Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) postanawia się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uchwalony uchwałą nr 53/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu.
§  2.  Statut, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

SZCZYTNO 2019

Spis treści

Dział I. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (§§ 1-51)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne (§§ 1-8)

Rozdział 2. Zadania Uczelni (§§ 9-11)

Rozdział 3. Organy Uczelni i ich kompetencje (§§ 12-40)

Rozdział 4. Organizacja Uczelni (§§ 41-51)

Dział II. Komisje wyborcze Uczelni (§§ 52-55)

Dział III. Pracownicy Uczelni (§§ 56-72)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne (§§ 56-60)

Rozdział 2. Nauczyciele akademiccy (§§ 61-70)

Rozdział 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (§§ 71-72)

Dział IV. Administracja i gospodarka Uczelni (§§ 73-81)

Rozdział 1. Administracja (§§ 73-74)

Rozdział 2. Kanclerz i kwestor (§§ 75-77)

Rozdział 3. Gospodarka Uczelni (§§ 78-81)

Dział V. Studia i studenci (§§ 82-88)

Rozdział 1. Organizacja studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających (§§ 82-84)

Rozdział 2. Prawa i obowiązki studentów (§§ 85-86)

Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (§§ 87-88)

Dział VI. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni (§ 89)

Dział VII. Postanowienia końcowe (§§ 90-92)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr 2 Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr 3 Buzdygan

Załącznik Nr 4 Łańcuch rektorski

Załącznik Nr 5 Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr 6 Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr 7 Łańcuch dziekański

Załącznik Nr 8 Wzór medalu "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"

DZIAŁ  I.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, studentów, uczestników studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zwana dalej "Uczelnią", jest uczelnią publiczną - uczelnią służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Policji".
2.  Uczelnia ma osobowość prawną. Siedzibą Uczelni jest Szczytno.
3.  Uczelnia może używać nazwy skróconej "WSPol".
4.  Uczelnia może używać nazw w tłumaczeniu na języki obce:
1) w języku angielskim: Police Academy in Szczytno;
2) w języku francuskim: L'École Supérieure de la Police à Szczytno;
3) w języku łacińskim: Academia Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno;
4) w języku niemieckim: Polizeihochschule in Szczytno;
5) w języku rosyjskim: Bысшaя школа полиции в г. Щитно.
5.  Nadzór nad zgodnością działań Uczelni z przepisami prawa, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
6.  Podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie i szkolenie funkcjonariuszy Policji.
7.  Uczelnia może kształcić również osoby niebędące funkcjonariuszami Policji.
8.  Uczelnia posiada:
1) Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu;
2) Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego wzór określa załącznik nr 2 do statutu.
9.  Insygniami komendanta-rektora są:
1) buzdygan, którego wzór określa załącznik nr 3 do statutu;
2) łańcuch rektorski, którego wzór określa załącznik nr 4 do statutu.
10.  Insygnium prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego jest łańcuch prorektorski, którego wzór określa załącznik nr 5 do statutu.
11.  Insygnium prorektora do spraw rozwoju jest łańcuch prorektorski, którego wzór określa załącznik nr 6 do statutu.
12.  Insygnium dziekana jest łańcuch dziekański, którego wzór określa załącznik nr 7 do statutu.
13.  Wykorzystywanie nazwy lub Godła Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w celach komercyjnych wymaga zgody komendanta-rektora.
§  2.  Uczelnia organizuje uroczystości policyjne zgodnie z ceremoniałem policyjnym.
§  3. 
1.  Stałą Uroczystością Uczelni jest inauguracja roku akademickiego oraz Święto Policji.
2.  Inne uroczystości Uczelni, w tym ich przebieg i ceremoniał, mogą być ustalane przez Senat lub komendanta-rektora.
§  4. 
1.  Komendant-rektor, prorektorzy i dziekani noszą podczas uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, insygnia pełnionych funkcji.
2.  Uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
3.  Członkowie organów Uczelni niebędący funkcjonariuszami Policji, podczas uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, noszą togi i birety według wzorów określonych przez Senat.
§  5. 
1.  Uczelnia nawiązuje do chlubnych tradycji Policji Państwowej, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Uczelnia przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.
2.  W Uczelni znajduje się Izba Pamięci Polskiej Policji, w której gromadzi się pamiątki związane z historią Polskiej Policji i Uczelni.
§  6. 
1.  Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania i badań naukowych.
2.  Uczelnia jest autonomiczna.
3.  Nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i studenci stanowią wspólnotę Uczelni.
4.  Członkowi wspólnoty Uczelni przysługuje czynne prawo wyborcze w Uczelni.
§  7.  Komendant-rektor jest rektorem Uczelni i kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji.
§  8. 
1.  Komendant-rektor może nadawać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie medal "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno" po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.
2.  Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do statutu.
3.  Poszczególnym gmachom i audytoriom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mogą być nadawane imiona osób szczególnie zasłużonych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zasłużonych dla Uczelni.
4.  W sprawach, o których mowa w ust. 3, decyduje komendant-rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.
5.  Osobom o wybitnych osiągnięciach naukowych, będącym niekwestionowanymi autorytetami w środowisku naukowym może być nadawany tytuł doktora honoris causa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
6.  Tytuł, o którym mowa w ust. 5, nadaje Senat na wniosek komendanta-rektora.

Rozdział  2.

Zadania Uczelni

§  9. 
1.  Podstawowymi zadaniami Uczelni są:
1) prowadzenie kształcenia na studiach;
2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;
3) prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
4) kształcenie i promowanie kadr Uczelni;
5) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
a) procesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia,
b) kształceniu,
c) prowadzeniu działalności naukowej;
6) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
10) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej na potrzeby działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej Uczelni;
11) monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy;
12) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
13) zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji.
2.  Zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji określa Komendant Główny Policji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zlecić Uczelni wykonanie zadania związanego z działaniem Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli zadanie to jest niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, ochronę ludności lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
§  10. 
1.  Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia.
2.  Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia.
§  11. 
1.  Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Szczegółowe warunki odbywania szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy innych służb i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ich rodzaje, formy oraz organizację określają odrębne przepisy.
3.  Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb państwowych i podmiotów, realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, na warunkach i zasadach określonych odrębnie.
4.  Uczelnia przeprowadza egzaminy na stopnie policyjne w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5.  Uczelnia może przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział  3.

