Zatwierdzenie zmian statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.52

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2015 r.

DECYZJA Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

1.
Zatwierdza się zmiany statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 1 przyjęte uchwałą Nr 31/LXXXIX/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 16 października 2014 r. zmienioną uchwałą Nr 38/ LXXXIX/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 22 grudnia 2014 r.
2.
Uchwały, o których mowa w pkt 1, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UCHWAŁA NR ...../LXXXIX/2014

SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

zmieniająca statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 5 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, uchwala zmiany w statucie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych o następującej treści:

§  1.
W uchwale nr 11/LXXXVII/2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zmienionej uchwałą nr 18/LXXXVII/2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.);";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Kształcenie studentów, w tym będących żołnierzami zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych, odbywa się w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.";

3)
w § 23:
a)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W instytucie może zostać powoływany zastępca dyrektora instytutu.

5b. Zastępcą dyrektora instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w tym żołnierz zawodowy wyznaczony w Uczelni na stanowisko nauczyciela akademickiego, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.";

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Instytut może być utworzony, gdy w jego skład mogą wejść co najmniej dwie jednostki organizacyjne w formie katedry lub zakładu oraz gdy zatrudnione w nim będą - jako w podstawowym miejscu pracy - co najmniej cztery osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.";

4)
w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Katedra może być jednostką organizacyjną wydziału lub instytutu.";

5)
w § 29:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Uczelni mogą być tworzone, podległe rektorowi, jednostki międzywydziałowe oraz jednostki ogólnouczelniane, w szczególności w formie: instytutu, katedry, zakładu, laboratorium, ośrodka, centrum, studium, pracowni, biblioteki, wydawnictwa, archiwum, jednostki administracyjnej oraz jednostki gospodarczej.";

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Jednostkę międzywydziałową i jednostkę ogólnouczelnianą tworzy, przekształca i likwiduje rektor, po zaopiniowaniu przez senat. Postanowienie § 21 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jednostka międzywydziałowa i jednostka ogólnouczelniana funkcjonuje w oparciu o regulamin nadany przez rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Regulamin określa w szczególności: cel, zadania jednostki i sposób ich realizacji, źródła finansowania działalności i minimalne warunki materialne działalności jednostki, sposób kierowania jednostką i wymagania, jakie musi spełniać osoba kierująca jednostką, z tym że osoba kierująca jednostką w formie instytutu, katedry lub zakładu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz minimalną obsadę kadrową jednostki, wraz z określeniem kwalifikacji pracowników lub żołnierzy stanowiących minimalną obsadę kadrową.";

c)
uchyla się ust. 8;
6)
w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierzom zawodowym będącym nauczycielami akademickimi mogą być powierzane funkcje: dziekana i prodziekana oraz kierownika innej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy. Funkcję dziekana i prodziekana powierza rektor elektowi wyłonionemu w drodze wyborów; funkcję kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy powierza rektor po zasięgnięciu opinii senatu, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, a funkcję kierownika innej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy powierza rektor po zasięgnięciu opinii senatu, z tym że stosuje się § 90 ust. 17. Żołnierzy zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców wyznacza właściwy organ wojskowy.";

7)
w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biblioteka główna jest biblioteką naukową, której zadania i organizację określa ustawa oraz ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.). Jednocześnie biblioteka główna jest biblioteką wojskową włączoną do sieci bibliotek wojskowych.";

8)
w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W systemie biblioteczno-informacyjnym przetwarzane są dane osobowe osób korzystających z tego systemu zawierające: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji, miejsce zatrudnienia i adres pracodawcy, nazwę i adres uczelni lub instytucji naukowej oraz kierunek, rok studiów lub studiów doktoranckich i numer indeksu, legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu wydającego ten dokument, a także adres poczty elektronicznej.";

9)
w § 39 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez rady wydziałów, po trzech z każdego wydziału, w tym:

a) jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

b) jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,

c) jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich;";

10)
w § 61:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W Uczelni jest czterech prorektorów, w tym prorektor właściwy do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej.";

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku wyboru na prorektora żołnierza zawodowego będącego nauczycielem akademickim, funkcję prorektora powierza rektor elektowi wyłonionemu w drodze wyborów.";

11)
w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład uczelnianej komisji wyborczej i wydziałowej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele społeczności akademickiej określeni w art. 60 ust. 9 ustawy w liczbie siedmiu osób, w tym:

1) trzy osoby spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;

2) jedna osoba spośród pozostałych nauczycieli akademickich;

3) dwie osoby spośród studentów;

4) jedna osoba spośród żołnierzy i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.";

12)
w § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prorektorów, z wyjątkiem prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej, wybiera uczelniane kolegium

elektorów, które składa się z dwudziestu elektorów będących przedstawicielami następujących grup społeczności akademickiej:

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym - w liczbie ośmiu elektorów;

2) pozostałych nauczycieli akademickich - w liczbie pięciu elektorów;

3) studentów - w liczbie pięciu elektorów;

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w liczbie dwóch elektorów.";

13)
§ 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prorektorów spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 1, wybiera uczelniane kolegium elektorów.";

14)
w § 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dziekana i prodziekanów wybiera wydziałowe kolegium elektorów, które składa się z dziesięciu elektorów będących przedstawicielami następujących grup społeczności akademickiej:

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym - liczbie pięciu elektorów;

2) pozostałych nauczycieli akademickich - w liczbie jednego elektora;

