Zatwierdzenie załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, ustalającego organizację, obszar oraz zasady... - OpenLEX

Zatwierdzenie załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, ustalającego organizację, obszar oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.1.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 111
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, ustalającego organizację, obszar oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych

OR-015-12/07

W wykonaniu obowiązku, nałożonego na dyrektora generalnego Lasów Państwowych w § 2, ust. 2, pkt 2 zarządzenia nr 51 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 19 września 2007 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych oraz ustalenia zakresu zadań i sposobu jego funkcjonowania, wydanego na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadań dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33, ust. 1, 3, pkt 1 a), 3 i 5 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, zm.: 05.157.1315; 05.167.1399; 05175.1460; 05.175.1462; 06.227.1658; 06.245.1775), zwanej dalej ustawą, a także w § 8, ust. 1, pkt 1 i 4 Statutu2, postanawiam, co następuje.

§  1.
Po zapoznaniu się z tekstem załącznika (zał. 1) do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, ustalającego strukturę organizacyjną, obszar zadaniowy oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych - jednostki lokalnej, wchodzącej w skład Nadleśnictwa Gidle, a także uwzględniając opinię, sporządzoną w sprawie tego załącznika przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Katowice (zał. 2) - na mocy niniejszej decyzji wymieniony załącznik zatwierdzam.
§  2.
Jednocześnie na mocy niniejszej decyzji, jako kierujący Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam:
1)
na nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle nakładam obowiązek sporządzania dokumentów według ustalonego przez niego wzoru, zaświadczających o odbyciu przez pracowników oraz osoby fizyczne szkoleń w Ośrodku Szkoleniowym Operatorów Maszyn Leśnych, zwanego dalej ośrodkiem;
2)
nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle upoważniam i zobowiązuję do podejmowania z użyciem niniejszej decyzji wszelkich prawem dopuszczalnych działań w celu uzyskania przez ośrodek statusu ośrodka szkolenia zawodowego;
3)
nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle upoważniam oraz zobowiązuję do podejmowania wszelkich prawem dopuszczalnych działań, zmierzających do pozyskania przez Nadleśnictwo na podstawie przedkładanych projektów wewnętrznych Lasów Państwowych i zewnętrznych środków pieniężnych, w tym w ramach środków pochodzących w Unii Europejskiej, na doposażenie ośrodka oraz realizację jego zadań.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, wyczerpując z punktu widzenia Lasów Państwowych wszystkie wymagania formalne, niezbędne dla uznania ośrodka za zalegalizowaną strukturę wewnętrzną Nadleśnictwa Gidle.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych - dyrektor generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

2 W powołanych przepisach prawa ustanowiono, że:

a) "Lasami Państwowymi kieruje dyrektor generalny LP przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych" (art.33, ust. 1 ustawy),

b) "Dyrektor generalny LP (...) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych" (art. 33, ust. 3, pkt 1a) ustawy),

c) "Dyrektor generalny LP Inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa" (art. 33, ust. 3, pkt 3 ustawy),

d) "Dyrektor generalny LP nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji wiedzy leśnej" (art. 33, ust. 3, pkt 5 ustawy),

e) "Dyrektor generalny LP ustala (...) szczegółowe zasady gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe" (§ 8, ust. 1, pkt 1 Statutu LP),

f) "Dyrektor generalny LP ustala (...) ramowy regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z wyłączeniem zakładów" (§ 8, ust. 1, pkt 4 Statutu LP).

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 14

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIDLE

Z 1 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI

REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

NADLEŚNICTWA GIDLE

I USTALENIA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 5

DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

NADLEŚNICTWA GIDLE

"STATUT OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

OPERATORÓW MASZYN LEŚNYCH"

Na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.), § 22, pkt 3, § 23, pkt 12 i § 25, pkt 2, ppkt 3 i pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz w wykonaniu zarządzenia nr 51 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 19 września 2007 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych oraz ustalenia zakresu zadań i sposobu jego funkcjonowania (znak: OR-014-7/07), postanawiam, co następuje.

§  1.
Zmieniam treść:

1. Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle z 2 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle w ten sposób, że w § 4, ust. 1 dodaję pkt 3 o treści: "Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych, jako jednostka lokalna do zadań szczególnych, zgodnie z § 4, ust. 1, pkt 3 załącznika do zarządzenia nr 27 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (znak: EO-0100-3/94)".