Organy Uczelni i ich kompetencje

§  12. 
1.  Organami Uczelni są komendant-rektor, Senat i Kolegium Uczelni.
2.  Wybór Senatu odbywa się do końca czerwca roku wyborów.
3.  Prorektor do spraw rozwoju, dziekani i prodziekani są powoływani i odwoływani przez komendanta-rektora na zasadach określonych w statucie.
§  13. 
1.  Kadencja Senatu, Kolegium Uczelni, prorektora do spraw rozwoju, dziekanów i prodziekanów trwa cztery lata i rozpoczyna się jednocześnie z dniem 1 września roku wyborów, a kończy się z dniem 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2.  Udział członków w posiedzeniach Senatu i Kolegium Uczelni oraz wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy.
3.  Organizację wewnętrzną oraz zasady działania Senatu i Kolegium Uczelni, w tym zasady obrad organów i prac komisji w zakresie nieuregulowanym w statucie, określają regulaminy uchwalone przez te organy.
4.  Senat i Kolegium Uczelni podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określają inne wymagania.
5.  Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w Senacie określa regulamin samorządu studenckiego.
§  14. 
1.  W skład Senatu wchodzą:
1) komendant-rektor - jako przewodniczący;
2) profesorowie i profesorowie uczelni - w liczbie 10;
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w pkt 2 i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - w liczbie 5;
4) studenci - w liczbie 4.
2.  W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku. W posiedzeniach Senatu uczestniczą także prorektor do spraw rozwoju, dziekani oraz przewodniczący Kolegium Uczelni.
3.  Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - inne osoby zaproszone przez przewodniczącego obradom Senatu.
4.  Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są wybierani na ogólnych zebraniach wyborczych tych grup, a wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni. Wybory są tajne.
5.  Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona, a wybór następuje zwykłą większością głosów. Szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa regulamin samorządu studenckiego.
6.  Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie.
§  15. 
1.  Do zadań Senatu należy:
1) uchwalanie statutu;
2) uchwalanie regulaminów studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
3) uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
4) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
5) formułowanie rekomendacji dla Kolegium Uczelni i komendanta-rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
6) nadawanie stopni naukowych;
7) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
8) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;
9) ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
10) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
11) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
12) wykonywanie zadań związanych z:
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);
13) wyrażanie opinii wspólnoty Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez komendanta-rektora albo co najmniej pięciu członków Senatu;
14) opiniowanie kandydatur osób fizycznych, organizacji i instytucji do nadania medalu "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno";
15) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji;
16) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
17) uchwalanie regulaminu Senatu;
18) zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;
19) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Kolegium Uczelni;
20) wyrażanie opinii, o której mowa w § 67 ust. 1;
21) określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
22) powoływanie komisji dokonującej czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
23) określanie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty, a także sposobu wyznaczania członkówkomisji habilitacyjnej;
24) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
2.  Do zadań Senatu należy także:
1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
2) wyrażanie zgody na:
a) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
b) przyjęcie lub odrzucenie spadku, zapisu, darowizny o wartości przekraczającej 500 000 zł,
c) zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, w tym kredytów bankowych, o wartości jednostkowej powyżej 2 000 000 zł.
3.  Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. Niewyrażenie opinii w terminie 5 dni uznaje się za spełnienie wymogu jej zasięgnięcia.
4.  W głosowaniach w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, biorą udział członkowie Senatu będący profesorami i profesorami uczelni. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków. Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego stanowi decyzję administracyjną.
5.  W głosowaniach, o których mowa w ust. 4, bierze udział również komendant-rektor, jeżeli w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o jego wyznaczeniu został on przyporządkowany do stanowiska profesora lub profesora uczelni.
6.  Uchwalenie statutu oraz uchwalenie zmian w statucie następuje uchwałą Senatu podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii Kolegium Uczelni wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uczelni. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu statutu lub projektu jego zmiany. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
§  16. 
1.  Posiedzenia Senatu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.  Posiedzenia Senatu zwołuje i przewodniczy im komendant-rektor, a pod jego nieobecność upoważniony senator. Upoważnienie do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Senatu następuje w drodze pisemnej decyzji komendanta-rektora. Decyzja musi zawierać również wyraźne upoważnienie do podpisywania uchwał Senatu, w tym uchwał, o których mowa w § 15 ust. 4.
3.  Zwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje komendant-rektor lub upoważniony senator z własnej inicjatywy co najmniej raz w semestrze lub na wniosek 1/3 statutowej liczby członków Senatu.
4.  Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje komendant-rektor lub upoważniony senator z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 statutowej liczby członków Senatu w terminie pięciu dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
§  17. 
1.  Zawiadomienie o posiedzeniu zwyczajnym powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie siedmiu dni przed posiedzeniem.
2.  Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym powinno być niezwłocznie doręczone członkom Senatu i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną.
3.  W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu zwyczajnym powinny być w miarę możliwości załączone materiały będące przedmiotem obrad Senatu.
4.  Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu lub członka Senatu zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
5.  Niemożność uczestnictwa w posiedzeniach Senatu powinna być zgłoszona przewodniczącemu Senatu drogą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie.
6.  Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić przed terminem posiedzenia, nie później jednak niż na jeden dzień przed zaplanowanym terminem posiedzenia.
§  18. 
1.  Uchwały Senatu wymagają formy pisemnej i są podpisywane przez przewodniczącego Senatu lub upoważnionego senatora, o którym mowa w § 16 ust. 2. Uchwały są rejestrowane w "Rejestrze uchwał", który prowadzi komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
2.  Posiedzenia Senatu są protokołowane i mogą być rejestrowane w sposób umożliwiający odtworzenie dźwięku lub obrazu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Senatu oraz protokolant.
3.  Protokoły posiedzeń Senatu i uchwały Senatu są jawne.
§  19. 
1.  Senat powołuje, ustala ich skład i rozwiązuje stałe oraz doraźne komisje senackie.
2.  Komisje senackie są organami doradczymi i w zakresie swoich kompetencji przedkładają Senatowi opracowania, stanowiska lub opinie w przedmiotowych sprawach.
