Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2006.8.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2006 r.

DECYZJA Nr 52
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711) w związku z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413, z 2005 r. Nr 255, poz. 2142) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 16, zgodnie z poniższą tabelą:
OznaczenieGranice poziomeGraniceCzęstotliwość/Uwagi
pionoweZnakOkres
Vertical limitswywoławczy Językaktywności
m/ft AMSL
123456
TRA 16Koło o promieniu 10 km od punktu o współrzędnych / 50°31'44.79"N

018°05'06.63"E

FL095

GND

120.300

KAMIEN RADIO Pl, Eng

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy G
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2006 r.