2. Schematu organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 1 nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle z 2 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle w ten sposób, że nadleśniczemu bezpośrednio podlega, oprócz dotychczasowych stanowisk, Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych (do niniejszego zarządzenia załączono zmieniony graficzny schemat organizacyjny Nadleśnictwa Gidle).

§  2.
Ustalam treść załącznika nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle - "Statut Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Treść załącznika nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle - "Statut Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych" wymaga zatwierdzenia, po zaopiniowaniu przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Katowice, przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik  Nr 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY NADLEŚNICTWA GIDLE

Załącznik  Nr 2

STATUT

OŚRODKA SZKOLENIOWEGO OPERATORÓW MASZYN LEŚNYCH
§  1.
1.
W skład struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Gidle wchodzi Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych zwany dalej ośrodkiem.
2.
Ośrodek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym szczególnie:
1)
ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.),
2)
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
3)
rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692),
4)
ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
5)
rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., nr 31, poz. 216),
6)
rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r., nr 103, poz. 472).
§  2.
1.
Siedzibą ośrodka jest siedziba Nadleśnictwa Gidle w miejscowości Niesulów, gmina Gidle.
2.
Ośrodek jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.
3.
Osobą prowadzącą ośrodek, zgodnie z art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt 3 ustawy o lasach, jest Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Gidle.
4.
Ośrodek może używać pieczęci o treści: Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych.
5.
Ośrodkiem kieruje nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle, na zasadach określonych w art. 35, ust. 1, pkt 1, 2, 2a, 2c i 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.). Nadleśniczy wykonuje obowiązki zastrzeżone przepisami powołanymi, w szczególności w § 1, ust. 3, pkt 1 i 2 dla dyrektora placówki (ośrodka).
6.
Ośrodek realizuje swoje zadania zasadniczo w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gidle. W systemie delegacyjnym ośrodek może realizować swoje działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.
1.
Pracownikami ośrodka mogą być, zgodnie z indywidualnymi zakresami pracy, pracownicy Nadleśnictwa Gidle.
2.
Nadleśniczy może zatrudniać pracowników oraz osoby niebędące pracownikami nadleśnictwa do wykonania określonych czynności na rzecz ośrodka na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.
3.
Prawa i obowiązki pracowników oraz osób wykonujących określone czynności na rzecz ośrodka określają zawarte z nimi umowy lub zakresy czynności.
§  5.
1.
Celem ośrodka jest organizowanie i prowadzenie kursów (szkoleń teoretycznych oraz praktycznych), których ukończenie umożliwia uzyskanie umiejętności zawodowych w obrębie zawodu operator maszyn leśnych, w tym z zakresu:
a)
obsługi i pracy maszynami wielooperacyjnymi do ścinki drzew typu harwester jednogłowicowy, w tym z głowicą pakietującą;
b)
obsługi i pracy nasiębiernymi ciągnikami zrywkowymi typu forwarder;
c)
obsługi i pracy kołowymi ciągnikami zrywkowymi typu skidder;
d)
obsługi i pracy żurawiami (dźwigami) załadowczymi;
e)
obsługi, regulacji i agregowania z ciągnikami rolniczymi urządzeń stosowanych w gospodarce leśnej,
f)
techniki i technologii oraz zasad planowania, jak też organizacji pracy maszynami i urządzeniami leśnymi w poszczególnych rodzajach cięć, wyznaczania i zakładania szlaków zrywkowych;
g)
organizacji i metod wykonywania innych prac leśnych.
2.
Z punktu widzenia klasyfikacji działalności leśnej działalność ośrodka, o której mowa w § 5, ust. 1, będzie klasyfikowana jako:
1)
działalność własna nadleśnictwa w zakresie:
a)
szkolenia własnych pracowników nadleśnictwa,
2)
usługi wewnątrz instytucjonalne nadleśnictwa na rzecz:
a)
średnich szkół leśnych oraz wyższych uczelni leśnych realizujących praktyczną naukę zawodu uczniów i studentów,
b)
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

- po zawarciu stosownych porozumień z ww. jednostkami;

3)
działalność zarobkowa w zakresie teoretycznego oraz praktycznego szkolenia, o którym mowa w § 5, ust. 1:
a)
pracowników zakładów usług leśnych oraz innych zainteresowanych podmiotów gospodarki narodowej,
b)
osób kierowanych na szkolenia na podstawie umów zawartych przez nadleśnictwo z:

1' właściwymi urzędami pracy oraz innymi podobnymi instytucjami,

2' instytucjami pośredniczącymi oraz wdrażającymi projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (po uprzednim przedłożeniu tym instytucjom - z pozytywnym skutkiem - takich projektów przez nadleśnictwo), w tym w ramach przedsięwzięć ukierunkowanych na zmniejszanie skali bezrobocia oraz restrukturyzację zatrudnienia na polskim oraz zagranicznych rynkach pracy.