3.  W skład komisji senackich, oprócz członków Senatu, mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
4.  Kadencja stałych komisji senackich rozpoczyna się z dniem ich powołania i kończy wraz z upływem kadencji Senatu.
5.  Komisje doraźne są powoływane do rozpatrzenia określonej sprawy i rozwiązywane są przez Senat po jej załatwieniu.
6.  Członkowie komisji senackich wybierają spośród swego grona przewodniczącego komisji.
§  20. 
1.  Obsługę administracyjną Senatu zapewnia komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
2.  Zasady archiwizacji dokumentacji pracy Senatu określają odrębne przepisy.
§  21. 
1.  Mandat senatora wygasa w przypadku:
1) odwołania lub zwolnienia ze stanowiska lub funkcji, z którą wiązało się członkostwo w Senacie;
2) stwierdzenia nieważności wyboru;
3) utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego;
4) wygaśnięcia członkostwa w Senacie przez które należy rozumieć:
a) śmierć,
b) pisemną rezygnację z członkostwa,
c) niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571) lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
d) zaprzestanie spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy.
2.  Wygaśnięcie mandatu z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
3.  Wygaśnięcie mandatu z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 4 stwierdza przewodniczący Senatu.
§  22. 
1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora pochodzącego z wyboru w warunkach określonych w § 21 przeprowadza się wybory uzupełniające.
2.  Wyborów uzupełniających do Senatu nie przeprowadza się w sytuacji, gdy do końca jego kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
3.  Do trybu przeprowadzania wyborów uzupełniających stosuje się przepisy dotyczące wyboru członków Senatu.
§  23. 
1.  Kolegium Uczelni jest organem wykonującym zadania rady uczelni, o którym mowa w art. 436 ustawy, utworzonym na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy.
2.  Kolegium Uczelni jest powoływane przez komendanta-rektora na okres kadencji, o której mowa w § 13 ust. 1, po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.  Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność powołania członka Kolegium Uczelni.
4.  W przypadku, gdy Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność powołania członka Kolegium Uczelni, komendant-rektor powołuje nowego członka tego organu na okres do końca kadencji, po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
5.  W skład Kolegium Uczelni wchodzi 5 członków.
6.  Członkami Kolegium Uczelni mogą być nauczyciele akademiccy lub pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, należący do wspólnoty Uczelni.
7.  Powołując Kolegium Uczelni, komendant-rektor wyznacza jednego z członków na przewodniczącego Kolegium Uczelni. Komendant-rektor w każdym czasie może wyznaczyć innego przewodniczącego Kolegium Uczelni. Wyznaczenie przewodniczącego Kolegium Uczelni wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
8.  Komendant-rektor może odwołać członka Kolegium Uczelni po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
9.  Przewodniczący Kolegium Uczelni może w razie potrzeby zapraszać na posiedzenia Kolegium Uczelni osoby niewchodzące w jego skład. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
10.  Członkiem Kolegium Uczelni może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie dla członków organów utworzonych w trybie art. 17 ust. 2 ustawy.
11.  Członkostwa w Kolegium Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uczelni lub innej uczelni, a także członkostwem w radzie innej uczelni lub w organie innej uczelni wykonującym zadania rady uczelni, o którym mowa w art. 436 ustawy, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
§  24. 
1.  Mandat członka Kolegium Uczelni wygasa w przypadku:
1) odwołania przez komendanta-rektora;
2) stwierdzenia nieważności powołania;
3) zaprzestania spełniania wymogu, o którym mowa w § 23 ust. 6;
4) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 11;
5) wygaśnięcia członkostwa w Kolegium Uczelni przez które należy rozumieć:
a) śmierć,
b) pisemną rezygnację z członkostwa,
c) niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
d) zaprzestanie spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy.
2.  Wygaśnięcie mandatu członka Kolegium Uczelni stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Uczelni, komendant-rektor powołuje nowego członka na okres do końca kadencji po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  25. 
1.  Posiedzenia Kolegium Uczelni są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.  Posiedzenia Kolegium Uczelni zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Kolegium Uczelni.
3.  Zwyczajne posiedzenia Kolegium Uczelni zwołuje z własnej inicjatywy przewodniczący Kolegium Uczelni co najmniej raz na kwartał lub na wniosek 4 członków Kolegium Uczelni.
4.  Nadzwyczajne posiedzenia Kolegium Uczelni zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Kolegium Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Kolegium Uczelni w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5.  Zawiadomienie o posiedzeniu Kolegium Uczelni wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone członkom Kolegium Uczelni i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie nie później niż dwa dni przed posiedzeniem.
6.  Do zawiadomienia o posiedzeniu zwyczajnym powinny być w miarę możliwości załączone materiały będące przedmiotem obrad Kolegium Uczelni.
7.  Uchwały Kolegium Uczelni wymagają formy pisemnej i są podpisywane przez przewodniczącego Kolegium Uczelni. Uchwały są rejestrowane w "Rejestrze uchwał", który prowadzi komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
8.  Posiedzenia Kolegium Uczelni są protokołowane i mogą być rejestrowane w sposób umożliwiający odtworzenie dźwięku lub obrazu. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium Uczelni oraz protokolant.
9.  Protokoły posiedzeń Kolegium Uczelni i uchwały Kolegium Uczelni są jawne.
10.  Niemożność uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Uczelni powinna być zgłoszona przewodniczącemu Kolegium Uczelni drogą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie.
11.  Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić przed terminem posiedzenia, nie później jednak niż na jeden dzień przed zaplanowanym terminem posiedzenia.
§  26. 
1.  Kolegium Uczelni może powoływać i rozwiązywać stałe oraz doraźne komisje, a także ustalać ich skład.
2.  Komisje Kolegium Uczelni są organami doradczymi i w zakresie swoich kompetencji przedkładają Kolegium Uczelni opracowania, stanowiska lub opinie w przedmiotowych sprawach.
3.  W skład komisji, oprócz członków Kolegium Uczelni, mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
4.  Kadencja stałych komisji Kolegium Uczelni rozpoczyna się z dniem ich powołania i kończy wraz z upływem kadencji Kolegium Uczelni.
5.  Komisje doraźne są powoływane do rozpatrzenia określonej sprawy i rozwiązywane po jej załatwieniu.
6.  Członkowie komisji Kolegium Uczelni wybierają spośród swego grona przewodniczącego komisji.
§  27. 
1.  Do zadań Kolegium Uczelni należy:
1) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
4) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
5) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
6) uchwalanie regulaminu Kolegium Uczelni;
7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez komendanta-rektora;
8) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez komendanta-rektora;
9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 80;
10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;
11) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
2.  Do zadań Kolegium Uczelni należy również wykonywanie praw i obowiązków określonych w ustawie jako przysługujące radzie uczelni, w zakresie dotyczącym Uczelni.
3.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Kolegium Uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.
