Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej. - OpenLEX

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.61

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 25
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), w związku z § 5 ust. 4 oraz § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się zmianę w przestrzeni powietrznej FIR EPWW dotyczącą granic pionowych strefy czasowo rezerwowanej TRA 354 zabezpieczającej loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) Hermes 900 podczas Szczytu NATO w Warszawie na okres od 4 do 10 lipca 2016 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 354Koło o promieniu 2,5NM z środkiem

o współrzędnych

FL110

6000ft

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana
52°14'07"N021°00'30"E
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2016 r.