3.
Osoba, która ukończyła dany kurs, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
4.
W kursach mogą uczestniczyć, z zastrzeżeniem § 5, ust. 5, w szczególności:
a)
pracownicy Lasów Państwowych skierowani przez pracodawców z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
b)
uczniowie ostatnich klas średnich szkół leśnych oraz studenci wyższych uczelni leśnych, skierowani przez szkołę w ramach praktycznej nauki zawodu,
c)
wszystkie inne osoby dorosłe, w tym niebędące obywatelami polskimi, zainteresowane uzyskaniem umiejętności zawodowych w zakresie wskazanym w § 5, ust. 1.
5.
W kursach mogą uczestniczyć osoby, które:
a)
spełniły obowiązek szkolny i posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe (nie dotyczy to uczniów ostatnich klas średnich szkół leśnych oraz studentów wyższych uczelni leśnych),
b)
mają prawo jazdy co najmniej kategorii "B" (osoby nieposiadające prawa jazdy co najmniej kategorii "B" mogą uczestniczyć tylko w szkoleniach teoretycznych),
c)
posiadają aktualne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn leśnych.
6.
Program i czas trwania kursów z zakresu obsługi i pracy maszynami oraz urządzeniami leśnymi będzie ustalany, w porozumieniu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, przez nadleśniczego w programach poszczególnych kursów.
§  6.
1.
Osoby uczestniczące w kursie, mają prawo do:
a)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, w tym zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)
zgłaszania nadleśniczemu uwag dotyczących organizacji i warunków kształcenia,
c)
zapoznania się z programem kursów,
d)
poszanowania godności,
e)
otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg i ukończenie kursu.
2.
Osoby uczestniczące w kursie mają obowiązek:
a)
systematycznego i aktywnego uczestniczenia w kształceniu,
b)
kulturalnego zachowywania się,
c)
podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom nadleśniczego oraz pracowników ośrodka,
d)
dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
e)
dbania o powierzone mienie.
3.
Nadleśniczy może osobę skreślić z listy uczestniczących w kursie w wypadku stwierdzenia, że osoba ta:
a)
popełniła w czasie kursu umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego, szczególnie na szkodę osoby prowadzącej ośrodek,
b)
przebywa na terenie ośrodka pod wpływem narkotyków lub w stanie co najmniej po użyciu alkoholu,
c)
niszczy mienie ośrodka,
d)
nie wniosła w określonym terminie opłaty za kurs.
§  7.
Ośrodek uzyskuje środki finansowe na działalność od:
1)
Nadleśnictwa Gidle (środki własne), w wypadku szkolenia własnych pracowników,
2)
uczestników kursów z tytułu opłat, z tym że mogą być one wnoszone przez podmioty kierujące uczestnika na kurs.
§  8.
1.
Osoby chcące uczestniczyć w kursie, są zobowiązane złożyć zgłoszenie uczestnika według ustalonego wzoru i wnieść opłatę za kurs.
2.
Po otrzymaniu zgłoszenia ośrodek zawiadomi osobę chcącą uczestniczyć w kursie o jego terminie, wysokości opłaty, terminie i miejscu jej wniesienia. W wypadku braku miejsc na danym kursie ośrodek zawiadomi daną osobę o braku miejsc i terminie kolejnego, najbliższego kursu w danym zakresie.
§  9.
Zasady współpracy pomiędzy ośrodkiem i szkołami wyższymi oraz średnimi, prowadzącymi naukę w zakresie leśnictwa, stowarzyszeniami przedsiębiorców leśnych oraz innymi instytucjami lub jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych będą określone w porozumieniach.
§  11.
Zmiany niniejszego załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia, po zaopiniowaniu przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Katowice, przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.