4.  W ramach wykonywania zadań Kolegium Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.
5.  Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1-3, członkowie Kolegium Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.
6.  Kolegium Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności.
§  28. 
1.  Obsługę administracyjną Kolegium Uczelni zapewnia komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
2.  Zasady archiwizacji dokumentacji pracy Kolegium Uczelni określają odrębne przepisy.
§  29. 
1.  Komendanta-rektora wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy Policji spełniających wymogi określone w ustawie. Komendanta-rektora może odwołać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2.  Komendant-rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym funkcjonariuszy, pracowników, studentów i uczestników studiów podyplomowych.
3.  Do zadań komendanta-rektora należą sprawy dotyczące Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni. Do zadań komendanta-rektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Uczelni;
2) zarządzanie Uczelnią;
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uczelni;
4) składanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie;
7) prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni;
8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
9) prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni;
10) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni;
11) ustalanie struktury etatowej Biblioteki oraz komórek administracji Uczelni;
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i naukową Uczelni;
13) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Uczelni;
14) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uczelni;
15) określanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności prorektorów, kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, kierowników komórek administracji, dyrektora Biblioteki, radców prawnych, pracowników na stanowiskach jednoosobowych i pełnomocnika do spraw badań naukowych;
16) określanie, z zachowaniem przepisów § 30 ust. 3 i 4, innych czynności, uprawnień i odpowiedzialności dziekana w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących służby w Policji;
17) wydawanie aktów wewnętrznych określonych w ustawie i statucie, a w sprawach funkcjonowania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji, tworzenie aktów określonych w przepisach dotyczących legislacji i pomocy prawnej w Policji;
18) nadzorowanie wykonania uchwał Senatu;
19) powoływanie, na wniosek dziekana, wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia i komisji kwalifikacyjnej na studia podyplomowe;
20) powoływanie uczelnianego koordynatora ECTS oraz - na wniosek dziekana - koordynatorów ECTS na poszczególnych kierunkach studiów;
21) ustalanie, przed rozpoczęciem rekrutacji, opłat pobieranych od studentów oraz ich wysokości; ustalenie opłat wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego;
22) ustalanie warunków i trybu pobierania i zwalniania z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy;
23) powoływanie uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych studentów oraz - na wniosek dziekana - powoływanie koordynatorów praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów;
24) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w sprawach nauczycieli akademickich;
25) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów;
26) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
27) wydawanie decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego;
28) wydawanie decyzji o skreśleniu z listy studentów i decyzji na skutek wniesienia w tych sprawach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
29) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia;
30) ogłaszanie wyborów w Uczelni w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rok wyborczy;
31) zawiadamianie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej o:
a) utworzeniu studiów na podstawie art. 53 ust. 7-9 ustawy,
b) rozpoczęciu i zaprzestaniu prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
c) zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu - w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności;
32) określanie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
33) określanie rodzaju i wzoru dokumentu, o którym mowa w art. 162 ustawy;
34) ustalanie programów kursów dokształcających i szkoleń;
35) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
4.  W sprawach wymienionych w ust. 3, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, komendant-rektor wydaje zarządzenia.
5.  Komendant-rektor kieruje Uczelnią przy pomocy prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, kanclerza, kwestora oraz osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni: prorektora do spraw rozwoju, dziekana, prodziekana.
6.  Komendant-rektor wykonuje zadania przy pomocy kierowników jednostek organizacyjnych wydziałów, kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, kierowników komórek administracji, dyrektora Biblioteki, radców prawnych, pracowników na stanowiskach jednoosobowych i pełnomocników.
7.  W przypadku, gdy komendant-rektor nie może spełniać swojej funkcji, prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego podejmuje decyzje i wykonuje czynności wynikające z uprawnień komendanta-rektora.
8.  Komendant-rektor sprawuje wewnętrzny nadzór nad aktami wydawanymi przez organy Uczelni.
9.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 8, komendant-rektor uchyla uchwałę Senatu lub Kolegium Uczelni podjętą z naruszeniem przepisów prawa, wskazując przyczyny uchylenia.
10.  Uchylenie, o którym mowa w ust. 9, nie może dotyczyć decyzji administracyjnych.
11.  Komendant-rektor, przed uchyleniem, o którym mowa w ust. 9, może wezwać Senat lub Kolegium Uczelni do podjęcia stosownej uchwały w przedmiocie usunięcia naruszeń.
§  30. 
1.  Wydziałem kieruje dziekan.
2.  Dziekan musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
3.  Dziekan kieruje działalnością wydziału, w szczególności:
1) reprezentuje wydział na zewnątrz, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla komendanta-rektora;
2) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
3) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
4) odpowiada za jakość kształcenia na prowadzonych na wydziale kierunkach studiów;
5) wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia oraz komisji kwalifikacyjnej na studia podyplomowe;
6) dokonuje przydziału zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale;
7) powołuje opiekunów poszczególnych roczników studiów;
8) dba o wysoki poziom naukowy kadry;
9) nadzoruje opracowywanie i realizację planu badań naukowych;
10) współpracuje z samorządem studenckim;
11) przedstawia komendantowi-rektorowi roczne sprawozdanie z działalności wydziału w terminie do 7 października po zakończeniu roku akademickiego;
12) organizuje współpracę wydziału z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;
13) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na wydziale;
14) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
15) określa zakres kompetencji prodziekana;
16) wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie koordynatorów ECTS na poszczególnych kierunkach studiów;
17) wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie koordynatora praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów;
18) wnioskuje do komendanta-rektora w sprawach prowadzenia wykładów zamkniętych.
4.  Dziekan jest przełożonym funkcjonariuszy Policji i pracowników wydziału oraz studentów i uczestników studiów podyplomowych.
5.  Dziekan może w celu zapewnienia właściwego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, badań naukowych i innych rodzajów działań wydziału powoływać, zmieniać i rozwiązywać w drodze zarządzenia nieetatowe zespoły zadaniowe, określając ich zadania, skład i tryb pracy oraz powoływać pełnomocników do realizacji konkretnych zadań.