3) studentów - w liczbie trzech elektorów;

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w liczbie jednego elektora.";

15)
w § 79 dotychczasową treść:
a)
ust. 4 oznacza się jako ust. 3,
b)
ust. 5 oznacza się jako ust. 4,
c)
ust. 6 oznacza się jako ust. 5;
16)
w § 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektora oraz prorektora właściwego do realizacji zadań uczelni jako jednostki wojskowej może odwołać organ, który go wyznaczył, a prorektora pochodzącego z wyboru może odwołać organ, który dokonał wyboru.";

17)
w § 86 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego wykładowcy;

2) wykładowcy;

3) lektora;

4) instruktora.";

18)
w § 88
a)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Z zastrzeżeniem ust. 6, na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, aktualny i istotny dorobek naukowy, brała udział w rozwoju kadry naukowej i w procedurach ocen dorobku naukowego, albo posiadająca co najmniej stopień wojskowy generała brygady lub kontradmirała.

6. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba nie posiadająca stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, pozytywnie zaopiniowane, na wniosek Senatu, przez trzech recenzentów posiadających tytuł naukowy profesora, z których co najmniej dwóch nie jest zatrudnionych w Uczelni. Wymogu zasięgnięcia opinii recenzentów nie stosuje się do osób posiadających stopień naukowy doktora i zatrudnionych na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni lub jednostce naukowej.";

b)
ust. 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"9. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej trzy lata pracy na stanowisku adiunkta, asystenta lub wykładowcy oraz posiadająca odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia we właściwej dziedzinie. Do osoby posiadającej stopień naukowy doktora można nie stosować wymogu dotyczącego stażu pracy.

10. Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiadająca odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia we właściwej dziedzinie.

11. Na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy może zostać zatrudniona także osoba, która uprzednio nie była zatrudniona w szkole wyższej, jeżeli ma ona wyróżniający dorobek zawodowy oraz wysokie kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęćdydaktycznych, pozytywnie zaopiniowane przez komisję uczelnianą do spraw zatrudnienia.";

19)
po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu:

"§ 88a. 1. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego oraz starszego dokumentalisty dyplomowanego może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora i znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie bibliologia i informatologia oraz co najmniej siedem lat pracy w bibliotece naukowej, w tym co najmniej trzy lata pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego.

2. Na stanowisku kustosza dyplomowanego oraz dokumentalisty dyplomowanego może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora i dorobek naukowy w dyscyplinie bibliologia i informatologia, co najmniej pięć lat pracy w bibliotece naukowej, w tym co najmniej dwa lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji naukowej.

3. Na stanowisku adiunkta bibliotecznego oraz adiunkta dokumentacji i informacji naukowej może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz co najmniej trzy lata pracy w bibliotece naukowej na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

4. Na stanowisku asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w obszarze kształcenia z zakresu bibliologii i informatologii albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w innym obszarze kształcenia i co najmniej dwa lata pracy w bibliotece naukowej, posiada znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie zaawansowanym oraz predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.";

20)
§ 107 otrzymuje brzmienie:

"§ 107. Organy Uczelni współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).";

21)
w § 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy wstęp na studia nie jest wolny, rekrutację na studia na wydziale, z zastrzeżeniem art. 169 ust. 17 ustawy, przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.";

22)
§ 116 otrzymuje brzmienie:

"§ 116. Student może studiować według indywidualnej organizacji studiów, indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez radę wydziału.".

§  2.
Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji zatwierdzającej te zmiany.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UCHWAŁA NR 38/LXXXIX/2014

SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 31/LXXXIX/2014

Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

zmieniającą statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 5 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, uchwala się, co następuje:

§  1.
W uchwale nr 31/LXXXIX/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 16 października 2014 r. zmieniającej statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 3 lit. a średnik zastępuje się przecinkiem,
b)
w pkt 4 wyrazy "w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" zastępuje się wyrazami "w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:",
c)
w pkt 5:
w lit. a średnik zastępuje się przecinkiem,
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem,
d)
w pkt 10 lit. a średnik zastępuje się przecinkiem,
e)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład uczelnianej komisji wyborczej i wydziałowej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele społeczności akademickiej określeni w art. 60 ust. 9 ustawy w liczbie siedmiu osób, w tym:

1) trzy osoby spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym";

2) jedna osoba spośród pozostałych nauczycieli akademickich;

3) dwie osoby spośród studentów;

4) jedna osoba spośród żołnierzy i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.";",

f)
w pkt 18:
po liczbie 88 dodaje się dwukropek,
w lit. a średnik zastępuje się przecinkiem,
g)
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) § 107 otrzymuje brzmienie:

"§ 107. Organy Uczelni współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.)."; ",

h)
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) § 116 otrzymuje brzmienie:

"§ 116. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach ustalonych przez radę wydziału.".";

2)
dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi - Komendantowi.".

§  2.
Niniejszą uchwałę przekazuje się Ministrowi Obrony Narodowej w uzupełnieniu wniosku o zatwierdzenie zmian w Statucie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
§  3.
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi - Komendantowi.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.
1 Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przyjęty uchwałą Nr 11/LXXXVII/2012 Senatu tej Uczeni z dnia 28 marca 2012 r. z późn. zm. przyjętymi w uchwale Nr 18/LXXXVII/2012 Senatu WSO SP z dnia 23 kwietnia 2012 r. stanowi załącznik do decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 174).