Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015) zarządzam, co następuje:
§  1.
Zatwierdzam zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ustalone decyzją nr 350/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 października 2008 r. w sprawie ustalenia nowej treści załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i zaopiniowane przez Wojewodę Śląskiego w dniu 3 października 2008 r.
§  2.
Zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ustalone decyzją nr 350/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 października 2008 r. w sprawie ustalenia nowej treści załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2008 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.