6.  Dziekan jest powoływany przez komendanta-rektora spośród funkcjonariuszy Uczelni.
7.  Dziekan musi spełniać wymaganie określone w ust. 2. Dziekan musi spełniać również wymogi określone w ustawie dla osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy.
8.  W przypadku, gdy dziekan nie może spełniać swojej funkcji, jego kompetencje wykonuje wyznaczony przez komendanta-rektora prodziekan.
9.  W przypadku odwołania dziekana przed upływem kadencji, jego kompetencje do czasu powołania nowego dziekana przejmuje prodziekan wyznaczony przez komendanta-rektora.
10.  Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność powołania dziekana.
11.  W przypadku, gdy Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność powołania dziekana, komendant-rektor powołuje nowego dziekana na okres do końca kadencji.
12.  Komendant-rektor może w każdym czasie odwołać dziekana.
§  31. 
1.  Komendant-rektor decyduje o liczbie zastępców dziekana dla każdego wydziału.
2.  Zastępcą dziekana jest prodziekan.
3.  Prodziekan jest powoływany przez komendanta-rektora spośród funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Uczelni.
4.  Prodziekan musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Prodziekan musi spełniać również wymogi określone w ustawie dla osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5.  W przypadku, gdy prodziekan nie może spełniać swojej funkcji jego kompetencje przejmuje dziekan.
6.  Wydziałowa komisja wyborcza stwierdza ważność powołania prodziekana.
7.  W przypadku, gdy wydziałowa komisja wyborcza stwierdzi nieważność powołania prodziekana, komendant-rektor powołuje nowego prodziekana na okres do końca kadencji.
8.  Powołanie prodziekana do spraw studenckich wymaga wcześniejszego uzgodnienia z samorządem studenckim. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 5 dni uważa się za wyrażenie zgody.
9.  Komendant-rektor może w każdym czasie odwołać prodziekana.
10.  W przypadku odwołania prodziekana przed upływem kadencji, kompetencje prodziekana do czasu powołania nowego prodziekana przejmuje dziekan.
11.  Zakres obowiązków prodziekana określa dziekan, z tym że do wykonywania czynności z zakresu spraw studenckich właściwy jest prodziekan do spraw studenckich.
§  32. 
1.  Mandat dziekana wygasa w przypadku:
1) odwołania przez komendanta-rektora;
2) stwierdzenia nieważności powołania;
3) zaprzestania spełniania wymogu, o którym mowa w § 30 ust. 6;
4) śmierci;
5) pisemnej rezygnacji z funkcji;
6) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
7) zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.
2.  Wygaśnięcie mandatu dziekana stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
3.  Mandat prodziekana wygasa w przypadku:
1) odwołania przez komendanta-rektora;
2) stwierdzenia nieważności powołania;
3) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 31 ust. 3;
4) śmierci;
5) pisemnej rezygnacji z funkcji;
6) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
7) zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.
4.  Wygaśnięcie mandatu prodziekana stwierdza wydziałowa komisja wyborcza.
5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana lub prodziekana, komendant-rektor powołuje odpowiednio nowego dziekana lub prodziekana na okres do końca kadencji.
§  33.  W Uczelni jest dwóch prorektorów: prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz prorektor do spraw rozwoju.
§  34. 
1.  Prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego na wniosek komendanta-rektora wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy Policji.
2.  Prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego jest właściwy do spraw realizacji zadań Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji.
§  35. 
1.  Prorektor do spraw rozwoju jest powoływany przez komendanta-rektora, spośród nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
2.  Prorektor do spraw rozwoju musi mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne i spełniać wymogi określone w § 37, a także wymogi określone w ustawie dla osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3.  Zakres obowiązków prorektora do spraw rozwoju określa komendant-rektor.
4.  Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność powołania prorektora do spraw rozwoju.
5.  W przypadku, gdy Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność powołania prorektora do spraw rozwoju, komendant-rektor powołuje nowego prorektora na okres do końca kadencji.
6.  W przypadku odwołania prorektora do spraw rozwoju przed upływem kadencji, jego kompetencje do czasu powołania nowego prorektora przejmuje komendant-rektor.
7.  Komendant-rektor może w każdym czasie odwołać prorektora do spraw rozwoju.
§  36. 
1.  Mandat prorektora do spraw rozwoju wygasa w przypadku:
1) odwołania przez komendanta-rektora;
2) stwierdzenia nieważności powołania;
3) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 35 ust. 1;
4) śmierci;
5) pisemnej rezygnacji z funkcji;
6) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
7) zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.
2.  Wygaśnięcie mandatu prorektora do spraw rozwoju stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu prorektora do spraw rozwoju, komendant-rektor powołuje nowego prorektora na okres do końca kadencji.
§  37.  Prorektor do spraw rozwoju musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
§  38. 
1.  W Uczelni działa Rada Biblioteczna, która jest organem opiniodawczym komendanta-rektora.
2.  Komendant-rektor powołuje Radę i wyznacza jej przewodniczącego.
3.  W skład Rady wchodzą:
1) prorektor do spraw rozwoju, dyrektor Biblioteki i kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii;
2) 3 przedstawiciele Biblioteki wyznaczeni przez komendanta-rektora;
3) po jednym przedstawicielu z każdego zakładu, studium i instytutu, o ile nie posiada wewnętrznej struktury, wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej;
4) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego wybrany w trybie określonym w regulaminie samorządu studenckiego.
4.  W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
5.  Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki;
2) opiniowanie regulaminów Biblioteki;
3) opiniowanie założeń polityki gromadzenia zbiorów;
4) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach związanych z działalnością Biblioteki.
6.  Posiedzenia Rady są zwoływane przez przewodniczącego lub komendanta-rektora co najmniej dwa razy w roku akademickim.
7.  Przewodniczący Rady może zwoływać posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy.
8.  Udział członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy, a nieobecność powinna być każdorazowo odpowiednio wcześniej zgłoszona oraz usprawiedliwiona.
9.  Posiedzenia Rady są protokołowane.
10.  Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  39. 
1.  W Uczelni działa Rada Wydawnicza.
2.  W skład Rady Wydawniczej wchodzą: przewodniczący i członkowie Rady Wydawniczej.
3.  Przewodniczącym Rady Wydawniczej jest prorektor do spraw rozwoju.
4.  Członkami Rady Wydawniczej są:
1) dziekani;
2) dyrektorzy instytutów;
3) 3 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł lub stopień naukowy powołani przez komendanta-rektora;
4) kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii.
5.  Przewodniczący Rady ma prawo zapraszania do udziału w obradach Rady Wydawniczej innych osób z głosem doradczym.
6.  Zadania oraz tryb pracy Rady Wydawniczej określa komendant-rektor.
§  40.  Komendant-rektor może w celu zapewnienia właściwego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, badań naukowych i innych rodzajów działalności Uczelni powoływać, zmieniać i rozwiązywać w drodze zarządzenia inne rady niż określone w § 38 i § 39 i nieetatowe zespoły zadaniowe, określając ich zadania, skład i tryb pracy oraz powoływać pełnomocników do realizacji konkretnych zadań.

