w związku z § 4 ust. 4, § 5 ust. 2, § 8 ust. 8 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) zmianę granic pionowych i poziomych strefy kontrolowanej lotniska Warszawa Modlin (CTR EPMO):
Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne jej granic bocznych (WGS-84)Granice pionoweKlasyfikacja przestrzeni powietrznejCzęstotliwość, znak wywoławczy, języki
52°29'01"N020°21'30"E2000 ft

GND

C123.925 MHz

Modlin WIEŻA

Modlin TOWER

PL/EN

52°34'53"N020°38'04"E
52°35'18"N020°39'16"E
52°34'22"N020°46'55"E
52°29'57"N020°51'26"E
52°27'06"N020°52'20"E
52°22'54"N020°36'00"E
52°22'56"N020°30'27"E
52°26'00"N020°21'45"E
52°29'01"N020°21'30"E
2) wprowadzenie nowego segmentu "I" rejonu kontrolowanego lotniska Warszawa (TMA Warszawa):
Opis i granice poziomeGranice pionowe i klasa przestrzeniOrgan kierujący ruchemCzęstotliwość, znak wywoławczy, języki
SEKTOR "I"2000 ft

1500ft AMSL

C

APP Warszawa120.050MHz

128.800MHz

Warszawa Zbliżanie

Warszawa Approach

129.375

Warszawa Director PL/EN

Linia łącząca następujące punkty:
52°35'18"N020°39'16"E
52°38'11"N020°42'08"E
52°37'37"N020°46'38"E
52°34'22"N020°46'55"E
52°35'18"N020°39'16"E
3) zmianę granic poziomych sektorów A i B rejonu kontrolowanego lotniska Szczecin (TMA Szczecin):
Opis i granice poziomeGranice pionowe i klasa przestrzeniOrgan kierujący ruchemCzęstotliwość, znak wywoławczy, języki
SEKTOR "A"

Linia łącząca następujące punkty:

6500 ft AMSL

1700 ft AMSL

C

TWR SZCZECIN121.250 (MHz)

Szczecin Wieża

Szczecin Tower

PL, EN

53°47'11"N

53°36'19"N

53°18'32"N

53°19'54"N

53°25'11"N

53°35'24"N

53°45'57"N

53°46'54"N

53047'11"N

014°40'22"E

014°36'16"E

014°57'59"E

015°12'10"E

015°27'09"E

015°24'25"E

014°54'46"E

014°48,32"E

014°40'22"E

SEKTOR "B"

Linia łącząca następujące punkty:

FL 135

6500 ft AMSL

TWR Szczecin

ACC Warszawa1)

121.250 (MHz)

Szczecin Wieża

Szczecin Tower

PL, EN

134.925 (MHz)

Warszawa Kontrola, PL, EN

53°47'11"N

53°36'19"N

53°18'32"N

53°15'39"N

53°18'01"N

53°28'07"N

53°43'14"N

53°45'57"N

53°56'54"N

53°47'11"N

014°40'22"E

014°36'16"E

014°57'59"E

015°22'32"E

015°31'10"E

015°33'23"E

015°23'27"E

014°54'46"E

014°48'32"E

014°40'22"E

1) W stosunku do lotów tranzytowych (patrz AIP Polska pkt GEN 3.3 "Służba informacji powietrznej, służba alarmowa i służba kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni kontrolowanej są zapewniane przez: a) ACC Warszawa w drogach lotniczych ATS-RNAV łącznie z ich odcinkami przechodzącymi przez rejony (strefy) kontrolowane lotnisk.").