Rozdział  4.

Organizacja Uczelni

§  41. 
1.  W skład Uczelni wchodzą następujące typy jednostek organizacyjnych:
1) wydział;
2) ogólnouczelniana jednostka organizacyjna;
3) komórka administracji;
4) jednoosobowe stanowisko;
5) biblioteka.
2.  Wydział jest jednostką organizacyjną w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni.
§  42. 
1.  Jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni są:
1) instytuty;
2) zakłady;
3) studia.
2.  Jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie działalności administracyjnej są dziekanaty.
§  43.  Komendant-rektor, po zasięgnięciu opinii Kolegium Uczelni, nadaje regulamin organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną Uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji Uczelni.
§  44. 
1.  Kierownika jednostki organizacyjnej, określonej w § 41 ust. 1 pkt 2, komendant-rektor mianuje i zwalnia spośród oficerów Policji pełniących służbę w Uczelni, bądź zatrudnia i zwalnia spośród pracowników cywilnych Uczelni.
2.  Kierownika jednostki organizacyjnej, określonej w § 42 ust. 2, zatrudnia i zwalnia komendant-rektor spośród pracowników cywilnych Uczelni.
3.  Kierowników jednostek organizacyjnych, określonych w § 42 ust. 1, mianuje i zwalnia komendant-rektor spośród oficerów Policji pełniących służbę w Uczelni.
4.  Dyrektor instytutu i kierownik zakładu muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
5.  Kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Kierownikiem ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może być w szczególności dyrektor.
6.  Kierownik studium musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra.
§  45. 
1.  Instytut jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność naukową i dydaktyczną.
2.  Dyrektor instytutu może tworzyć nieetatowe zespoły naukowe i dydaktyczne, laboratoria oraz pracownie, którymi kierują wyznaczeni przez niego nauczyciele akademiccy.
§  46. 
1.  Zakład jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność naukową i dydaktyczną.
2.  Zakład jest jednostką organizacyjną wydziału lub instytutu.
§  47. 
1.  Studium jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność dydaktyczną.
2.  Studium jest jednostką samodzielną w ramach wydziału.
§  48. 
1.  Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna może prowadzić działalność naukową, działalność dydaktyczną lub inny rodzaj działalności Uczelni.
2.  Kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może tworzyć nieetatowe zespoły, w szczególności naukowe i dydaktyczne, a także laboratoria oraz pracownie, którymi kierują wyznaczeni przez niego nauczyciele akademiccy.
§  49. 
1.  Na Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka.
2.  Podstawowymi zadaniami Biblioteki są:
1) zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do właściwej realizacji zadań Uczelni przez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę;
2) tworzenie własnych baz danych i systemów informacji we współpracy z innymi placówkami;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) organizowanie szkoleń dla studentów i uczestników studiów podyplomowych;
5) współudział w pracach badawczych prowadzonych przez Uczelnię.
3.  Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne i zasoby informacyjne na miejscu w czytelniach, za pośrednictwem wypożyczalni, przez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz przez sieć komputerową w przypadku zbiorów elektronicznych.
4.  Osoby niebędące pracownikami i studentami Uczelni mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa członkom wspólnoty Uczelni. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki, zatwierdzony przez komendanta-rektora.
5.  Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego przetwarza niezbędne dane osób korzystających z jej systemu (imię, nazwisko, numer PESEL, adres).
§  50.  Biblioteką kieruje dyrektor Biblioteki, który jest zatrudniany przez komendanta-rektora.
§  51. 
1.  Uczelnia prowadzi archiwum.
2.  W archiwum gromadzi się zbiory Uczelni.

DZIAŁ  II.

Komisje wyborcze Uczelni

§  52. 
1.  Komendant-rektor w drodze zarządzenia powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2.  Dziekan w drodze zarządzenia powołuje wydziałową komisję wyborczą.
3.  W skład komisji wyborczych wchodzi sześciu nauczycieli akademickich, trzech pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dwóch przedstawicieli studentów wybranych w trybie określonym w regulaminie samorządu studenckiego.
4.  Przewodniczących komisji wyborczych wyznacza odpowiednio komendant-rektor lub dziekan spośród nauczycieli akademickich wchodzących w skład komisji.
5.  Komendant-rektor ustala w drodze zarządzenia regulamin działania komisji wyborczych Uczelni.
6.  Regulamin zawiera w szczególności:
1) szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz ogłaszania wyników wyborów w Uczelni;
2) wzór kart do głosowania i wzór pieczęci komisji wyborczych oraz zasady prowadzenia ich ewidencji.
7.  Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych zarządza odpowiednio komendant-rektor lub dziekan.
8.  Obsługę techniczną komisji wyborczych zapewnia odpowiednio komendant-rektor lub dziekan.
9.  Praca komisji wyborczych trwa do czasu powołania nowych komisji wyborczych.
§  53. 
1.  Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie zebrań wyborczych do wyboru przedstawicieli do Senatu;
2) nadzór nad przebiegiem wyborów i dokumentacją wyborczą;
3) ustalanie liczby i sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) sprawdzanie przysługującego czynnego i biernego prawa wyborczego przedstawicieli wspólnoty Uczelni i prawidłowości składanych przez nich oświadczeń;
6) stwierdzanie ważności wyborów i ogłaszanie ich wyników;
7) stwierdzanie ważności powołania w przypadkach określonych w statucie.
2.  Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności stwierdzanie ważności powołania w przypadkach określonych w statucie.
3.  Komisje wyborcze realizują zadania, podejmując stosowne uchwały.
§  54. 
1.  Uczelniana Komisja Wyborcza określa szczegółowy harmonogram wyborów w Uczelni.
2.  Uczelniana Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad zgodnością działań wydziałowej komisji wyborczej z przepisami prawa, statutem i regulaminem działania komisji wyborczych przez:
1) rozpatrywanie odwołań dotyczących pracy wydziałowej komisji wyborczej;
2) zawieszenie wykonania uchwały wydziałowej komisji wyborczej naruszającej przepisy ustawy, statutu lub regulaminu działania komisji wyborczych (Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza termin do ponownego rozpatrzenia uchwały);
3) uczestniczenie w zebraniach wydziałowej komisji wyborczej.
3.  Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może złożyć każdy członek wspólnoty Uczelni w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia uchwały.
§  55. 
1.  Komendant-rektor sprawuje nadzór nad zgodnością działań Uczelnianej Komisji Wyborczej z przepisami prawa, statutem i regulaminem działania komisji wyborczych przez:
1) rozpatrywanie odwołań dotyczących pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej;
2) zawieszenie wykonania uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej naruszającej przepisy ustawy, statutu lub regulaminu działania komisji wyborczych (komendant-rektor wyznacza termin do ponownego rozpatrzenia uchwały).
2.  Odwołanie może złożyć każdy członek wspólnoty Uczelni w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia uchwały.

DZIAŁ  III.

Pracownicy Uczelni

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  56.  Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy i osoby niebędące nauczycielami akademickimi.
§  57.  Nauczycielami akademickimi są funkcjonariusze Policji oraz pracownicy.
§  58. 
1.  Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników:
1) dydaktycznych;
2) badawczych;
3) badawczo-dydaktycznych.
2.  Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta;
5) starszego wykładowcy;
6) wykładowcy;
7) lektora;
8) instruktora;
9) dyrektora instytutu;
10) zastępcy dyrektora instytutu;
11) kierownika zakładu;
12) kierownika studium.
3.  Wymogi niezbędne do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora, profesora uczelni, adiunkta i asystenta określa ustawa.
4.  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora i zastępcy dyrektora instytutu muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
5.  Nauczycieli akademickich zatrudnia i zwalnia komendant-rektor.
6.  Funkcjonariuszy Policji mianuje się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących służby w Policji. Przepisy art. 451 ust. 4 oraz art. 116 ust. 2-4 ustawy stosuje się.
7.  Komendant-rektor oraz prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego są nauczycielami akademickimi. W decyzji o wyznaczeniu komendanta-rektora lub prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego minister właściwy do spraw wewnętrznych określa przyporządkowanie do jednej z grup pracowników oraz do jednego ze stanowisk nauczycieli akademickich.
§  59. 
1.  Osobom niebędącym nauczycielami akademickimi, które wyróżniają się wysokimi umiejętnościami zawodowymi i predyspozycjami do pracy dydaktycznej, komendant-rektor może powierzyć prowadzenie zajęć dydaktycznych.
2.  Zasady, tryb oraz wymiar zajęć powierzonych osobom, o których mowa w ust. 1, określa zarządzeniem komendant-rektor.
3.  Osobom niebędącym nauczycielami akademickimi, które posiadają odpowiedni stopień naukowy lub tytuł, komendant-rektor może powierzyć inne zadania z zakresu studiów.
4.  Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje na zasadach i w trybie określonym przepisami prawa pracy lub pragmatyki służbowej w Policji.
§  60. 
1.  Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody komendanta-rektora.
2.  Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku.

Rozdział  2.

Nauczyciele akademiccy

§  61.  Nauczycielem akademickim może być osoba, która oprócz spełnienia wymogów określonych w ustawie, statucie oraz w przepisach określających przebieg służby funkcjonariusza Policji wykazuje predyspozycje do pracy dydaktycznej i uzdolnienia do pracy naukowej.
§  62.  Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich określa ustawa oraz przepisy dotyczące służby funkcjonariuszy Policji.
§  63. 
1.  Komendant-rektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim na podstawie przepisów ustawy.
2.  Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uczelni, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3.  Konkurs, o którym mowa w ust. 2, ogłasza komendant-rektor.
4.  Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1) informację o wymaganych ustawowo kwalifikacjach do zatrudnienia na danym stanowisku oraz informację o dodatkowych wymaganiach, jakie powinien spełniać kandydat;
2) wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce ich złożenia;
3) termin przeprowadzenia konkursu.
5.  Komendant-rektor zarządzeniem powołuje i ustala skład komisji konkursowej. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności ocena, czy kandydat spełnia wszystkie wymogi do zatrudnienia na danym stanowisku i przedstawianie komendantowi-rektorowi propozycji zatrudnienia kandydata, który w ocenie komisji ma najwyższe kwalifikacje.
6.  Z przebiegu postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który niezwłocznie przedstawia komendantowi-rektorowi.
7.  Komendant-rektor może unieważnić postępowanie konkursowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8.  Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko nauczyciela akademickiego nie rodzi skutków zatrudnienia.
9.  W przypadku stanowisk nauczycieli akademickich, będących funkcjonariuszami Policji zastosowanie ma § 58 ust. 6. Komendant-rektor może zadecydować o przeprowadzeniu konkursu na takie stanowisko. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konkursu ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.
§  64. 
1.  Nauczyciela akademickiego niebędącego funkcjonariuszem Policji obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
2.  Czas służby nauczyciela akademickiego będącego funkcjonariuszem Policji określa ustawa o Policji.
§  65. 
1.  W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze określonym w ustawie.
2.  Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.
3.  Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.
§  66. 
1.  Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.
2.  Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, nauczyciel akademicki dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, może za zgodą komendanta-rektora podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.
3.  Nauczyciel akademicki informuje komendanta-rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej, o ile Uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
§  67. 
1.  Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem komendanta-rektora, podlegają ocenie okresowej określonej w ustawie. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa komendant-rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych i samorządu studenckiego z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.
2.  Nauczyciele akademiccy będący funkcjonariuszami Policji niezależnie od oceny, o której mowa w ust. 1, podlegają opiniowaniu na zasadach określonych w przepisach dotyczących opiniowania służbowego.
3.  Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
4.  Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 3, określa komendant-rektor.
§  68. 
1.  Nauczycielowi akademickiemu będącemu funkcjonariuszem Policji przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
2.  Nauczycielowi akademickiemu niebędącemu funkcjonariuszem Policji przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w ustawie.
3.  Komendant-rektor na wniosek nauczyciela akademickiego może udzielić innych urlopów w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie i przepisach ustawy o Policji.
§  69. 
1.  Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem Policji podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie o Policji.
2.  Każdy nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.
§  70. 
1.  Do orzekania w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną w składzie siedmiu osób.
2.  Kadencja Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu.
3.  Członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wybierani są, spośród nauczycieli akademickich, na ogólnym zebraniu nauczycieli akademickich zwykłą większością głosów, przy czym co najmniej jeden członek powinien posiadać tytuł profesora.
4.  W skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi jeden student wskazany przez samorząd studencki.
5.  Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora albo profesora uczelni.
6.  Wybory członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej przeprowadza komisja powołana zarządzeniem komendanta-rektora. Obsługę administracyjną komisji wykonuje komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
7.  Do wyborów uzupełniających skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3, 4 i 6.
8.  Nie można łączyć pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego w sprawach nauczycieli akademickich z funkcją członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

Rozdział  3.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

§  71. 
1.  Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę jest zawierana przez komendanta-rektora na wniosek dziekana, kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, dyrektora Biblioteki lub kierownika komórki administracji, w której pracownik ma być zatrudniony.
2.  W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Uczelni, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
§  72.  W sprawach dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Uczelni mają zastosowanie przepisy ustawy o Policji.

DZIAŁ  IV.

Administracja i gospodarka Uczelni

Rozdział  1.

Administracja

§  73.  Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Uczelni są wykonywane przez komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni podległe bezpośrednio komendantowi-rektorowi, prorektorowi do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, prorektorowi do spraw rozwoju, dziekanom, kanclerzowi lub kwestorowi.
§  74.  Zadaniem komórek administracji i stanowisk jednoosobowych Uczelni jest wspomaganie Uczelni w wykonywaniu zadań naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Rozdział  2.