4) zmianę granic pionowych i poziomych strefy ruchu lotniskowego lotniska Warszawa Modlin (ATZ EPMO):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywnościCzęstotliwość/ Znak wywoławczy/ JęzykiUwagi
ATZ Warszawa/ Modlin (EPMO)52°29'01"N

52°34'53"N

52°35'18"N

52°34'22"N

52°29'57"N

52°27'06"N

52°22'54"N

52°22'56"N

52°26'00"N

52°29'01"N

020°21'30"E

020°38'04"E

020°39'16"E

020°46'55"E

020°51'26"E

020°52'20"E

020°36'00"E

020°30'27"E

020°21'45"E

020°21'30"E

(2000ft)

GND

ATZ

Warszawa/

Modlin aktywny w okresie zapewnienia służby AFIS

MODLIN Informacja 120.325

MHz

Pl

MODLIN

Information

120.325 MHz En

En po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24h.
5) zmianę granic poziomych segmentu C strefy czasowo wydzielonej (TSA 13); pozostałe segmenty A i B pozostają bez zmian:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (ft/AMSL)Okres aktywnościUwagi
12345
EP TSA

13C

53°57'19"N

53°50'15"N

53°47'34"N

53°47'11"N

53°46'54"N

53°45'57"N

53°45'28"N

53°50'49"N

53°57'19"N

014°16'14"E

014°19'27"E

014°35'43"E

014°40'22"E

014°48'32"E

014°54'46"E

014°59'52"E

014°57'46"E

014°16'14"E

FL145

FL95

Zgodnie z AUP.NIL
6) zmianę granic poziomych trasy lotniczej (TFR 13):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (ft/AMSL)Okres aktywnościUwagi
12345
EP TFR

13

53°50'15"N

53°11'00"N

53°15'40"N

53°45'28"N

53°45'57"N

53°46'54"N

53°47'57"N

53°47'34"N

53°50'15"N

014°19'27"E

014°37'00"E

015°12'15"E

014°59'52"E

014°54'46"E

014°48'32"E

014°40'22"E

014°35'43"E

014°19'27"E

FL145

FL95

Zgodnie z AUP.Strefa kolizyjna. Patrz

ENR 2.2.2

7) wprowadzenie strefy czasowo wydzielonej na potrzeby ćwiczeń sił powietrznych Słowacji "STRELA 1-2013" organizowanych w terminie 14-16 maja 2013 r. (EP TSA D101):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (ft/AMSL)Okres aktywnościUwagi
12345
EP TSA

101

54°46'00"N 016°08'00"E

54°52'31"N 016°43'32"E

54°50'37"N 016°56'20"E

54°38'54"N 016°11'28"E

54°46'00"N 016°08'00"E

FL325

FL115

Zgodnie z AUP.NIL
8) likwidację stałych tras lotnictwa wojskowego od MRT 21 do MRT 66;
9) likwidację współrzędnych punktów sieci stałych tras lotnictwa wojskowego: od 1 MRT do 7 MRT włącznie, od 9 MRT do 12 MRT włącznie, 14 MRT, od 22 MRT do 26 MRT włącznie, 33 MRT, 35 MRT,74 MRT, 76 MRT, 81 MRT, od 99 MRT do 112 MRT włącznie;
10) likwidację następujących segmentów w sieci stałych tras lotnictwa wojskowego MRT: 01 - 02, 07 - 08, 09 - 10, 10 - 11, 11 - 12, 12 - 74, 13 - 74, 13 - 76, 01 - 23, 02 - 03, 03 - 04, 04 - 05, 04 - 22, 05 - 06, 05 - 20, 06 - 07, 06 - 18, 08 - 09, 13 - 14, 14 - 16, 14 - 33, 18 - 29, 20 - 22, 22 - 23, 23 - 24, 24 - 25, 25 - 26, 25 - 43, 26 - 27, 31 - 35, 31 - 81, 32 - 81, 33 - 34, 33 - 81, 34 - 35, 11 - 99, 99 - 100, 99 - 106, 100 - 101, 101 - 102, 102 - 103, 103 - 104, 104 - 105, 105 -12, 106 -107, 107-108, 108 -109, 109 -110, 110 - 111, 111 - 112.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 maja 2013 r.