Kanclerz i kwestor

§  75. 
1.  Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie:
1) zaopatrzenia;
2) inwestycji i gospodarki nieruchomościami;
3) łączności i obsługi informatycznej;
4) gospodarki żywnościowej;
5) transportu;
6) zamówień publicznych;
7) rachunkowości i finansów publicznych;
8) kwatermistrzostwa.
2.  Kanclerz w zakresie określonym w ust. 1 wydaje decyzje.
§  76. 
1.  Kanclerza Uczelni zatrudnia lub mianuje i zwalnia komendant-rektor.
2.  Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed komendantem-rektorem.
§  77. 
1.  Kwestor jest głównym księgowym Uczelni.
2.  Kwestora zatrudnia lub mianuje i zwalnia komendant-rektor.
3.  Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

Rozdział  3.

Gospodarka Uczelni

§  78.  Działalność Uczelni jest finansowana na zasadach określonych w ustawie.
§  79. 
1.  Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2.  Czynności prawnych dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów, dokonuje komendant-rektor.
3.  Komendant-rektor dokonuje czynności prawnych dotyczących mienia i gospodarki Uczelni z uwzględnieniem postanowień ustawy, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655) oraz statutu.
4.  Komendant-rektor może udzielać pisemnego pełnomocnictwa pracownikom Uczelni do dokonywania czynności prawnych, o których mowa w ust. 2.
5.  Komendant-rektor odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach za naruszenie na Uczelni dyscypliny finansów publicznych.
§  80.  Na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę Kolegium Uczelni.
§  81. 
1.  Uczelnia może prowadzić wydzieloną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzą wyodrębnione jednostki organizacyjne.
3.  Jednostki organizacyjne, określone w ust. 2, podlegają kanclerzowi.

DZIAŁ  V.

Studia i studenci

Rozdział  1.

Organizacja studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

§  82. 
1.  Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.
2.  Organizację i tok studiów podyplomowych oraz organizację i tok kursów dokształcających, a także związane z nimi prawa i obowiązki ich uczestników, określają regulaminy: regulamin studiów podyplomowych i regulamin kursów dokształcających.
3.  Studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów.
4.  Wykłady dla funkcjonariuszy służb państwowych obejmujące informacje niejawne są zamknięte.
5.  Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
§  83. 
1.  Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna.
2.  Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wpisu na listę studentów dokonuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
3.  Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
4.  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do komendanta-rektora.
5.  Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
§  84.  Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania o treści: "Świadomy, że z chwilą rozpoczęcia studiów staję się pełnoprawnym członkiem wspólnoty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, postępować zgodnie z zasadami współżycia w Uczelni, pielęgnować tradycje Uczelni, dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni".

Rozdział  2.

Prawa i obowiązki studentów

§  85. 
1.  Student może odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w regulaminie studiów.
2.  Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów.
3.  Student może ubiegać się o zapomogę i stypendia określone w ustawie.
4.  Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz przepisami obowiązującymi w Uczelni.
5.  Student jest zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich.
§  86. 
1.  Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki.
2.  Samorząd studencki działa przez swoje organy.
3.  Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
4.  Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez organ uchwałodawczy samorządu studenckiego. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez komendanta-rektora jego zgodności z ustawą i statutem Uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.
5.  Samorząd studencki prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
6.  Komendant-rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.
7.  Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.

Rozdział  3.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

§  87. 
1.  Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
2.  W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna. Komisje te powołuje komendant-rektor na okres 4 lat spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni. W skład każdej komisji wchodzi 9 osób. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel akademicki, członkami zaś - w liczbie po czterech - nauczyciele akademiccy oraz studenci.
3.  Komisje, o których mowa w ust. 2, orzekają w co najmniej pięcioosobowym składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów.
4.  Kadencje komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczynają się z początkiem kadencji Senatu i trwają 4 lata.
5.  W sprawach dyscyplinarnych studentów będących funkcjonariuszami Policji stosuje się również przepisy ustawy o Policji.
§  88.  Postępowanie wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych studentów przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów powołany przez komendanta-rektora na okres czteroletniej kadencji spośród nauczycieli akademickich Uczelni.

DZIAŁ  VI.

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni

§  89. 
1.  Komendant-rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia.
2.  Członkowie wspólnoty Uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni wymaga zgody komendanta-rektora.
3.  O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają komendanta-rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy komendant-rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.
4.  Komendant-rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, lub zakazuje zgromadzenia, jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa.
5.  Komendant-rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela.
6.  Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami Uczelni za ich przebieg.
7.  Komendant-rektor albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.
8.  Na terenie Uczelni istnieje zakaz organizowania akcji protestacyjnej i strajku studentów.

DZIAŁ  VII.

Postanowienia końcowe

§  90. 
1.  W związku z wejściem w życie statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).
2.  Organy Uczelni i samorząd studencki realizują obowiązki określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, we wskazanych w tej ustawie terminach.
3.  W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie statutu właściwe organy Uczelni dostosują akty wewnętrzne Uczelni do statutu.
4.  Akty wewnętrzne, w tym pełnomocnictwa i upoważnienia, stosuje się w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne ze statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia statutu.
5.  Od roku 2022 określa się jeden rok wyborów w Uczelni, o którym mowa w § 13 ust. 1.
6.  Komendant-rektor, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie statutu, powoła Kolegium Uczelni po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
7.  Komendant-rektor, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie statutu, powoła osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni.
8.  Powołania, o których mowa w ust. 6 i 7, następują na kadencję, która kończy się z dniem 31 sierpnia 2022 r.
9.  Senat działa w dotychczasowym składzie do końca swojej kadencji, która upływa z dniem 31 sierpnia 2022 r.
10.  Do końca kadencji Senatu, o której mowa w ust. 9, w jego skład wchodzi prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego. Przepis § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio do prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego.
11.  W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, pochodzącego z wyboru, przed upływem kadencji, o której mowa w ust. 9, wybory uzupełniające senatora przeprowadza się we właściwej grupie osób reprezentowanych w Senacie, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2-4, do której należał senator, którego mandat wygasł.
12.  W terminie 35 dni od dnia wejścia w życie statutu komendant-rektor nada regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii Kolegium Uczelni.
§  91.  Traci moc Statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stanowiący załącznik do uchwały Nr 119/III/2017 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2017 r., zatwierdzony decyzją nr 203 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 60).
§  92. 
1.  Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
2.  Wejście w życie statutu wymaga wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o zatwierdzeniu statutu.

Załącznik Nr  1

Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr  2

Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr  3

Buzdygan

Załącznik Nr  4

Łańcuch rektorski

Załącznik Nr  5

Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr  6

Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr  7

Łańcuch dziekański

Załącznik Nr  8

Wzór medalu "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).